ชื่

นั

รี

โรงเรียนน้ำพองศึกษา


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชุมนุมที่่เลือก
1 เด็กชายกวินภพ  เข็มโคกกรวด ม.1/1 1 Funny Movies Club
2 เด็กชายชินภัทธ  สามสี ม.1/1 2 Movies Club
3 เด็กชายบารมี  ศิริบุรี ม.1/1 3 Movies Club
4 เด็กชายพีรพล  ภูมิสีคิ้ว ม.1/1 4 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
5 เด็กชายภรัณยู  ใหลสุข ม.1/1 5 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
6 เด็กชายลัทธพล  จิตวิสุทธิ์จุฑา ม.1/1 6 Crossword Game
7 เด็กชายอดิศักดิ์  พลอยเพ็ชร ม.1/1 7 ดนตรีสากล
8 เด็กชายอนัตตพล  เพ็งเภา ม.1/1 8 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
9 เด็กหญิงกฤติญาดา  มาตสีหา ม.1/1 11 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
10 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  รินทะรักษ์ ม.1/1 12 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
11 เด็กหญิงจินดามณี  พุ่มพวง ม.1/1 13 ภาษาพาเพลิน
12 เด็กหญิงจิรภัทร  เหล่าทัพ ม.1/1 14 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
13 เด็กหญิงจิรสุดา  มันหาท้าว ม.1/1 15 แกะสลักกระจก
14 เด็กหญิงฐิตาพร  พหลทัพ ม.1/1 16 วงโยธวาทิต
15 เด็กหญิงณิชาทา  ศรีโพธิ์ชัย ม.1/1 17 D.I.Y ลูกปัด
16 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีพันธบุตร ม.1/1 18 Funny Movies Club
17 เด็กหญิงนฤนาถ  บุตนุ ม.1/1 19 Funny Movies Club
18 เด็กหญิงปริมปรียา  จุปะมะตัง ม.1/1 20 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
19 เด็กหญิงปาณิตา  ดรพิลา ม.1/1 21 ดนตรีสากล
20 เด็กหญิงปิยนุช  ณรงรักษาเขต ม.1/1 22 D.I.Y ลูกปัด
21 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชำนาญ ม.1/1 23 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
22 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสนสร้อย ม.1/1 24 แกะสลักกระจก
23 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สุวรรณภักดี ม.1/1 25 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
24 เด็กหญิงยุวธิดา  ทำท่าก้อ ม.1/1 26 นาฏศิลป์
25 เด็กหญิงวิชญาภา  หล้าสีดา ม.1/1 27 ภาษาพาเพลิน
26 เด็กหญิงวิภาวดี  คิดอ่าน ม.1/1 28 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
27 เด็กหญิงศิโรรัตน์  วอหล้า ม.1/1 29 Funny Movies Club
28 เด็กหญิงศุภิศรา  สีอุทา ม.1/1 30 ดนตรีสากล
29 เด็กหญิงสิริกร  ฤทธิ์ดำ ม.1/1 31 Funny Movies Club
30 เด็กหญิงสุจิรา  พื้นพันธ์ ม.1/1 32 เล็บเจล
31 เด็กหญิงสุชญา  พรสุวรรณ ม.1/1 33 นักประดิษฐ์น้อย
32 เด็กหญิงสุภาวดี  คันธรินทร์ ม.1/1 34 โครงงานคณิตศาสตร์
33 เด็กหญิงอภิชญา  ถิ่นคำบง ม.1/1 35 Funny Movies Club
34 เด็กหญิงอุรัสยา  น้อยเสนา ม.1/1 36 แกะสลักกระจก
35 เด็กชายกิตติกร  ไชยศรี ม.1/1 9 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
36 เด็กชายณัฐกรวรินทร์  อินทร์ธรรมมา ม.1/1 10 ดนตรีสากล
37 เด็กชายกรรชัย  วัลละพืช ม.1/10 1 วงโยธวาทิต 2
38 เด็กชายกฤษณะ  ขาวชัยมหา ม.1/10 2 ROV
39 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชินบุตร ม.1/10 3 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
40 เด็กชายคมสัน  สุภาษี ม.1/10 4 วงโยธวาทิต 2
41 เด็กชายจักรินทร์  สร้อยคำ ม.1/10 5 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
42 เด็กชายจารุกิตติ์  กองทา ม.1/10 6 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
43 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ห้าวหาญ ม.1/10 7 วงโยธวาทิต 2
44 เด็กชายฐาปกรณ์  ดวงศรี ม.1/10 8 Crossword Game
45 เด็กชายธนายุส  นามบรรดิษฐ์ ม.1/10 9 ธนาคารขยะรีไชเคิล
46 เด็กชายนราวุฒิ  จันมะณี ม.1/10 10 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
47 เด็กชายภัทรนัย  ขาวลา ม.1/10 11 วงโยธวาทิต 2
48 เด็กชายภัทรพงศ์  เหมาะลาศรี ม.1/10 12 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
49 เด็กชายมเหศวร  ไชยหงษ์ ม.1/10 13 Cryptocurrency
50 เด็กชายรณกร  พรหมอินทร์ ม.1/10 14 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
51 เด็กชายสุทธิลักษณ์  แพงโสภา ม.1/10 15 ภาษาพาเพลิน
52 เด็กชายสุริยกรณ์  สินชัย ม.1/10 16 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
53 เด็กชายอนุชา  ภูตรี ม.1/10 17 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
54 เด็กชายเอกธนา  สิทธิวุฒิ ม.1/10 18 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
55 เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนแก้ว ม.1/10 19 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
56 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุรพล ม.1/10 20 น้ำมันหอมระเหย
57 เด็กหญิงจิฏานันท์  มีสบาย ม.1/10 21 สหกรณ์​
58 เด็กหญิงชญาดา  ไชยพรมมา ม.1/10 22 Crossword Game
59 เด็กหญิงญาณิศา  นามแสง ม.1/10 23 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
60 เด็กหญิงณัฐธิชา  กล้าหาญ ม.1/10 24 นาฏศิลป์
61 เด็กหญิงณิชานันต์  กุลีสูงเนิน ม.1/10 25 ถ่ายภาพ
62 เด็กหญิงณิรัฐชา  ศรีเฮือง ม.1/10 26 Crossword Game
63 เด็กหญิงตรีธารา  เกิดเเก้ว ม.1/10 27 Crossword Game
64 เด็กหญิงธนัชชา  สุริยัน ม.1/10 28 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
65 เด็กหญิงปติยดา  พลทะอินทร์ ม.1/10 29 นักประดิษฐ์น้อย
66 เด็กหญิงพิชาพร  วอแพง ม.1/10 30 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
67 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำใบศรี ม.1/10 31 เล็บเจล
68 เด็กหญิงภาสินี  เวียงจันทร์ ม.1/10 32 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
69 เด็กหญิงลริตรา  โสภา ม.1/10 33 รักษ์ภาษาพาเพลิน
70 เด็กหญิงลลิตสุดา  สิทธิวุฒิ ม.1/10 34 นักประดิษฐ์น้อย
71 เด็กหญิงสุริวภา  ศรียางนอก ม.1/10 35 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
72 เด็กหญิงสุวพิชชา  ชาญประเสริฐ ม.1/10 36 รักษ์ภาษาพาเพลิน
73 เด็กหญิงอริสรา  สีลา ม.1/10 37 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
74 เด็กหญิงอัญธิชา  อนุสุริยา ม.1/10 38 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
75 เด็กหญิงอัยยดา  ถาวงค์กลาง ม.1/10 39 สหกรณ์​
76 เด็กหญิงอินทิรา  ไชยชาติ ม.1/10 40 Crossword Game
77 เด็กชายจิฑายุ  บุตรใส ม.1/11 1 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
78 เด็กชายจิรายุ  ภาคำ ม.1/11 2 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
79 เด็กชายชินกฤต  ภูมิดอนชัย ม.1/11 3 สิ่งประดิษฐ์
80 เด็กชายฐิติกร  ธิสานนท์ ม.1/11 4 นักประดิษฐ์น้อย
81 เด็กชายฑัณฬัฐ  ลาลุด ม.1/11 5 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
82 เด็กชายณัฐภรณ์  หล้าคำ ม.1/11 6 นักบินน้อยพลังยาง
83 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ศรีกันหา ม.1/11 7 นักบินน้อยพลังยาง
84 เด็กชายธนกร  ท้าวเทพ ม.1/11 8 Cryptocurrency
85 เด็กชายธนโชติ  ศรีวะวงศ์ ม.1/11 9 วงโยธวาทิต 2
86 เด็กชายธนวัฒน์  ชาบัว ม.1/11 10 ธนาคารขยะรีไชเคิล
87 เด็กชายปภังกร  นิตุทร ม.1/11 11 นักประดิษฐ์น้อย
88 เด็กชายพีรศุภ  วงษ์สุวรรณ ม.1/11 12 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
89 เด็กชายภานุทัศน์  พวงรัตนสีมา ม.1/11 13 วงโยธวาทิต 2
90 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อุ่นจิตต์ ม.1/11 14 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
91 เด็กชายรัฐพงษ์  ชัยเสนา ม.1/11 15 นักบินน้อยพลังยาง
92 เด็กชายวาทิวุทธ  ศรีเชียงสา ม.1/11 16 นาฏศิลป์
93 เด็กชายศรัณย์ภัทร  จิตธิมล ม.1/11 17 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
94 เด็กชายศิวะศาสตร์  ปัทมะรีย์ ม.1/11 18 Cryptocurrency
95 เด็กชายอดิศร  ดวงโนแสน ม.1/11 19 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
96 เด็กหญิงกวินตรา  แสนขวา ม.1/11 20 ปริศนาอักษรไขว้
97 เด็กหญิงกวินตรา  คำภักดี ม.1/11 21 เพื่อนที่ปรึกษา
98 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองยัง ม.1/11 22 อาหารเพื่อสุขภาพ
99 เด็กหญิงกันธิชา  พิมพดี ม.1/11 23 ปริศนาอักษรไขว้
100 เด็กหญิงฐิติยา  ฉวีวงค์ ม.1/11 24 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
101 เด็กหญิงทิพย์ธารา  สารพินิจ ม.1/11 25 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
102 เด็กหญิงทิพย์นิทรา  มัชฌิมะบุระ ม.1/11 26 ภาษาพาเพลิน
103 เด็กหญิงธาราธร  เบ้าทอง ม.1/11 27 ด้น
104 เด็กหญิงธิดาพร  ชำนาญบึงแก ม.1/11 28 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
105 เด็กหญิงนิชนันท์  พันผ่อง ม.1/11 29 อาหารเพื่อสุขภาพ
106 เด็กหญิงปัณฐิตรา  พันนุรัตน์ ม.1/11 30 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
107 เด็กหญิงเปรมสุดา  แสงทับ ม.1/11 31 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
108 เด็กหญิงพรรณทิพา  คำอ้อ ม.1/11 32 รักษ์ภาษาพาเพลิน
109 เด็กหญิงพิทธิญา  นาคมาก ม.1/11 33 รักษ์ภาษาพาเพลิน
110 เด็กหญิงรัตนปภาวรินทร์  เหลาหอม ม.1/11 34 นักบินน้อยพลังยาง
111 เด็กหญิงลักขณา  คำเหลา ม.1/11 35 รักษ์ภาษาพาเพลิน
112 เด็กหญิงวรัชญา  พิลาแสน ม.1/11 36 เพื่อนที่ปรึกษา
113 เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรีชาติ ม.1/11 37 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
114 เด็กหญิงสุทธิดา  เวียงสมุทร์ ม.1/11 38 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
115 เด็กหญิงสุพรรณษา  เนตรภักดี ม.1/11 39 a variety of ribbons
116 เด็กหญิงอัญริสา  ตรีชาลี ม.1/11 40 a variety of ribbons
117 เด็กชายกตัญญ  โนนทิง ม.1/12 1 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
118 เด็กชายกฤตเมธ  สง่าเนตร ม.1/12 2 วงโยธวาทิต
119 เด็กชายโกวิท  นามแสง ม.1/12 3 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
120 เด็กชายโชคชัย  สอาดจันดี ม.1/12 4 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
121 เด็กชายณัฐพงศ์  วงษ์สนิท ม.1/12 5 พรรณไม้แห้ง
122 เด็กชายธนกร  แก้วสกุล ม.1/12 6 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
123 เด็กชายธนาธิป  พรสุวรรณ ม.1/12 7 นักประดิษฐ์น้อย
124 เด็กชายธีรภัทร  ใยแก้ว ม.1/12 8 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
125 เด็กชายบุรัสกร  วิทยาบำรุง ม.1/12 9 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
126 เด็กชายปราชญา  มัชฌิมะบุระ ม.1/12 10 ธนาคารขยะรีไชเคิล
127 เด็กชายปวริศ  แสงจันเทศ ม.1/12 11 นักบินน้อยพลังยาง
128 เด็กชายปัณณธร  ปราบพาล ม.1/12 12 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
129 เด็กชายปุณณกันต์  สุขประชาศิลป์ ม.1/12 13 จิตอาสา
130 เด็กชายพัสกร  เมินขุนทด ม.1/12 14 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
131 เด็กชายฟาติน  ใบมิเด็น ม.1/12 15 พรรณไม้แห้ง
132 เด็กชายวีระภาพ  สิงหาเทพ ม.1/12 16 นักประดิษฐ์น้อย
133 เด็กชายศิรชัย  แก้วมาตย์ ม.1/12 17 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
134 เด็กชายสิรวุฒิ  ทองภูมิ ม.1/12 18 วงโยธวาทิต 2
135 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วแก่นคูณ ม.1/12 19 พรรณไม้แห้ง
136 เด็กหญิงกัญญณัช  ทรัพย์ประเสริฐ ม.1/12 20 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
137 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีพรรณ์ ม.1/12 21 นาฏศิลป์
138 เด็กหญิงกิตติมา  เพียเอีย ม.1/12 22 วงโยธวาทิต 2
139 เด็กหญิงชลลกร  แร่ถ่าย ม.1/12 23 วงโยธวาทิต 2
140 เด็กหญิงชาลิดา  ผลภิญโญ ม.1/12 24 เล็บเจล
141 เด็กหญิงฐิติมา  แจ่มแจ้ง ม.1/12 25 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
142 เด็กหญิงทักศวะดี  ศรีชนะ ม.1/12 26 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
143 เด็กหญิงธนิดา  วราหล ม.1/12 27 นาฏศิลป์
144 เด็กหญิงเบญจพรรณ  มหาหิงส์ ม.1/12 28 นักประดิษฐ์น้อย
145 เด็กหญิงปานรวี  บุญประโคน ม.1/12 29 ดอกไม้จากกระดาษ
146 เด็กหญิงปารมี  ค้าภู ม.1/12 30 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
147 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พงษ์พันธุ์ ม.1/12 31 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
148 เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วสิน ม.1/12 32 a variety of ribbons
149 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหล็กยัง ม.1/12 33 UNO : THE PLANNER
150 เด็กหญิงมลฑกาญจน์  โพธิ์ดู่ ม.1/12 34 ดอกไม้จากกระดาษ
151 เด็กหญิงวรดาวรรณ  ใจคำวัง ม.1/12 35 นักประดิษฐ์น้อย
152 เด็กหญิงวริศรา  ชารู ม.1/12 36 วงโยธวาทิต 2
153 เด็กหญิงวริศรา  นาเสนา ม.1/12 37 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
154 เด็กหญิงวารุณี  ศรีณรงค์ ม.1/12 38 เพื่อนที่ปรึกษา
155 เด็กหญิงอริสา  วัดเวียงคำ ม.1/12 39 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
156 เด็กหญิงอัญฐิกา  แห้วไธสง ม.1/12 40 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
157 เด็กชายกมลภพ  แก้วกันเนตร ม.1/2 1 a variety of ribbons
158 เด็กชายกิตติชัย  พรรณา ม.1/2 2 พรรณไม้แห้ง
159 เด็กชายจิตติพัฒน์  งอสอน ม.1/2 3 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
160 เด็กชายณัฏฐพล  นิลเขต ม.1/2 4 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
161 เด็กชายณัฐดนัย  บับพาน ม.1/2 5 Crossword Game
162 เด็กชายณัฐพล  ในจิตร์ ม.1/2 6 UNO : THE PLANNER
163 เด็กชายทีฆายุ  ทิพย์สีราช ม.1/2 7 ปริศนาอักษรไขว้
164 เด็กชายธนชนน  บุญยังดำรงค์ ม.1/2 8 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
165 เด็กชายธนาวุฒิ  สิทธิสาร ม.1/2 9 ชุมนุมงานช่าง
166 เด็กชายนภสินธุ์  โคตรชุม ม.1/2 10 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
167 เด็กชายบวรเดช  เทียนกระจ่าง ม.1/2 11 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
168 เด็กชายพีรพงษ์  หงษ์ทอง ม.1/2 12 ปริศนาอักษรไขว้
169 เด็กชายภาคิน  มหาหิงค์ ม.1/2 13 สิ่งประดิษฐ์
170 เด็กชายศรันยพงศ์  สมบัติมี ม.1/2 14 Crossword Game
171 เด็กชายสัจจะภูมิ  รอดเทศ ม.1/2 15 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
172 เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรีชมภู ม.1/2 16 Crossword Game
173 เด็กชายอนาวิน  วงวาล ม.1/2 17 สิ่งประดิษฐ์
174 เด็กชายอัครวินทร์  วิสัชนาม ม.1/2 18 a variety of ribbons
175 เด็กหญิงกรกนก  แก้วใสย์ ม.1/2 19 a variety of ribbons
176 เด็กหญิงกัญญาณัท  ราชสุวอ ม.1/2 20 เล็บเจล
177 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สิงห์ก้อม ม.1/2 21 นาฏศิลป์
178 เด็กหญิงชนัญญา  คลังชำนาญ ม.1/2 22 Crossword Game
179 เด็กหญิงณติญา  ไชยณรงค์ ม.1/2 23 Movies Club
180 เด็กหญิงบุณฑริกา  โพธิ์สาจันทร์ ม.1/2 24 Funny Movies Club
181 เด็กหญิงปวีณา  รอดม่วง ม.1/2 25 สีสันบนลายผ้า
182 เด็กหญิงปิยะพร  อาตวงษ์ ม.1/2 26 วงโยธวาทิต
183 เด็กหญิงปุญญิสา  ศิริรัตน์ ม.1/2 27 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
184 เด็กหญิงเพียงฟ้า  คำคุย ม.1/2 28 UNO : THE PLANNER
185 เด็กหญิงภัทรญาดา  พรมกัน ม.1/2 29 ปริศนาอักษรไขว้
186 เด็กหญิงภัทรธิดา  เรียงศักดิ์ ม.1/2 30 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
187 เด็กหญิงเมวดี  อุ่นแก้ว ม.1/2 31 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
188 เด็กหญิงรดามณี  นามประสพ ม.1/2 32 พรรณไม้แห้ง
189 เด็กหญิงวรินยุพา  โสใหญ่ ม.1/2 33 Funny Movies Club
190 เด็กหญิงวิมลฉัตร  ชานกัน ม.1/2 34 a variety of ribbons
191 เด็กหญิงศรัญรัชต์  นาจะรวย ม.1/2 35 นาฏศิลป์
192 เด็กหญิงศิริกัญญา  กงทา ม.1/2 36 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
193 เด็กหญิงสิริรัตน์  เพชรเวียง ม.1/2 37 a variety of ribbons
194 เด็กหญิงสุชานันท์  บุญประดิษฐ ม.1/2 38 UNO : THE PLANNER
195 เด็กหญิงอายโกะ  จารุทวัย ม.1/2 39 ปริศนาอักษรไขว้
196 เด็กชายกิตติภัทร  ศรแก้ว ม.1/3 1 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
197 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรรณา ม.1/3 2 UNO : THE PLANNER
198 เด็กชายไกรวิชญ์  มั่นจิตร ม.1/3 3 Crossword Game
199 เด็กชายฆฑาเทพ  เคนใบ ม.1/3 4 UNO : THE PLANNER
200 เด็กชายชานนท์  บุญโส ม.1/3 5 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
201 เด็กชายณัฏฐวี  กาศนอก ม.1/3 6 UNO : THE PLANNER
202 เด็กชายแทนคุณ  ไพรทอง ม.1/3 7 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
203 เด็กชายธีรภัทร์  โพธิ์รัตน์ ม.1/3 8 Crossword Game
204 เด็กชายนวพร  คำบอนพิทักษ์ ม.1/3 9 วงโยธวาทิต
205 เด็กชายปฏิภาณ  นาคา ม.1/3 10 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
206 เด็กชายพชรดนย์  สิงห์น้อย ม.1/3 11 นักประดิษฐ์น้อย
207 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  ศรีพุทธา ม.1/3 12 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
208 เด็กชายวรวิทย์  แก้วเมือง ม.1/3 13 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
209 เด็กชายศรัญยู  ศรีบุญเรือง ม.1/3 14 ชุมนุมงานช่าง
210 เด็กชายศุภกร  ศรีพิลา ม.1/3 15 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
211 เด็กชายศุภณัฐ  มุ่งชิดกลาง ม.1/3 16 Movies Club
212 เด็กชายสิงหนาท  ชุมพล ม.1/3 17 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
213 เด็กชายแสนภูมิ  อันธิรส ม.1/3 18 ROV
214 เด็กชายอภินันท์  บัวศรีสะอาด ม.1/3 19 ดนตรีสากล
215 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คำพันธ์ ม.1/3 20 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
216 เด็กหญิงจันทิมา  ดอนวิชา ม.1/3 21 เหรียญโปรยทาน
217 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีคำมี ม.1/3 22 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
218 เด็กหญิงฐานิดา  ราชำ ม.1/3 23 วงโยธวาทิต 2
219 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จิตกลาง ม.1/3 24 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
220 เด็กหญิงณัฐกมล  เอี่ยมสอาด ม.1/3 25 ดนตรีสากล
221 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  เนตรณี ม.1/3 26 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
222 เด็กหญิงปพิชญา  สินราช ม.1/3 27 ดนตรีสากล
223 เด็กหญิงปัณฑิตา  ไชยปัญญา ม.1/3 28 วงโยธวาทิต
224 เด็กหญิงปัทมพร  เมืองผุย ม.1/3 29 ดนตรีสากล
225 เด็กหญิงพัชรธิดา  ศรีวัด ม.1/3 30 วงโยธวาทิต
226 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลีทองดี ม.1/3 31 นาฏศิลป์
227 เด็กหญิงมลฤดี  คันธารส ม.1/3 32 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
228 เด็กหญิงลัลน์ณิชา  มุ่งงาม ม.1/3 33 Movies Club
229 เด็กหญิงศรุตา  นาใจคง ม.1/3 34 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
230 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีถาวร ม.1/3 35 เหรียญโปรยทาน
231 เด็กหญิงสุนัชชา  พันพิลา ม.1/3 36 นาฏศิลป์
232 เด็กหญิงสุพิชญา  ปิติพัฒนะ​โภคิน​ ม.1/3 37 ดนตรีสากล
233 เด็กหญิงสุภัสสรา  ธานี ม.1/3 38 ดนตรีสากล
234 เด็กหญิงอภิญญา  บุบผาโสภา ม.1/3 39 เหรียญโปรยทาน
235 เด็กหญิงไอย์ญวรินทร์  วิชัยวง ม.1/3 40 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
236 เด็กชายกรวิชญ์  เหล่าเจริญ ม.1/4 1 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
237 เด็กชายกฤติน  ศรีจันทร์หล้า ม.1/4 2 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
238 เด็กชายกิตติพล  จาริชานนท์ ม.1/4 3 สิ่งประดิษฐ์
239 เด็กชายคณพัชญ์  สิทธิภา ม.1/4 4 อาหารเพื่อสุขภาพ
240 เด็กชายคณาธิป  พัฒนาศูนย์ ม.1/4 5 น้ำมันหอมระเหย
241 เด็กชายจักริน  โนนศรีโคตร ม.1/4 6 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
242 เด็กชายจิรภัทร  มาตราคำภา ม.1/4 7 ROV
243 เด็กชายเจริญยิ่ง  สังข์ศิริ ม.1/4 8 ROV
244 เด็กชายชัชวาล  ศิริรัตนพงษ์ ม.1/4 9 a variety of ribbons
245 เด็กชายชินกฤต  สุระวัน ม.1/4 10 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
246 เด็กชายณัฐภูมิ  พลแสง ม.1/4 11 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
247 เด็กชายตะวัน  อ่อนสุด ม.1/4 12 สิ่งประดิษฐ์
248 เด็กชายธนวุฒิ  เอกอมร ม.1/4 13 อาหารเพื่อสุขภาพ
249 เด็กชายธรรมราช  ขวัญจันทร์ ม.1/4 14 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
250 เด็กชายปุญญพัฒน์  อิ่มอยู่ ม.1/4 15 ROV
251 เด็กชายรัชพล  พละดร ม.1/4 16 สิ่งประดิษฐ์
252 เด็กชายวัชรพงค์  หล้าเครือ ม.1/4 17 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
253 เด็กชายวิศวกร  เกษชาติ ม.1/4 18 นาฏศิลป์
254 เด็กชายสุทธินันท์  หนองผือ ม.1/4 19 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
255 เด็กหญิงจินดามณี  เนตรน้อย ม.1/4 20 วงโยธวาทิต
256 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  กรุงภูเวช ม.1/4 21 ถ่ายภาพ
257 เด็กหญิงเจสซิก้า  สเต็ลล่าฮิวส์ ม.1/4 22 แกะสลักกระจก
258 เด็กหญิงชลิดา  สิงห์ทุย ม.1/4 23 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
259 เด็กหญิงณัชริญา  เข็มกลัด ม.1/4 24 นาฏศิลป์
260 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  เครือแก้ว ม.1/4 25 พรรณไม้แห้ง
261 เด็กหญิงณัฐณิชา  กัลปพฤกษ์ ม.1/4 26 วงโยธวาทิต 2
262 เด็กหญิงณิชนันท์  ใจไวย์ ม.1/4 27 นาฏศิลป์
263 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ยศธะแสน ม.1/4 28 UNO : THE PLANNER
264 เด็กหญิงธันยชนก  อินตระกูล ม.1/4 29 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
265 เด็กหญิงนรินทร  ปู่คาน ม.1/4 30 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
266 เด็กหญิงปภัสราวดี  พาลี ม.1/4 31 D.I.Y ลูกปัด
267 เด็กหญิงปริยกร  วิชาเดช ม.1/4 32 Funny Movies Club
268 เด็กหญิงมณีมัญชุ์  ไมย์โพธิ์ ม.1/4 33 ถ่ายภาพ
269 เด็กหญิงรวิสรา  สมภาร ม.1/4 34 UNO : THE PLANNER
270 เด็กหญิงวิชุดาภา  โสภากุล ม.1/4 35 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
271 เด็กหญิงศศินันท์  ทองเขียน ม.1/4 36 แกะสลักกระจก
272 เด็กหญิงสิริกร  ปรือปรัก ม.1/4 37 Crossword Game
273 เด็กหญิงสุวภัทร  มะลิวัลย์ ม.1/4 38 นาฏศิลป์
274 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อัมพวัลย์ ม.1/4 39 เล็บเจล
275 เด็กหญิงไอรดา  นาสมโคตร ม.1/4 40 Movies Club
276 เด็กชายกฤษฎา  ฉายาภักดี ม.1/5 1 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
277 เด็กชายฉัตรธรรม  จันทะปะทักษ์ ม.1/5 2 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
278 เด็กชายชยกร  สงวนความดี ม.1/5 3 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
279 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์จันทร์ ม.1/5 4 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
280 เด็กชายแดเนียล  ไบรอัน ม.1/5 5 Movies Club
281 เด็กชายธวัชชัย  กงจันทร์ ม.1/5 6 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
282 เด็กชายนพคุณ  แสนวา ม.1/5 7 ดนตรีพื้นเมือง
283 เด็กชายนันทภพ  มูลดี ม.1/5 8 สีสันบนลายผ้า
284 เด็กชายปัญญกันต์  จันทร์เหล่อ ม.1/5 9 อาหารเพื่อสุขภาพ
285 เด็กชายภาณุเมศ  ด่านลี ม.1/5 10 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
286 เด็กชายยศกร  รุ่งเรือง ม.1/5 11 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
287 เด็กชายรพีภัทร  สุขันชา ม.1/5 12 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
288 เด็กชายรัชตพล  วิชัยวง ม.1/5 13 ดอกไม้จากกระดาษ
289 เด็กชายสิทธิชัย  ศรีหมื่น ม.1/5 14 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
290 เด็กชายสุพัฒน์  ศรีอรุณ ม.1/5 15 ดอกไม้จากกระดาษ
291 เด็กชายสุวพัชร  จอนนะทอง ม.1/5 16 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
292 เด็กชายองอาจ  กล้าหาญ ม.1/5 17 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
293 เด็กชายอติชาติ  ปัทมรีย์ ม.1/5 18 ยุวบรรณารักษ์
294 เด็กชายอภิวัตร  กุดทา ม.1/5 19 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
295 เด็กหญิงกชกร  พงษ์สะพัง ม.1/5 20 ถ่ายภาพ
296 เด็กหญิงกนกเนตร  มุละชิวะ ม.1/5 21 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
297 เด็กหญิงกมลชนก  หงษ์วรรณา ม.1/5 22 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
298 เด็กหญิงกุมารี  คงเสมอ ม.1/5 23 เล็บเจล
299 เด็กหญิงขวัญจิรา  ภายไธสง ม.1/5 24 สีสันบนลายผ้า
300 เด็กหญิงจิราพร  โคตะมะ ม.1/5 25 นาฏศิลป์
301 เด็กหญิงชญานี  นาลุ่ม ม.1/5 26 ภาษาพาเพลิน
302 เด็กหญิงชนาภา  เพ็งวงษา ม.1/5 27 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
303 เด็กหญิงณภัทรลภา  แข็งขัน ม.1/5 28 วงโยธวาทิต 2
304 เด็กหญิงดาราภรณ์  สีโสภา ม.1/5 29 D.I.Y ลูกปัด
305 เด็กหญิงธัญธร  ดวงมั่น ม.1/5 30 D.I.Y ลูกปัด
306 เด็กหญิงธารทิพย์ธาดา  จันทร์อีจาง ม.1/5 31 ภาษาพาเพลิน
307 เด็กหญิงธาราทิพย์  แข็งขัน ม.1/5 32 เล็บเจล
308 เด็กหญิงปาริฉัตร  สอนก้อม ม.1/5 33 สีสันบนลายผ้า
309 เด็กหญิงพรมศุกร์  ผิวเผื่อน ม.1/5 34 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
310 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำพร ม.1/5 35 สีสันบนลายผ้า
311 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุจิตรา ม.1/5 36 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
312 เด็กหญิงลภัสลดา  เมืองวงค์ ม.1/5 37 สีสันบนลายผ้า
313 เด็กหญิงวรางคณา  ภูคำยอด ม.1/5 38 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
314 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  หล้าสีดา ม.1/5 39 ภาษาพาเพลิน
315 เด็กหญิงศิรประภา  พันหล่อมโส ม.1/5 40 ดนตรีสากล
316 เด็กชายกฤศวัฒน์  ชัยพัฒน์ ม.1/6 1 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
317 เด็กชายฉัตรชัย  พินิจมนตรี ม.1/6 2 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
318 เด็กชายชัชวาล  เพชรพิลา ม.1/6 3 ธนาคารขยะรีไชเคิล
319 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีพล ม.1/6 4 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
320 เด็กชายณัฐพล  ตาบุตรวงศ์ ม.1/6 5 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
321 เด็กชายทศพล  พิมดา ม.1/6 6 ปริศนาอักษรไขว้
322 เด็กชายธนดล  ฤทธิ์ลือชัย ม.1/6 7 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
323 เด็กชายธรรมรัตน์  เหล่าศรีชัย ม.1/6 8 Crossword Game
324 เด็กชายธีรภัทร์  โนนทิง ม.1/6 9 Crossword Game
325 เด็กชายนพคุณ  ศรีบุญเรือง ม.1/6 10 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
326 เด็กชายเบญจภัทร  ภูมัง ม.1/6 11 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
327 เด็กชายปิยะวัฒ  เพ็งกล้า ม.1/6 12 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
328 เด็กชายวัชรินทร์  ทศไกร ม.1/6 13 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
329 เด็กชายศุภณัฐ  นนสินชัย ม.1/6 14 อาหารเพื่อสุขภาพ
330 เด็กชายเสกสรรค์  เหล่าเจริญ ม.1/6 15 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
331 เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยมหา ม.1/6 16 นาฏศิลป์
332 เด็กชายอัครพงษ์  ไข่ทอง ม.1/6 17 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
333 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชานกัน ม.1/6 18 นาฏศิลป์
334 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยนนท์ ม.1/6 20 อาหารเพื่อสุขภาพ
335 เด็กหญิงนุชนาถ  ธนูสนธิ์ ม.1/6 21 นาฏศิลป์
336 เด็กหญิงปพิชญา  สิงห์เหิน ม.1/6 22 สีสันบนลายผ้า
337 เด็กหญิงปรัญญา  สาเกตุ ม.1/6 23 Crossword Game
338 เด็กหญิงปานดวงใจ  ฤชาคำ ม.1/6 24 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
339 เด็กหญิงปานธิดา  ศรีบุญเรือง ม.1/6 25 ชุมนุมงานช่าง
340 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  โพธิ์ศรี ม.1/6 26 อาหารเพื่อสุขภาพ
341 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  บุญผา ม.1/6 27 สีสันบนลายผ้า
342 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงเวียง ม.1/6 28 วงโยธวาทิต
343 เด็กหญิงภัทรียา  บุญพรม ม.1/6 29 Crossword Game
344 เด็กหญิงมัลลิกา  ใจประดิษฐ ม.1/6 30 ดอกไม้จากกระดาษ
345 เด็กหญิงรวิสุดา  สุมังเกษตร ม.1/6 31 วงโยธวาทิต
346 เด็กหญิงรสา  ยกเส้ง ม.1/6 32 a variety of ribbons
347 เด็กหญิงลลิตา  แสนสะอาด ม.1/6 33 วงโยธวาทิต
348 เด็กหญิงวีรดา  สอนเสนา ม.1/6 34 ดอกไม้จากกระดาษ
349 เด็กหญิงศิริรักษ์  กิ่งใหญ่ ม.1/6 35 ดอกไม้จากกระดาษ
350 เด็กหญิงสมัญญา  สีงาม ม.1/6 36 ชุมนุมงานช่าง
351 เด็กหญิงสิรินดา  ชุณหวรชัย ม.1/6 37 สีสันบนลายผ้า
352 เด็กหญิงอภิชญา  สังคำพัน ม.1/6 38 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
353 เด็กหญิงอัญชราวดี  วิชิตสุนทร ม.1/6 39 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
354 เด็กหญิงเอลิตรา  สนทอง ม.1/6 40 ดอกไม้จากกระดาษ
355 เด็กชายนิธินันท์  กลางหล้า ม.1/6 19 อาหารเพื่อสุขภาพ
356 เด็กหญิงประภัสสร  แก้วใส ม.1/6 41 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
357 เด็กชายกฤษณยชญ์  นามฮาด ม.1/7 1 นักประดิษฐ์น้อย
358 เด็กชายคุณากร  สอนเกตุ ม.1/7 2 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
359 เด็กชายจิรายุ  ทนหงษา ม.1/7 3 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
360 เด็กชายชัยชนะ  เมฆวัน ม.1/7 4 วงโยธวาทิต
361 เด็กชายธนธัส  นารีจันทร์ ม.1/7 5 ชุมนุมงานช่าง
362 เด็กชายธาวิน  ชุมแวงวาปี ม.1/7 6 ปริศนาอักษรไขว้
363 เด็กชายนราธิป  แก่นนาคำ ม.1/7 7 ตุ๊กตาการบูร
364 เด็กชายพงศกร  จันทะดวง ม.1/7 8 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
365 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อัคภักดี ม.1/7 9 นักบินน้อยพลังยาง
366 เด็กชายพีรพัฒน์  ภูมิสีคิ้ว ม.1/7 10 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
367 เด็กชายภาสกร  พรมหนองอ้อ ม.1/7 11 ดนตรีพื้นเมือง
368 เด็กชายรัฐชานนท์  จรเข้ ม.1/7 12 ดนตรีพื้นเมือง
369 เด็กชายวนิชกร  หนูบุญ ม.1/7 13 นักบินน้อยพลังยาง
370 เด็กชายศุภกานต์  ครองยศ ม.1/7 14 นักบินน้อยพลังยาง
371 เด็กชายศุภวิชญ์  พินิจมนตรี ม.1/7 15 นักประดิษฐ์น้อย
372 เด็กชายสรวิศ  แสงสุรินทร์ ม.1/7 16 วงโยธวาทิต
373 เด็กชายอภิวันท์  เณรฐานันท์ ม.1/7 17 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
374 เด็กชายอาทิตย์  ศรีบุญเรือง ม.1/7 18 ดนตรีพื้นเมือง
375 เด็กหญิงกนกวรรณ  อนุภวาลย์ ม.1/7 20 เล็บเจล
376 เด็กหญิงกานติมา  น้ำทอง ม.1/7 21 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
377 เด็กหญิงกานติมา  อาทิตย์ตั้ง ม.1/7 22 ชุมนุมงานช่าง
378 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์ทุม ม.1/7 23 วงโยธวาทิต 2
379 เด็กหญิงณัฐณิชา  สงฆ์พัด ม.1/7 24 เล็บเจล
380 เด็กหญิงตรีรัตน์  วิเศษลา ม.1/7 25 วงโยธวาทิต 2
381 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สุระศักดิ์ ม.1/7 26 นาฏศิลป์
382 เด็กหญิงนราพร  เทพมาตร์ ม.1/7 27 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
383 เด็กหญิงนริศรา  ชัยภักดี ม.1/7 28 ชุมนุมงานช่าง
384 เด็กหญิงปิยธิดา  กุลทรทัศน์ ม.1/7 29 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
385 เด็กหญิงพรรณปพร  มณีสา ม.1/7 30 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
386 เด็กหญิงพิชญานุช  มาตคำมี ม.1/7 31 ชุมนุมงานช่าง
387 เด็กหญิงภัคณภัทร  คงมั่น ม.1/7 32 ดนตรีสากล
388 เด็กหญิงรัตน์ชดาภรณ์  ช่างปรุง ม.1/7 33 ชุมนุมงานช่าง
389 เด็กหญิงวัชราภรณ์  แซ่นสีดา ม.1/7 34 นาฏศิลป์
390 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ขาวลา ม.1/7 35 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
391 เด็กหญิงวีรดา  วงศ์นิคม ม.1/7 36 ชุมนุมงานช่าง
392 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  สิงห์สุวรรณ ม.1/7 37 สีสันบนลายผ้า
393 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุวรรณดี ม.1/7 38 ชุมนุมงานช่าง
394 เด็กหญิงสุรัญญา  เสียงอ่อน ม.1/7 39 การจัดสวนแก้ว
395 เด็กหญิงอพิยดา  โกกอุ่น ม.1/7 40 ชุมนุมงานช่าง
396 เด็กหญิงอรจิรา  พักแพรก ม.1/7 41 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
397 เด็กชายพิชิตพงษ์  ศรีรองเมือง ม.1/7 19 วงโยธวาทิต 2
398 เด็กชายกรวิชญ์  คำสีทา ม.1/8 1 นักบินน้อยพลังยาง
399 เด็กชายกฤตภาส  อุปนันท์ ม.1/8 2 ตุ๊กตาการบูร
400 เด็กชายจรัญพร  แก้วลา ม.1/8 3 ตุ๊กตาการบูร
401 เด็กชายจักรกฤษ  คำอ้อ ม.1/8 4 นักประดิษฐ์น้อย
402 เด็กชายจิรายุ  ฝ่ายแสนยอ ม.1/8 5 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
403 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ไชยการ ม.1/8 6 นักประดิษฐ์น้อย
404 เด็กชายณัฐนนท์  มานพ ม.1/8 7 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
405 เด็กชายดุลยเดช  เหมาชัย ม.1/8 8 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
406 เด็กชายธีรวุฒิ  รักษาชน ม.1/8 9 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
407 เด็กชายพงศ์ภีรเชษฐ์  คลังกลาง ม.1/8 10 Movies Club
408 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เกตุสิทธิ์ ม.1/8 11 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
409 เด็กชายพัชรพล  หมื่นไธสง ม.1/8 12 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
410 เด็กชายพีรพัฒน์  พวงพา ม.1/8 13 a variety of ribbons
411 เด็กชายภูตะวัน  ศรีบุดดา ม.1/8 14 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
412 เด็กชายศุภวิชญ์  รังศรี ม.1/8 15 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
413 เด็กชายอนาวิน  เชียงสาย ม.1/8 16 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
414 เด็กชายอมรเทพ  รุ่งเรือง ม.1/8 17 สิ่งประดิษฐ์
415 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ผายคำวง ม.1/8 18 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
416 เด็กหญิงกัญชลิกา  พรมน้อย ม.1/8 19 สีสันบนลายผ้า
417 เด็กหญิงกัญญณัท  ชิ้วนฤภัย ม.1/8 20 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
418 เด็กหญิงขวัญฤทัย  บัวยั้ง ม.1/8 21 สีสันบนลายผ้า
419 เด็กหญิงคณนันท์  จันทร์หอม ม.1/8 22 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
420 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันชมพู ม.1/8 23 สีสันบนลายผ้า
421 เด็กหญิงชญาดา  ละเล ม.1/8 24 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
422 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยจันดา ม.1/8 25 สีสันบนลายผ้า
423 เด็กหญิงธิดารัตน์  ประวันเตา ม.1/8 26 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
424 เด็กหญิงบุษยากร  ขวัญพรม ม.1/8 27 สีสันบนลายผ้า
425 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีพิมพา ม.1/8 28 สิ่งประดิษฐ์
426 เด็กหญิงปรางมณี  มีเเฮด ม.1/8 29 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
427 เด็กหญิงพิชชาพร  บุรสิทธิ์ ม.1/8 30 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
428 เด็กหญิงภัควดี  อภิราม ม.1/8 31 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
429 เด็กหญิงภัทรวดี  กาบบัวลอย ม.1/8 32 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
430 เด็กหญิงวิชชุดา  นาเสนา ม.1/8 33 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
431 เด็กหญิงวีรดา  ลุระจันทร์ ม.1/8 34 Crossword Game
432 เด็กหญิงศิรินญาพร  กุณโฮง ม.1/8 35 a variety of ribbons
433 เด็กหญิงเสาวภัทร  คงน้อย ม.1/8 36 สีสันบนลายผ้า
434 เด็กหญิงโสภิดา  ชุมพล ม.1/8 37 สีสันบนลายผ้า
435 เด็กหญิงอนัญญา  บุศรีคำ ม.1/8 38 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
436 เด็กหญิงอนันตญา  อินอาน ม.1/8 39 เล็บเจล
437 เด็กหญิงอรวรรณ  นาคอึ่ง ม.1/8 40 a variety of ribbons
438 เด็กหญิงแก้วเกล้า  ช่วงชิต ม.1/8 41 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
439 เด็กชายฆนนันทร์  บือห์เลอร์ ม.1/9 1 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
440 เด็กชายจิรภัทร  เมิดจันทึก ม.1/9 2 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
441 เด็กชายชญานนท์  คำลา ม.1/9 3 ภาษาพาเพลิน
442 เด็กชายณัฐกันต์  แสนแก้ว ม.1/9 4 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
443 เด็กชายณัฐพงษ์  ชุมพล ม.1/9 5 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
444 เด็กชายณัฐภูมิ  ขาวกุลชร ม.1/9 6 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
445 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไกรรัตน์ ม.1/9 7 นักประดิษฐ์น้อย
446 เด็กชายธนกฤต  สิงห์ก้อม ม.1/9 8 สิ่งประดิษฐ์
447 เด็กชายธนวัฒน์  เขตบุรี ม.1/9 9 วงโยธวาทิต
448 เด็กชายธีระเทพ  รุ่งเรือง ม.1/9 10 นักประดิษฐ์น้อย
449 เด็กชายปาณรวัฐ  พละมาตร์ ม.1/9 11 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
450 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลำมะนาก ม.1/9 12 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
451 เด็กชายพลภัทร  แก้วศิริ ม.1/9 13 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
452 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ศรีแก้ว ม.1/9 14 นักประดิษฐ์น้อย
453 เด็กชายภาณุพงศ์  คงเจริญ ม.1/9 15 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
454 เด็กชายวงศกร  ศรีพุทธา ม.1/9 16 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
455 เด็กชายวีระพัฒน์  มาตรสมบัติ ม.1/9 17 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
456 เด็กชายสุธินันท์  โคตรชุม ม.1/9 18 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
457 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมมีบุญ ม.1/9 19 เล็บเจล
458 เด็กหญิงกิตติกา  เขียวสอาด ม.1/9 20 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
459 เด็กหญิงเขมมิกา  ราชธิสาร ม.1/9 21 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
460 เด็กหญิงจูนลภา  ไชยมั่น ม.1/9 22 เล็บเจล
461 เด็กหญิงชนมน  บุญบาล ม.1/9 23 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
462 เด็กหญิงชีวพร  โสดา ม.1/9 24 Crossword Game
463 เด็กหญิงฐิติยาพร  สารชาติ ม.1/9 25 Crossword Game
464 เด็กหญิงณฐมน  แสนคำ ม.1/9 26 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
465 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทันดวง ม.1/9 27 พรรณไม้แห้ง
466 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนบัวคำ ม.1/9 28 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
467 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญยิ่ง ม.1/9 29 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
468 เด็กหญิงปณิดา  ดอนอ่อนสา ม.1/9 30 อาหารเพื่อสุขภาพ
469 เด็กหญิงปณิตา  วังหลัง ม.1/9 31 D.I.Y ลูกปัด
470 เด็กหญิงปภาวี  คำบา ม.1/9 32 ยุวบรรณารักษ์
471 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กันพิพิธ ม.1/9 33 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
472 เด็กหญิงมนิลิน  ทองสา ม.1/9 34 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
473 เด็กหญิงรัตนาวลี  กองทองพูน ม.1/9 35 พรรณไม้แห้ง
474 เด็กหญิงวรรธนภร  บุญโส ม.1/9 36 ภาษาพาเพลิน
475 เด็กหญิงศิราพัชร  ภูมัง ม.1/9 37 เล็บเจล
476 เด็กหญิงศุภารักษ์  พรมชาติ ม.1/9 38 ตุ๊กตาการบูร
477 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ชมสีดา ม.1/9 39 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
478 เด็กชายณัฐพงษ์  แสงทอง ม.2/1 1 สิ่งประดิษฐ์
479 เด็กชายณัฐพล  โพธิ์พิทูรย์ ม.2/1 2 สิ่งประดิษฐ์
480 เด็กชายธีรภัทร  เจริญไชย ม.2/1 3 สิ่งประดิษฐ์
481 เด็กชายนวพล  ต้นกันยา ม.2/1 4 สิ่งประดิษฐ์
482 เด็กชายปองภพ  จ่าสิงห์ ม.2/1 5 สิ่งประดิษฐ์
483 เด็กชายพีระพงษ์  แบ่งวัน ม.2/1 6 Cryptocurrency
484 เด็กชายราเชนทร์  นามโคตร ม.2/1 7 UNO : THE PLANNER
485 เด็กชายวรกิตติ์  พลอินทร์ ม.2/1 8 สิ่งประดิษฐ์
486 เด็กชายวุฒิศักดิ์  เหมาะราศรี ม.2/1 9 สิ่งประดิษฐ์
487 เด็กชายศุภณัฐ  กิ่งทุม ม.2/1 10 UNO : THE PLANNER
488 เด็กชายอนุชา  บัวใหญ่รักษา ม.2/1 11 สิ่งประดิษฐ์
489 เด็กหญิงกนกชญวรท  ป้องขวาพล ม.2/1 12 แกะสลักกระจก
490 เด็กหญิงกมลชนก  สีดากูด ม.2/1 13 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
491 เด็กหญิงกิตติยากรณ์  บูรพา ม.2/1 14 UNO : THE PLANNER
492 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ชมมูลเทียน ม.2/1 15 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
493 เด็กหญิงชนาพร  พุทธลา ม.2/1 16 แกะสลักกระจก
494 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมพร ม.2/1 17 UNO : THE PLANNER
495 เด็กหญิงธันยา  เพ็ชรสังหาร ม.2/1 18 แกะสลักกระจก
496 เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาญชัย ม.2/1 19 แกะสลักกระจก
497 เด็กหญิงปรียาดา  สมบัติทอง ม.2/1 20 ถักโครเชต์
498 เด็กหญิงพรนภา  ชาพิมพ์ ม.2/1 21 Crossword Game
499 เด็กหญิงพรนภารัตน์  ฤทธิวุธ ม.2/1 22 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
500 เด็กหญิงพรประภา  กรมน้อย ม.2/1 23 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
501 เด็กหญิงพิชญธิดา  ดาวัลย์ ม.2/1 24 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
502 เด็กหญิงพิชญาพร  ดาวัลย์ ม.2/1 25 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
503 เด็กหญิงภควดี  คุณแสง ม.2/1 26 นักบินน้อยพลังยาง
504 เด็กหญิงภัทราวดี  รัตนปัญญา ม.2/1 27 วงโยธวาทิต
505 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญเสริม ม.2/1 28 แกะสลักกระจก
506 เด็กหญิงมินลดา  พรมสีแก้ว ม.2/1 29 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
507 เด็กหญิงยุวดี  เนาว์แสง ม.2/1 30 Crossword Game
508 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เกติยะ ม.2/1 31 UNO : THE PLANNER
509 เด็กหญิงวิลาสินี  ลีเจ้ยวะระ ม.2/1 32 นักบินน้อยพลังยาง
510 เด็กหญิงวิไลรัตน์  บุญเชิด ม.2/1 33 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
511 เด็กหญิงศศิพินทุ์  โยธะคง ม.2/1 34 Crossword Game
512 เด็กหญิงศิริกมล  น้อยโนนทอง ม.2/1 35 UNO : THE PLANNER
513 เด็กหญิงสุพิชชา  ปีกกลาง ม.2/1 36 UNO : THE PLANNER
514 เด็กชายจิตรกร  แสนสอาด ม.2/10 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
515 เด็กชายธีรพงศ์  พงศรี ม.2/10 2 โครงงานคณิตศาสตร์
516 เด็กชายนภัทร  เหล่าวอ ม.2/10 3 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
517 เด็กชายนัฐพงศ์  สกุลแพทย์ ม.2/10 4 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
518 เด็กชายปิยวัฒน์  โพชะ ม.2/10 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
519 เด็กชายรังสิมันต์  เนื่องมัจฉา ม.2/10 6 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
520 เด็กชายรัสเซีย  เดชพลกรัง ม.2/10 7 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
521 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทะลุน ม.2/10 8 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
522 เด็กชายวรวิช  วงษ์นาม ม.2/10 9 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
523 เด็กชายศิวัช  ภูแม้นวาส ม.2/10 10 อาหารเพื่อสุขภาพ
524 เด็กชายศุภกิตติ์  พะวันทะ ม.2/10 11 โครงงานคณิตศาสตร์
525 เด็กชายสัญญากร  ไพรงาม ม.2/10 12 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
526 เด็กชายสิงหา  บุดดีเหมือน ม.2/10 13 โครงงานคณิตศาสตร์
527 เด็กชายสิทธิพงษ์  วิวาสวงษ์ ม.2/10 14 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
528 เด็กชายสิรภพ  จันทร์แจ้ง ม.2/10 15 อาหารเพื่อสุขภาพ
529 เด็กชายอำพล  วิชาเดช ม.2/10 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
530 เด็กชายอิสรานุสรณ์  คำอ้อ ม.2/10 17 อาหารเพื่อสุขภาพ
531 เด็กชายเอกพล  พิมพ์ชายน้อย ม.2/10 18 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
532 เด็กหญิงกัญญ์นัชชา  บรรจง ม.2/10 19 การจัดสวนในภาชนะ 1
533 เด็กหญิงคณิศร  คันธะชมภู ม.2/10 20 นาฏศิลป์
534 เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสนศิลป์ ม.2/10 21 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
535 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีนวล ม.2/10 22 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
536 เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์  มะลิโค ม.2/10 23 อาหารเพื่อสุขภาพ
537 เด็กหญิงณิฌาพัชร์  ทองที ม.2/10 24 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
538 เด็กหญิงนํ้าทิพย์  อุปัชฌาย์ ม.2/10 25 วงโยธวาทิต
539 เด็กหญิงบัณฑิตา  สีดาวงศ์ ม.2/10 26 โครงงานคณิตศาสตร์
540 เด็กหญิงปณัฐดา  นามปัญญา ม.2/10 27 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
541 เด็กหญิงปรียาภรณ์  มณีสาร ม.2/10 28 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
542 เด็กหญิงพชรอร  ยุทธคราม ม.2/10 29 โครงงานคณิตศาสตร์
543 เด็กหญิงพัทธนันท์  นระทัด ม.2/10 30 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
544 เด็กหญิงพิชญา  เจริญหล้า ม.2/10 31 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
545 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  การพันธ์ ม.2/10 32 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
546 เด็กหญิงศศิประภา  แดงน้อย ม.2/10 33 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
547 เด็กหญิงศศิวิมล  เสาศิริ ม.2/10 34 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
548 เด็กหญิงศศิวิมล  ละม่อม ม.2/10 35 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
549 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มาตายะสี ม.2/10 36 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
550 เด็กหญิงสุมินตรา  ราโสภา ม.2/10 37 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
551 เด็กหญิงอชิรญา  สุวรรณประเสริฐ ม.2/10 38 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
552 เด็กหญิงอภิสรา  โทหอม ม.2/10 39 ดอกไม้จากกระดาษ
553 เด็กหญิงอินทร์ธุอร  แสนเกตุ ม.2/10 40 ปริศนาอักษรไขว้
554 เด็กหญิงนีรชา  ตรีศาสตร์ ม.2/10 41 ดอกไม้จากกระดาษ
555 เด็กหญิงสุภัชศร  แสงกล้า ม.2/10 42 การจัดสวนในภาชนะ 1
556 เด็กชายจีรวัฒน์  ปู่ศรี ม.2/11 1 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
557 เด็กชายเจษฎากร  คำเหลา ม.2/11 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
558 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยมาโย ม.2/11 3 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
559 เด็กชายโชคณภากร  ภูนาผา ม.2/11 4 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
560 เด็กชายณัฏฐกานต์  เชตะวัน ม.2/11 5 อาหารเพื่อสุขภาพ
561 เด็กชายทวีโชค  ดอนแสง ม.2/11 6 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
562 เด็กชายธนวัฒน์  มะสีโย ม.2/11 7 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
563 เด็กชายธีรพิชญ์  ทํานา ม.2/11 8 งานเขียนสร้างอาชีพ
564 เด็กชายธีรสินธุ์  กล้าหาญ ม.2/11 9 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
565 เด็กชายนภัสรพี  ภูมิวงษ์ ม.2/11 10 ปริศนาอักษรไขว้
566 เด็กชายบารมี  เอี่ยมสอาด ม.2/11 11 งานเขียนสร้างอาชีพ
567 เด็กชายปัณณธร  ณ ลำปาง ม.2/11 12 อาหารเพื่อสุขภาพ
568 เด็กชายปัณณวิชญ์  ราชสีห์ ม.2/11 13 อาหารเพื่อสุขภาพ
569 เด็กชายพีรพงษ์  นามวิเศษ ม.2/11 14 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
570 เด็กชายเมธา  ปราบไธสง ม.2/11 15 อาหารเพื่อสุขภาพ
571 เด็กชายเมธี  ปราบไธสง ม.2/11 16 อาหารเพื่อสุขภาพ
572 เด็กชายสิทธิ์พล  ราชบัวโฮม ม.2/11 17 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
573 เด็กชายสุทธินนธ์  ชุมแวงวาปี ม.2/11 18 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
574 เด็กหญิงขัติยาภรณ์  มณีแก้ว ม.2/11 20 ด้น
575 เด็กหญิงชนิตรา  สิงห์ศรีโว ม.2/11 21 งานเขียนสร้างอาชีพ
576 เด็กหญิงชุติมา  วรรณา ม.2/11 22 งานเขียนสร้างอาชีพ
577 เด็กหญิงโชติกานต์  แผนภิรมย์ ม.2/11 23 งานเขียนสร้างอาชีพ
578 เด็กหญิงญาณิศา  วรรณสุทธิ์ ม.2/11 24 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
579 เด็กหญิงฐิติชญา  เวียงจันทร์ ม.2/11 25 งานเขียนสร้างอาชีพ
580 เด็กหญิงณมนต์  สุภเดช ม.2/11 26 งานเขียนสร้างอาชีพ
581 เด็กหญิงดาราวดี  ศรีทะรัง ม.2/11 27 งานเขียนสร้างอาชีพ
582 เด็กหญิงเบญญาภา  ตาลสถิตย์ ม.2/11 28 งานเขียนสร้างอาชีพ
583 เด็กหญิงปาลินี  มิโค ม.2/11 29 งานเขียนสร้างอาชีพ
584 เด็กหญิงพรกันยา  วิชัยศรี ม.2/11 30 งานเขียนสร้างอาชีพ
585 เด็กหญิงพรนิภา  โสภาศรี ม.2/11 31 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
586 เด็กหญิงพัชรดา  อุดนะ ม.2/11 32 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
587 เด็กหญิงมณฑิตา  พิมพ์ดี ม.2/11 33 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
588 เด็กหญิงมลธิชา  นาลักษณ์ ม.2/11 34 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
589 เด็กหญิงรัชฎาพร  คำมะวัน ม.2/11 35 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
590 เด็กหญิงศรัธย์นัฏฐ  เสนานอก ม.2/11 36 ด้น
591 เด็กหญิงศศิธร  แสงสุวรรณ ม.2/11 37 งานเขียนสร้างอาชีพ
592 เด็กหญิงศิรินทิพย์  สุริยะ ม.2/11 38 ด้น
593 เด็กหญิงสลิลลา  ดงเย็น ม.2/11 39 งานเขียนสร้างอาชีพ
594 เด็กหญิงเสาวภา  วงษา ม.2/11 40 งานเขียนสร้างอาชีพ
595 เด็กหญิงอภัสรา  ก๊กวิลัย ม.2/11 41 งานเขียนสร้างอาชีพ
596 เด็กหญิงอสมาภรล์  ชาญกัน ม.2/11 42 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
597 เด็กหญิงอารยา  แก้วบุญเรือง ม.2/11 43 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
598 เด็กชายทีฆทัศน์  วิวัฒนาช่าง ม.2/11 19 อาหารเพื่อสุขภาพ
599 เด็กหญิงสุพิชญานันท์  พุทธศร ม.2/11 44 ด้น
600 เด็กชายชยานันต์  เดชขันธ์ ม.2/12 1 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
601 เด็กชายชัชพงศ์  กันยามิน ม.2/12 2 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
602 เด็กชายณัชนนท์  พลแสน ม.2/12 3 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
603 เด็กชายณัฐพล  นามวิเศษ ม.2/12 4 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
604 เด็กชายธรรมนรงค์  จตุชัย ม.2/12 5 จิตอาสา
605 เด็กชายธีรเดช  จันทร์วิเศษ ม.2/12 6 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
606 เด็กชายเนติพงศ์  สมบัติทอง ม.2/12 7 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
607 เด็กชายปรวัฒน์  ศิริขัน ม.2/12 8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
608 เด็กชายปัณณธร  เวชลาหาร ม.2/12 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
609 เด็กชายมงคล  แสงมณี ม.2/12 10 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
610 เด็กชายรพีพัทร์  ภูมิลา ม.2/12 11 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
611 เด็กชายวงค์ตะวัน  นามปัน ม.2/12 12 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
612 เด็กชายวีรพงษ์  แดงบุหงา ม.2/12 13 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
613 เด็กชายวีรพันธ์  แดงบุหงา ม.2/12 14 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
614 เด็กชายศุภกร  รับพร ม.2/12 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
615 เด็กชายสุภัทรชัย  สมสะอาด ม.2/12 16 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
616 เด็กชายอภินันต์  หงษ์ลายลม ม.2/12 17 ปริศนาอักษรไขว้
617 เด็กชายไอศิวัส  ขันธพาลี ม.2/12 18 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
618 เด็กหญิงจันทนิภา  สีหาพรม ม.2/12 19 ปริศนาอักษรไขว้
619 เด็กหญิงชญานิศ  ใจเปรียว ม.2/12 20 โครงงานคณิตศาสตร์
620 เด็กหญิงฐิดาภา  รักษาพล ม.2/12 21 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
621 เด็กหญิงณัฐวิสา  ไทยอ่อน ม.2/12 22 โครงงานคณิตศาสตร์
622 เด็กหญิงธิตยา  เหลาลาภะ ม.2/12 23 สีสันบนลายผ้า
623 เด็กหญิงนฤทัย  ดีชัยทน ม.2/12 24 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
624 เด็กหญิงนฤมล  บัวใหญ่รักษา ม.2/12 25 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
625 เด็กหญิงนิตชนันต์  ก่ำเกี้ยง ม.2/12 26 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
626 เด็กหญิงบุษกร  คล่องแคล่ว ม.2/12 27 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
627 เด็กหญิงปฏิมาพร  มุ่งมา ม.2/12 28 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
628 เด็กหญิงปณิศา  สุขมีชัย ม.2/12 29 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
629 เด็กหญิงปภาวี  สาหาร ม.2/12 30 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
630 เด็กหญิงพรรวิษา  ศรีพงษ์วิวัฒน์ ม.2/12 31 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
631 เด็กหญิงภทรพร  บุญรัตน์ ม.2/12 32 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
632 เด็กหญิงภัทราพร  เกิดสบาย ม.2/12 33 โครงงานคณิตศาสตร์
633 เด็กหญิงภาวินี  วงษ์เบาะ ม.2/12 34 ปริศนาอักษรไขว้
634 เด็กหญิงวรรณพร  สารสิทธิ์ ม.2/12 35 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
635 เด็กหญิงวรัญญา  อามาตย์สมบัติ ม.2/12 36 ปริศนาอักษรไขว้
636 เด็กหญิงวิลาสินี  เหลาพร ม.2/12 37 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
637 เด็กหญิงศรัญญา  คำวงษ์ ม.2/12 38 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
638 เด็กหญิงสุทัตตา  โสดี ม.2/12 39 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
639 เด็กหญิงสุพิชญา  พรมรูป ม.2/12 40 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
640 เด็กหญิงเอมมิกา  พูมลา ม.2/12 41 น้ำมันหอมระเหย
641 เด็กหญิงธริสรา  ดีไพร ม.2/12 42 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
642 เด็กหญิงอชิรญา  มหา ม.2/12 43 โครงงานคณิตศาสตร์
643 เด็กชายกรกช  เทศะศิลป์ ม.2/2 1 ดอกไม้จากกระดาษ
644 เด็กชายกฤษฎากรณ์  คงมังคละ ม.2/2 2 UNO : THE PLANNER
645 เด็กชายกฤษณโชติ  ทรายแก้ว ม.2/2 3 Cryptocurrency
646 เด็กชายกฤษณะ  พรมแก้ว ม.2/2 4 Cryptocurrency
647 เด็กชายจักรภัทร  สีเขียว ม.2/2 5 UNO : THE PLANNER
648 เด็กชายณัฐวัฒน์  ผาคำ ม.2/2 6 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
649 เด็กชายณัฐวัตร  พรหมจารีย์ ม.2/2 7 Cryptocurrency
650 เด็กชายถาวรศักดิ์  กลัมพัก ม.2/2 8 Cryptocurrency
651 เด็กชายธนกร  นามฮาด ม.2/2 9 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
652 เด็กชายธนพัฒน์  คำเหลา ม.2/2 10 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
653 เด็กชายธนภัทร  วัดเวียงคำ ม.2/2 11 Cryptocurrency
654 เด็กชายนิธิศ  สารกล้า ม.2/2 12 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
655 เด็กชายปิยวัฒน์  ฝ่ายเคนา ม.2/2 13 Cryptocurrency
656 เด็กชายวรายุทธ  นาสุวรรณ์ ม.2/2 14 Cryptocurrency
657 เด็กชายวิชญาพร  เตปิน ม.2/2 15 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
658 เด็กชายสกุลวิชญ์  ภักดิ์ศรีแพง ม.2/2 16 Cryptocurrency
659 เด็กชายเสฎฐพงษ์  สาราษฎร์ ม.2/2 17 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
660 เด็กชายอชิรวิชญ์  บัวใหญ่รักษา ม.2/2 18 ถ่ายภาพ
661 เด็กชายอลงกรณ์  รักษาพล ม.2/2 19 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
662 เด็กหญิงกนกพิชญา  พรมแพง ม.2/2 22 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
663 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีโนนยาง ม.2/2 23 เล็บเจล
664 เด็กหญิงจิตรทิพย์  ทองโคตร ม.2/2 24 เล็บเจล
665 เด็กหญิงจิราภา  บุตรอ่อน ม.2/2 25 Movies Club
666 เด็กหญิงชลดา  เรียงศรีอรัญ ม.2/2 26 Cryptocurrency
667 เด็กหญิงชลิตา  ศรีจูม ม.2/2 27 Movies Club
668 เด็กหญิงธนัชชา  สาขา ม.2/2 28 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
669 เด็กหญิงธัญภา  สีทาแก ม.2/2 29 Movies Club
670 เด็กหญิงธาราทิพย์  ทุ่มวิเศษ ม.2/2 30 เพื่อนที่ปรึกษา
671 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  มณีเนตร ม.2/2 31 เล็บเจล
672 เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  พงษ์พิทักษ์ ม.2/2 32 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
673 เด็กหญิงภัทราภา  หระพร้อม ม.2/2 33 Movies Club
674 เด็กหญิงวรัญญา  ลีทองดี ม.2/2 34 น้ำมันหอมระเหย
675 เด็กหญิงศิรประภา  ตาลพวง ม.2/2 35 วงโยธวาทิต
676 เด็กหญิงสุธาทิพย์  หล้าคำ ม.2/2 36 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
677 เด็กชายพรอนันท์  ชีกว้าง ม.2/2 20 a variety of ribbons
678 เด็กหญิงนภัสนันท์  บัลลังก์ ม.2/2 37 น้ำมันหอมระเหย
679 เด็กหญิงสิริยากรณ์  เขตวานอน ม.2/2 38 นักบินน้อยพลังยาง
680 เด็กหญิงสุธาสินี  สุทธิประภา ม.2/2 39 นักบินน้อยพลังยาง
681 เด็กชายศุภฤกษ์  อานทอง ม.2/2 21 Crossword Game
682 เด็กหญิงอภิชญา  ดอกแจ ม.2/2 40 ภาษาพาเพลิน
683 เด็กหญิงธนัญชนก  สีสุทะ ม.2/2 41 ดนตรีสากล
684 เด็กหญิงนภาพร  กุดวิสัย ม.2/2 42 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
685 เด็กหญิงวนัสสุดา  หอมกลิ่น ม.2/2 43 ยุวบรรณารักษ์
686 เด็กชายชนะพล  แสงจันแดง ม.2/3 1 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
687 เด็กชายตฤณภพ  คำดอกรับ ม.2/3 2 วงโยธวาทิต
688 เด็กชายเตชินท์  โพธิ์นอก ม.2/3 3 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
689 เด็กชายทักษ์ดนัย  ฝาคำ ม.2/3 4 เพื่อนที่ปรึกษา
690 เด็กชายธนบดี  จันทจักร์ ม.2/3 5 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
691 เด็กชายธนวัฒน์  สิมมาจันทร์ ม.2/3 6 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
692 เด็กชายปริชาติ  สิมลี ม.2/3 7 ธนาคารขยะรีไชเคิล
693 เด็กชายพงศกร  สีโท ม.2/3 8 ธนาคารขยะรีไชเคิล
694 เด็กชายโพธิวัฒน์  ขาวงาม ม.2/3 9 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
695 เด็กชายภควัฒน์  พิสพาน ม.2/3 10 ปริศนาอักษรไขว้
696 เด็กชายภักดีภูมิ  สายตา ม.2/3 11 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
697 เด็กชายศุภกร  นามวิเศษ ม.2/3 12 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
698 เด็กชายศุภกร  คงช่วย ม.2/3 13 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
699 เด็กชายอภิลักษณ์  รักษาพล ม.2/3 14 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
700 เด็กหญิงกชภรณ์  ทองป้อง ม.2/3 19 ดนตรีพื้นเมือง
701 เด็กหญิงกวินธิดา  วันทองดี ม.2/3 20 เล็บเจล
702 เด็กหญิงกันยารัตน์  บัวลาด ม.2/3 21 เหรียญโปรยทาน
703 เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันทะรี ม.2/3 22 เล็บเจล
704 เด็กหญิงฉัตรปรีชญา  ศรีชมชื่น ม.2/3 23 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
705 เด็กหญิงชณิสรา  ขุนหีต ม.2/3 24 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
706 เด็กหญิงชิษณุพร  สุครีพ ม.2/3 25 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
707 เด็กหญิงญาณิกา  จีนสุข ม.2/3 26 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
708 เด็กหญิงทิพย์สลาลี  นิลวรรณ ม.2/3 27 สหกรณ์​
709 เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนจันแดง ม.2/3 28 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
710 เด็กหญิงธนัชชา  กล้าหาญ ม.2/3 29 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
711 เด็กหญิงธนัญญา  ดุลยลา ม.2/3 30 เหรียญโปรยทาน
712 เด็กหญิงปนัดดา  คลังกลาง ม.2/3 31 วงโยธวาทิต
713 เด็กหญิงปาณิสรา  เพ็งใส ม.2/3 32 สหกรณ์​
714 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้าหาญ ม.2/3 33 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
715 เด็กหญิงเพ็ญประพา  จันทร์เทา ม.2/3 34 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
716 เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์แข็ง ม.2/3 35 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
717 เด็กหญิงสุโรชา  ศิริวงษ์ ม.2/3 36 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
718 เด็กหญิงสุภัทรา  มูลเสนา ม.2/3 37 เหรียญโปรยทาน
719 เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรณสุทธิ์ ม.2/3 38 ดนตรีพื้นเมือง
720 เด็กหญิงอัญชญานีย์  นามวาส ม.2/3 39 Crossword Game
721 เด็กชายณัฐภพ  เหล่าเจริญ ม.2/3 15 ข่างตัดผมชาย
722 เด็กชายภัสกร  ศรีษะแก้ว ม.2/3 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
723 เด็กหญิงอริศรา  สุนทอง ม.2/3 40 D.I.Y ลูกปัด
724 เด็กหญิงอริสา  บุญตา ม.2/3 41 นาฏศิลป์
725 เด็กชายยุทธินันท์  บุญเพ็งโยธิน ม.2/3 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
726 เด็กหญิงวรัญญา  สีสะอาด ม.2/3 42 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
727 เด็กชายรัฐพงษ์  สงฆ์พัด ม.2/3 18 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
728 เด็กหญิงมัลลิกา  ลาแฮ ม.2/3 43 ดนตรีสากล
729 เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่อนสีชัย ม.2/4 22 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
730 เด็กหญิงปุญญิศา  ภูศรีฤทธิ์ ม.2/4 23 เพื่อนที่ปรึกษา
731 เด็กหญิงภคพร  ไชยวารี ม.2/4 24 ด้น
732 เด็กหญิงปริยากรณ์  ไสวศักดิ์ ม.2/4 25 ดอกไม้จากกระดาษ
733 เด็กชายญาณวิทย์  จันทร ม.2/4 1 UNO : THE PLANNER
734 เด็กชายพงศกร  นัดดาวงค์ ม.2/4 2 เพื่อนที่ปรึกษา
735 เด็กชายพิสิษฐ์  สมธิ ม.2/4 3 UNO : THE PLANNER
736 เด็กชายภัทราวุฒิ  พรมโสภา ม.2/4 4 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
737 เด็กชายเจษฎา  ทิพย์อาสน์ ม.2/4 5 ROV
738 เด็กชายชนาธรณ์  บุตรหมื่น ม.2/4 6 ข่างตัดผมชาย
739 เด็กชายณัฐภูมิ  สีหาบุตร ม.2/4 7 ROV
740 เด็กชายธนิสร  โสนน้อย ม.2/4 8 ROV
741 เด็กชายธีรภัทร์  สวัสดิ์แวงควง ม.2/4 9 วงโยธวาทิต
742 เด็กชายปวริศ  สัจจมณี ม.2/4 10 ดนตรีพื้นเมือง
743 เด็กชายปิยากร  ดอนวิชา ม.2/4 11 โครงงานคณิตศาสตร์
744 เด็กชายพิทักษ์  โยมศรีเคน ม.2/4 12 วงโยธวาทิต
745 เด็กชายฟ้าคราม  ชุมอภัย ม.2/4 13 โครงงานคณิตศาสตร์
746 เด็กชายภาณุวิชญ์  คชฤทธิ์ ม.2/4 14 ROV NPS eSports
747 เด็กชายภูมิภัทร  อำพรัก ม.2/4 15 ROV
748 เด็กชายวิชญ์พล  บุญใบ ม.2/4 16 ดนตรีพื้นเมือง
749 เด็กชายวีรพันธ์  เวียงวิเศษ ม.2/4 17 ธนาคารขยะรีไชเคิล
750 เด็กชายสุทธิภัทร  โพนแพงพา ม.2/4 18 ดนตรีพื้นเมือง
751 เด็กชายสุรเดช  โคตรชุม ม.2/4 19 ดนตรีพื้นเมือง
752 เด็กชายอภิวัฒน์  อันอาษา ม.2/4 20 ธนาคารขยะรีไชเคิล
753 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทิสานนท์ ม.2/4 26 วงโยธวาทิต
754 เด็กหญิงเกวรินทร์  ยั่งยืน ม.2/4 27 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
755 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภักดีมา ม.2/4 28 นาฏศิลป์
756 เด็กหญิงจิรนาถ  ศรีชัย ม.2/4 29 ด้น
757 เด็กหญิงญาณิศา  แสนจันแดง ม.2/4 30 นักบินน้อยพลังยาง
758 เด็กหญิงณัฏฐชา  วงษ์สุภา ม.2/4 31 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
759 เด็กหญิงณัฐวิภา  เพชรเวียง ม.2/4 32 นาฏศิลป์
760 เด็กหญิงประภัสสร  ทาคำใจ ม.2/4 33 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
761 เด็กหญิงพิชญดา  คำสุข ม.2/4 34 เหรียญโปรยทาน
762 เด็กหญิงพิมผกา  อามาตย์ ม.2/4 35 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
763 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญญะ ม.2/4 36 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
764 เด็กหญิงภาวินี  วัฒนธรรม ม.2/4 37 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
765 เด็กหญิงรุจิษยา  ดาวเรือง ม.2/4 38 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
766 เด็กหญิงวิสุดา  คนมุม ม.2/4 39 นาฏศิลป์
767 เด็กหญิงโศภิษฐ์สุดา  นามสี ม.2/4 40 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
768 เด็กหญิงสิริกมล  จักรนารายณ์ ม.2/4 41 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
769 เด็กหญิงอภิภาส์  วงษ์ลีลาวัฒน์ ม.2/4 42 ดนตรีสากล
770 เด็กหญิงอริศรา  สีลาอาจ ม.2/4 43 นักบินน้อยพลังยาง
771 เด็กชายปวริศร์  แก่นสำโรง ม.2/4 21 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
772 เด็กหญิงวรัมพร   ศรีเฟื่อง ม.2/4 44 สีสันบนลายผ้า
773 เด็กชายณพล  ไชยสุวรรณ ม.2/5 1 Crossword Game
774 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญเกิด ม.2/5 20 วงโยธวาทิต
775 เด็กหญิงเนตรชนก  นนทะบุตร ม.2/5 21 ดอกไม้จากกระดาษ
776 เด็กหญิงภัทรศยา  คำสมน้อย ม.2/5 22 ดอกไม้จากกระดาษ
777 เด็กชายจันทกาล  สาไพวัน ม.2/5 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
778 เด็กชายณัฐกรณ์  พรมลาย ม.2/5 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
779 เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์ทุม ม.2/5 4 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
780 เด็กชายณาญากร  อุ่นไธสง ม.2/5 5 ภาษาพาเพลิน
781 เด็กชายธดากรณ์  เจริญเชื้อ ม.2/5 6 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
782 เด็กชายธนากร  นิ่มแก่น ม.2/5 7 ข่างตัดผมชาย
783 เด็กชายธนาพิพัฒน์  พลทะอินทร์ ม.2/5 8 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
784 เด็กชายธวัทชัย  อินธิราช ม.2/5 9 ภาษาพาเพลิน
785 เด็กชายธีรภัทร  อันอาจ ม.2/5 10 Crossword Game
786 เด็กชายนพนัฐ  เชื้อสาวัตถี ม.2/5 11 ข่างตัดผมชาย
787 เด็กชายปรินทร  สอนเสนา ม.2/5 12 Crossword Game
788 เด็กชายพชรพงษ์  ก้านศรีรัตน์ ม.2/5 13 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
789 เด็กชายพัทธดนย์  เวียงสอน ม.2/5 14 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
790 เด็กชายพัสกร  จันทรังศรี ม.2/5 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
791 เด็กชายภัทรดนัย  รักชาติ ม.2/5 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
792 เด็กชายสุทัด  กอดสันเทียะ ม.2/5 17 ข่างตัดผมชาย
793 เด็กชายอมรินทร์  บุญสอน ม.2/5 18 ข่างตัดผมชาย
794 เด็กหญิงกิตติกานต์  วังคีรี ม.2/5 23 ปริศนาอักษรไขว้
795 เด็กหญิงจิราภา  ชัยสวัสดิ์ ม.2/5 24 เล็บเจล
796 เด็กหญิงชญานุช  นามพุทธา ม.2/5 25 เล็บเจล
797 เด็กหญิงชาลิศา  ยางศรี ม.2/5 26 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
798 เด็กหญิงชุติมา  ติยะบุตร ม.2/5 27 เล็บเจล
799 เด็กหญิงณฐพร  โคกแป๊ะ ม.2/5 28 เล็บเจล
800 เด็กหญิงณิชาพร  เทียมสน ม.2/5 29 เหรียญโปรยทาน
801 เด็กหญิงทิพย์สุดา  เดชยศดี ม.2/5 30 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
802 เด็กหญิงธัญฐิตา  เสนาภักดิ์ ม.2/5 31 เหรียญโปรยทาน
803 เด็กหญิงนรินทร์ธร  ตุ้มน้อย ม.2/5 32 เหรียญโปรยทาน
804 เด็กหญิงนิชชาวัลย์  นนทะสี ม.2/5 33 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
805 เด็กหญิงปริยพิชญ์  ประทุม ม.2/5 34 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
806 เด็กหญิงปานตะวัน  ไชยชนะ ม.2/5 35 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
807 เด็กหญิงพรปวีณ์  หงษ์ทอง ม.2/5 36 ปริศนาอักษรไขว้
808 เด็กหญิงพัฒนาพร  ภูคัสมาส ม.2/5 37 เล็บเจล
809 เด็กหญิงเพชรลดา  แสนสีมนต์ ม.2/5 38 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
810 เด็กหญิงแพรวา  ศรีนอนิล ม.2/5 39 เล็บเจล
811 เด็กหญิงศศิณิช์ชา  เรือนก้อน ม.2/5 40 ภาษาพาเพลิน
812 เด็กหญิงศิรประภา  หาญชนะชัย ม.2/5 41 ปริศนาอักษรไขว้
813 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุปฮาต ม.2/5 42 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
814 เด็กหญิงสุชัญญา  สิงห์ทองทราย ม.2/5 43 ภาษาพาเพลิน
815 เด็กชายเวทก์พิสิฐ  กูดอั้ว ม.2/5 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
816 เด็กหญิงรุ้งจิตร  สอิ้งทอง ม.2/5 44 ภาษาพาเพลิน
817 เด็กหญิงชาลิสา  จันบุตร ม.2/6 19 ด้น
818 เด็กชายกฤตเมธ  จันดาวรรณ์ ม.2/6 1 ชุมนุมงานช่าง
819 เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนกุล ม.2/6 2 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
820 เด็กชายจักรภพ  ข้อสูง ม.2/6 3 ดนตรีสากล
821 เด็กชายจิรภัทร  โสรัตน์ ม.2/6 4 ชุมนุมงานช่าง
822 เด็กชายชลชาติ  ยินดี ม.2/6 5 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
823 เด็กชายชัยวัฒน์  นาชันเวช ม.2/6 6 ชุมนุมงานช่าง
824 เด็กชายชินกฤต  นรินนอก ม.2/6 7 ดนตรีสากล
825 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เคลื่อนชนะ ม.2/6 8 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
826 เด็กชายณัฏฐชัย  มะลัยกอง ม.2/6 9 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
827 เด็กชายณัฐกรณ์  แก้วคำภา ม.2/6 10 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
828 เด็กชายโตษณาการ  จุลวัน ม.2/6 11 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
829 เด็กชายนครินทร์  แสงรูจีย์ ม.2/6 12 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
830 เด็กชายภัทรพล  เต็มสอาด ม.2/6 13 พรรณไม้แห้ง
831 เด็กชายภัทรพล  พิรักษา ม.2/6 14 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
832 เด็กชายภูมิณัฐ  บุญคง ม.2/6 15 ชุมนุมงานช่าง
833 เด็กชายมนัสพงศ์  สวนไผ่ ม.2/6 16 อาหารเพื่อสุขภาพ
834 เด็กชายสุระศักดิ์  แดงน้อย ม.2/6 17 ชุมนุมงานช่าง
835 เด็กชายเอกราช  ราวงษ์ ม.2/6 18 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
836 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญราชา ม.2/6 20 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
837 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์แมน ม.2/6 21 นาฏศิลป์
838 เด็กหญิงกัลยา  พละมาตร์ ม.2/6 22 นาฏศิลป์
839 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์น้อย ม.2/6 23 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
840 เด็กหญิงณัฐธิชา  วงค์จันทร์ ม.2/6 24 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
841 เด็กหญิงณัฐนิช  ชาฮาด ม.2/6 25 ภาษาพาเพลิน
842 เด็กหญิงทัศนีย์พร  คำสุข ม.2/6 26 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
843 เด็กหญิงธนาภรณ์​  นร​ฤทธิ์​ ม.2/6 27 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
844 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองสา ม.2/6 28 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
845 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดอนแขอ้วน ม.2/6 29 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
846 เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนปัญญา ม.2/6 30 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
847 เด็กหญิงประภัทร์ศร  สิงห์เหิน ม.2/6 31 ภาษาพาเพลิน
848 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  เสียงเลิศ ม.2/6 32 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
849 เด็กหญิงพีระดา  บุญใบ ม.2/6 33 พรรณไม้แห้ง
850 เด็กหญิงลดาวัลย์  ทุมพันธ์ ม.2/6 34 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
851 เด็กหญิงวันวิสา  ดีเพชร ม.2/6 35 วงโยธวาทิต 2
852 เด็กหญิงศศิวิมล  สีหาจันทร์ ม.2/6 36 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
853 เด็กหญิงสุภาคินี  เวียงฉิมมา ม.2/6 37 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
854 เด็กหญิงอภิญญา  ฐานิตย์สรกุล ม.2/6 38 ด้น
855 เด็กหญิงอภิญญา  สายน้อย ม.2/6 39 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
856 เด็กหญิงอรจิรา  เวียงคำ ม.2/6 40 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
857 เด็กหญิงอรปรียา  โคตา ม.2/6 41 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
858 เด็กหญิงอาภัสรา  ชุมพล ม.2/6 42 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
859 เด็กหญิงสุชานันท์  สักกลม ม.2/6 43 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
860 เด็กชายธนพัฒน์  จันทะรัง ม.2/7 1 เพื่อนที่ปรึกษา
861 เด็กชายธวัชชัย  บุญเอก ม.2/7 2 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
862 เด็กชายกฤตพล  มูลอัต ม.2/7 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
863 เด็กชายกฤติพงศ์  กองมงคล ม.2/7 4 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
864 เด็กชายกฤษฎา  ดอนแสง ม.2/7 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
865 เด็กชายกษม  โพธิ์ศรี ม.2/7 6 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
866 เด็กชายจักรภัทร  พลหาร ม.2/7 7 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
867 เด็กชายจักรภัทร  ภูเพชร ม.2/7 8 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
868 เด็กชายจิตกร  สืบวงษ์ ม.2/7 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
869 เด็กชายชนินธร  บุญสอน ม.2/7 10 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
870 เด็กชายณัฐพร  โพธิ์พิทูรย์ ม.2/7 11 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
871 เด็กชายเดชนุพงษ์  ตุลากันย์ ม.2/7 12 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
872 เด็กชายทวีเทพ  ประดับพันธุ์ ม.2/7 13 วงโยธวาทิต
873 เด็กชายเทียนชัย  เดชสิงห์โสภา ม.2/7 14 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
874 เด็กชายนิธิกรณ์  สีผาย ม.2/7 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
875 เด็กชายภูดิศ  ไพราม ม.2/7 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
876 เด็กชายเมธัส  สุดาทิพย์ ม.2/7 17 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
877 เด็กชายวิทวัส  คูณสว่าง ม.2/7 18 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
878 เด็กชายอติวิทย์  จันขุนทด ม.2/7 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
879 เด็กชายอภิรักษ์  สอนเสนา ม.2/7 20 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
880 เด็กชายอิทธิพล  โคกเมืองกลาง ม.2/7 21 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
881 เด็กหญิงกนกพร  เหล่าเจริญ ม.2/7 22 วงโยธวาทิต
882 เด็กหญิงกุลยา  บุตรศรี ม.2/7 23 สหกรณ์​
883 เด็กหญิงชญาดา  สถิตย์วารีรัตน์ ม.2/7 24 สหกรณ์​
884 เด็กหญิงชลนิชา  จักรมานนท์ ม.2/7 25 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
885 เด็กหญิงโชติกานต์  คำหลอด ม.2/7 26 สหกรณ์​
886 เด็กหญิงณปภัทร  สอนหาจักร์ ม.2/7 27 สหกรณ์​
887 เด็กหญิงณัฐชญา  พงศ์บุญอนันท์ ม.2/7 28 สหกรณ์​
888 เด็กหญิงณัฐธัญ  รักเทพ ม.2/7 29 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
889 เด็กหญิงธิดารัตน์  เที่ยงกินรี ม.2/7 30 สหกรณ์​
890 เด็กหญิงนราวดี  ลือกลาง ม.2/7 31 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
891 เด็กหญิงนลินทิพย์  โพธิชัย ม.2/7 32 สหกรณ์​
892 เด็กหญิงนิภาธร  เพ็งลี ม.2/7 33 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
893 เด็กหญิงเปรมสินี  เมืองนนท์ ม.2/7 34 สหกรณ์​
894 เด็กหญิงวิภาพร  โพธิ์ศรี ม.2/7 35 วงโยธวาทิต
895 เด็กหญิงสุดารักษ์  สุริยะ ม.2/7 36 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
896 เด็กหญิงสุพิชาดา  เมืองผุย ม.2/7 37 ธนาคารขยะรีไชเคิล
897 เด็กหญิงสุภัสสร  พรหมสะวัน ม.2/7 38 สหกรณ์​
898 เด็กหญิงสุรัติกานต์  วัดเวียงคำ ม.2/7 39 สหกรณ์​
899 เด็กหญิงโสจิตรา  สีแสนห้าว ม.2/7 40 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
900 เด็กหญิงอทิตยา  กล้าหาญ ม.2/7 41 นาฏศิลป์
901 เด็กหญิงอินทิรา  วงศ์อนุ ม.2/7 42 สหกรณ์​
902 เด็กหญิงณัฐธิดา  มากมั่งมี ม.2/7 43 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
903 เด็กชายจารุวัฒน์  ทองป้อง ม.2/8 1 นาฏศิลป์
904 เด็กชายชิษณุพงศ์  พลคะชา ม.2/8 2 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
905 เด็กชายธารธนา  วงษ์รัตนานนท์ ม.2/8 3 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
906 เด็กชายธีธัช  กรีไกรนุช ม.2/8 4 นาฏศิลป์
907 เด็กชายนพรุจ  รุ่งเรือง ม.2/8 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
908 เด็กชายปิยะวัฒน์  หินแก้ว ม.2/8 6 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
909 เด็กชายพงศกร  ปิดฝ้าย ม.2/8 7 นาฏศิลป์
910 เด็กชายพฤทธิ์  มหาวงษ์ ม.2/8 8 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
911 เด็กชายพัฒนพล  บุตรจันทร์ ม.2/8 9 อาหารเพื่อสุขภาพ
912 เด็กชายภานุวัฒน์  ท้อยชัยภูมิ ม.2/8 10 อาหารเพื่อสุขภาพ
913 เด็กชายภูวนาจ  บัวสมบัติ ม.2/8 11 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
914 เด็กชายยุทธภูมิ  อุระทา ม.2/8 12 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
915 เด็กชายวรวุฒิ  สีราชา ม.2/8 13 a variety of ribbons
916 เด็กชายวรเวช  ขัตติยะนนท์ ม.2/8 14 นาฏศิลป์
917 เด็กชายวันชนะ  เมฆวัน ม.2/8 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
918 เด็กชายวิชยุตม์  สุดาจันทร์ ม.2/8 16 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
919 เด็กชายศุภฤกษ์  โยธะคง ม.2/8 17 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
920 เด็กชายอภิชัย  นาทันลิ ม.2/8 18 ธนาคารขยะรีไชเคิล
921 เด็กชายอภิวัฒน์  แสงปาก ม.2/8 19 อาหารเพื่อสุขภาพ
922 เด็กชายเอกรินทร์  บุญไชยโย ม.2/8 20 นาฏศิลป์
923 เด็กหญิงกชกร  พละสาร ม.2/8 21 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
924 เด็กหญิงกนกชกรณ์  ชูใส ม.2/8 22 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
925 เด็กหญิงกวินนา  ภูลายยาว ม.2/8 23 โครงงานคณิตศาสตร์
926 เด็กหญิงขวัญใจ  สุภาโส ม.2/8 24 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
927 เด็กหญิงจุฑามาศ  อะนาคะ ม.2/8 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
928 เด็กหญิงชยากร  ศิริคำเพ็ง ม.2/8 26 โครงงานคณิตศาสตร์
929 เด็กหญิงชาลิสา  มูลมาตร ม.2/8 27 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
930 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นามตาเเสง ม.2/8 28 โครงงานคณิตศาสตร์
931 เด็กหญิงเดือนฉาย  สำนักโนน ม.2/8 29 a variety of ribbons
932 เด็กหญิงตีระนา  แสนเสาร์ ม.2/8 30 โครงงานคณิตศาสตร์
933 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รัตนะ ม.2/8 31 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
934 เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคราช ม.2/8 32 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
935 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ม่อมพะเนาว์ ม.2/8 33 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
936 เด็กหญิงพรรณวดี  สุโพธิ์ชัย ม.2/8 34 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
937 เด็กหญิงพลอยไพริน  ศรีพันธุ์ ม.2/8 35 โครงงานคณิตศาสตร์
938 เด็กหญิงพุทธิมา  ศรีวิเศษ ม.2/8 36 a variety of ribbons
939 เด็กหญิงมนัญชยา  อันทะปัญญา ม.2/8 37 a variety of ribbons
940 เด็กหญิงรุจิกานต์  หนุเจริญกุล ม.2/8 38 โครงงานคณิตศาสตร์
941 เด็กหญิงวรัญญา  บ่อแก้ว ม.2/8 39 a variety of ribbons
942 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปาสานะเต ม.2/8 40 ยุวบรรณารักษ์
943 เด็กหญิงศิริวรรณ  มุณีรัมย์ ม.2/8 41 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
944 เด็กหญิงอรทัย​  รัตนธรรม ม.2/8 42 โครงงานคณิตศาสตร์
945 เด็กหญิงชนัญธิดา  ถานะ ม.2/8 43 Cryptocurrency
946 เด็กชายกฤษฎา  ศรีพุทธา ม.2/9 1 การจัดสวนในภาชนะ 1
947 เด็กชายกิตติพงษ์  อนุสี ม.2/9 2 ดนตรีพื้นเมือง
948 เด็กชายชัชกร  คำมะคูณ ม.2/9 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
949 เด็กชายชินาธิป  แก้วอินทร์ ม.2/9 4 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
950 เด็กชายนทีทัศน์  ด่านนอก ม.2/9 5 ดนตรีพื้นเมือง
951 เด็กชายนันทนัช  บุษราคัม ม.2/9 6 ROV
952 เด็กชายปฐพี  นาสพัฒน์ ม.2/9 7 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
953 เด็กชายเป็นไท  ข่าทิพย์พาที ม.2/9 8 นาฏศิลป์
954 เด็กชายภูวนาท  บัวใหญ่รักษา ม.2/9 9 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
955 เด็กชายรังสิมันต์  เหลากัน ม.2/9 10 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
956 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญศรี ม.2/9 11 การจัดสวนในภาชนะ 1
957 เด็กชายศิวัฒน์  เหล่าหมวด ม.2/9 12 ดนตรีพื้นเมือง
958 เด็กชายศุกลวัฒน์  กงจันทร์ ม.2/9 13 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
959 เด็กชายศุกลวัฒน์  ค่อมสิงห์ ม.2/9 14 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
960 เด็กชายสิรวุฒิ  ซาหมู่ ม.2/9 15 ดนตรีพื้นเมือง
961 เด็กชายสืบสกุล  สกุลหงษ์ ม.2/9 16 ดนตรีพื้นเมือง
962 เด็กชายเสกสรร  ศรีวิมล ม.2/9 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
963 เด็กชายอนุชิต  หงษ์สีทอง ม.2/9 18 ดนตรีพื้นเมือง
964 เด็กชายเอกวิน  ฝ่ายอุปละ ม.2/9 19 ROV
965 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีเมืองไหม ม.2/9 20 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
966 เด็กหญิงจิรัชยา  ภู่สกุล ม.2/9 21 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
967 เด็กหญิงจิราพร  ประวรรณา ม.2/9 22 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
968 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุษราคัม ม.2/9 23 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
969 เด็กหญิงดวงฤทัย  คล่องแคล่ว ม.2/9 24 แกะสลักกระจก
970 เด็กหญิงนันทัชนก  มหาง้อ ม.2/9 25 ชุมนุมงานช่าง
971 เด็กหญิงนุชศรา  ทัดศรี ม.2/9 26 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
972 เด็กหญิงปริยาภัทร  พิบูลรัฐ ม.2/9 27 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
973 เด็กหญิงปรียานุช  แสงโทโพธิ์ ม.2/9 28 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
974 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เต้จั้น ม.2/9 29 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
975 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นันทขุนทด ม.2/9 30 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
976 เด็กหญิงพิยดา  นิ่มสุวรรณ์ ม.2/9 31 งานเขียนสร้างอาชีพ
977 เด็กหญิงพุทธชาติ  ท้อยชัยภูมิ ม.2/9 32 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
978 เด็กหญิงแพรวา  อามาตย์ ม.2/9 33 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
979 เด็กหญิงมาณิวิภาณ์  วงศ์ภักดี ม.2/9 34 นาฏศิลป์
980 เด็กหญิงวรุณยุภา  คำวงษา ม.2/9 35 น้ำมันหอมระเหย
981 เด็กหญิงวิรดา  อินประภักตร์ ม.2/9 36 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
982 เด็กหญิงศลิษา  แสงโทโพธิ์ ม.2/9 37 น้ำมันหอมระเหย
983 เด็กหญิงศุกลภัทร  ศรีบุญเรือง ม.2/9 38 ชุมนุมงานช่าง
984 เด็กหญิงอรัญญา  สระแก้ว ม.2/9 39 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
985 เด็กหญิงอาทิมา  นุชประยูร ม.2/9 40 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
986 เด็กหญิงอุทัยรัตน์  บุษราคัม​ ม.2/9 41 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
987 เด็กหญิงณัฐวิภา  นามวงค์ษา ม.2/9 42 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
988 เด็กหญิงณัฐญา  พลเคน ม.2/9 43 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
989 เด็กชายกรภัทร  พรมเลา ม.3/1 1 ถ่ายภาพ
990 เด็กชายก้องภพ  สีคุณน้ำเที่ยง ม.3/1 2 ถ่ายภาพ
991 เด็กชายจิรพัฒน์  แก้ววิสัย ม.3/1 3 ถ่ายภาพ
992 เด็กชายโชติก  ชาดี ม.3/1 4 ถ่ายภาพ
993 เด็กชายนคินทร์  ดาแก้ว ม.3/1 5 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
994 เด็กชายปรเมศวร์  อุลานันท์ ม.3/1 6 ถ่ายภาพ
995 เด็กชายภัทรดนัย  ชาตะบุตร ม.3/1 7 ถ่ายภาพ
996 เด็กชายภูดิศ  สีชมพู ม.3/1 8 ถ่ายภาพ
997 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองประดิฐ ม.3/1 9 ROV
998 เด็กชายสุภัทรพล  พลนอก ม.3/1 10 ถ่ายภาพ
999 เด็กชายโสมนัส  ปนสันเทียะ ม.3/1 11 ถ่ายภาพ
1000 เด็กชายหรัณยฤษฎ์  ภูผันผิน ม.3/1 12 ถ่ายภาพ
1001 เด็กชายอภิศักดิ์  รูปสูง ม.3/1 13 ถ่ายภาพ
1002 เด็กชายไอย์ดิน  สุภาพ ม.3/1 14 ถ่ายภาพ
1003 เด็กหญิงกนกอร  จันทรประทักษ์ ม.3/1 15 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1004 เด็กหญิงกิตติญากร  อ่วมสุวรรณ ม.3/1 16 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
1005 เด็กหญิงขวัญชนก  นามโสม ม.3/1 17 แกะสลักกระจก
1006 เด็กหญิงณัฐธิดา  มังสังคำ ม.3/1 18 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
1007 เด็กหญิงณัฐณิชา  มังสังคำ ม.3/1 19 นาฏศิลป์
1008 เด็กหญิงดรัลพร  มิเถาวัลย์ ม.3/1 20 แกะสลักกระจก
1009 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาตสีหา ม.3/1 21 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1010 เด็กหญิงนันท์นภัส  มิณะสิงห์ ม.3/1 22 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1011 เด็กหญิงนิลาวัลย์  มะโฮงคำ ม.3/1 23 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1012 เด็กหญิงปณิดา  ศิริรักษ์ ม.3/1 24 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1013 เด็กหญิงปาริสา  โพธิ์สาสิม ม.3/1 25 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1014 เด็กหญิงพรนภา  พลรักษา ม.3/1 26 การจัดสวนในภาชนะ 1
1015 เด็กหญิงพรพิชชา  จันทร์ทุม ม.3/1 27 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1016 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ทองเชื้อ ม.3/1 28 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1017 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพลราช ม.3/1 29 ยุวบรรณารักษ์
1018 เด็กหญิงรวีวรรณ  เขมรพันธ์ ม.3/1 30 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
1019 เด็กหญิงวรัทยา  ชนะสิมมา ม.3/1 31 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1020 เด็กหญิงวิรัญชนา  รัฐธนะวิทย์ ม.3/1 32 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
1021 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สำนัก ม.3/1 33 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1022 เด็กหญิงชุติมันต์  บัวมาตย์ ม.3/1 34 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1023 เด็กชายธนกฤต  จารย์โพธิ์ ม.3/10 1 Movies Club
1024 เด็กชายหัฎฐกร  เริงราญชัย ม.3/10 2 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1025 เด็กชายกรวุฒิ  รัตพลที ม.3/10 3 Movies Club
1026 เด็กชายกิตติพศ  เนื่องภักดี ม.3/10 4 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1027 เด็กชายชนินทร์  มีทรัพย์ ม.3/10 5 ธนาคารขยะรีไชเคิล
1028 เด็กชายชุติพนธ์  คนกลาง ม.3/10 6 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1029 เด็กชายถิรภัทร  ทิพฤาตรี ม.3/10 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1030 เด็กชายธนกฤต  ค่อมสิงห์ ม.3/10 8 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1031 เด็กชายบรรจง  ท้าวเทพ ม.3/10 9 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1032 เด็กชายพัชรพล  วงค์ษาศิลปชัย ม.3/10 10 ธนาคารขยะรีไชเคิล
1033 เด็กชายพาสกร  บุญมา ม.3/10 11 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
1034 เด็กชายพิพัฒน์พล  นามปัญญา ม.3/10 12 Movies Club
1035 เด็กชายพีรพล  หงษ์คง ม.3/10 13 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
1036 เด็กชายภัทรวุฒิ  จันทร์โฮม ม.3/10 14 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1037 เด็กชายเมฆา  พันธะ ม.3/10 15 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1038 เด็กชายรัชชภูมิ  ยืนยง ม.3/10 16 ด้น
1039 เด็กชายวิชยา  มาสิงห์ ม.3/10 17 ธนาคารขยะรีไชเคิล
1040 เด็กชายสิทธินนท์  ศรีบุญรอด ม.3/10 18 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1041 เด็กชายอนุชิต  อวบอ้วน ม.3/10 19 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1042 เด็กหญิงกฤษณา  แต้มทอง ม.3/10 22 ถักโครเชต์
1043 เด็กหญิงกัญชพร  แข็งขัน ม.3/10 23 ยุวบรรณารักษ์
1044 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รองหานาม ม.3/10 24 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1045 เด็กหญิงจันทนิภา  เอกตาแสง ม.3/10 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1046 เด็กหญิงชุติมา  แก้วใส ม.3/10 26 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
1047 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ซอม ม.3/10 27 ด้น
1048 เด็กหญิงดาริกา  สะตะ ม.3/10 28 ยุวบรรณารักษ์
1049 เด็กหญิงทิพวรรณ  ดั้งดอนโบม ม.3/10 29 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
1050 เด็กหญิงธิดารัตน์  ติมอญรัมย์ ม.3/10 30 ถักโครเชต์
1051 เด็กหญิงน้ำค้าง  สารีบุตร ม.3/10 31 ถักโครเชต์
1052 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุษราคัม ม.3/10 32 การจัดสวนในภาชนะ 1
1053 เด็กหญิงปริชาติ  ตุ้มทอง ม.3/10 33 การจัดสวนในภาชนะ 1
1054 เด็กหญิงปริญาภรณ์  โคกแปะ ม.3/10 34 ยุวบรรณารักษ์
1055 เด็กหญิงปริยาภัทร  ไสวศักดิ์ ม.3/10 35 ถักโครเชต์
1056 เด็กหญิงพรนภา  ศรีลุน ม.3/10 36 ถักโครเชต์
1057 เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยหัส ม.3/10 37 ยุวบรรณารักษ์
1058 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ราชสีห์ ม.3/10 38 ยุวบรรณารักษ์
1059 เด็กหญิงศศิลักษณา  พิรักษา ม.3/10 39 ถักโครเชต์
1060 เด็กหญิงสรัญญา  วงษ์ดวง ม.3/10 40 ถักโครเชต์
1061 เด็กหญิงสรัญญา  โสภามา ม.3/10 41 ถักโครเชต์
1062 เด็กหญิงสุชาวดี  บุพผา ม.3/10 42 ยุวบรรณารักษ์
1063 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีชัย ม.3/10 43 ถักโครเชต์
1064 เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์โสม ม.3/10 44 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
1065 เด็กชายชวิศา  โยชัย ม.3/10 20 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1066 เด็กชายศิวกร  ศรีคลัง ม.3/10 21 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1067 เด็กชายภวินท์  ประโยตัง ม.3/11 1 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1068 เด็กชายภูเบศ  ภู่วรรณชัยกุล ม.3/11 2 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1069 เด็กชายอรรถวัต  ดาสมกุล ม.3/11 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1070 เด็กชายกฤตวิทย์  จอมทอง ม.3/11 4 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
1071 เด็กชายคุณาธิป  ภูโท ม.3/11 5 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1072 เด็กชายจิรวัฒน์  อ้วนเพ็ง ม.3/11 6 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1073 เด็กชายณัฐวัตร  หระพร้อม ม.3/11 7 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
1074 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์พงษ์ ม.3/11 8 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
1075 เด็กชายทรงพล  ศรีภักดี ม.3/11 9 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
1076 เด็กชายแทนคุณ  พินิจมนตรี ม.3/11 10 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1077 เด็กชายธนกฤต  คิดหมาย ม.3/11 11 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1078 เด็กชายธนรัช  มูลทา ม.3/11 12 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1079 เด็กชายนพรุจ  ราชพลแสน ม.3/11 13 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
1080 เด็กชายนำโชค  สิงห์โคตร ม.3/11 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1081 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ยงโพชน์ ม.3/11 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1082 เด็กชายปวริศ  แก้วคำหอม ม.3/11 16 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
1083 เด็กชายพัชร  ศรีชุมพล ม.3/11 17 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1084 เด็กชายพีระพล  แก้วกองเงิน ม.3/11 18 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
1085 เด็กชายวันเฉลิม  ทองรักษ์ ม.3/11 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1086 เด็กหญิงกนกวรรณ  โยธาสิงห์ ม.3/11 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1087 เด็กหญิงกันธิกา  แปยอ ม.3/11 21 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1088 เด็กหญิงขวัญจิรา  สมภาร ม.3/11 22 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1089 เด็กหญิงฐิติพร  เเซ่ตั้ง ม.3/11 23 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1090 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิเภก ม.3/11 24 ดอกไม้จากกระดาษ
1091 เด็กหญิงณัฐพร  จันขุนทศ ม.3/11 25 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1092 เด็กหญิงเด่นนภา  คำอ้อ ม.3/11 26 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1093 เด็กหญิงเทวิกา  วงษ์รินยอง ม.3/11 27 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1094 เด็กหญิงธารธิชา  แก่นค้างพลู ม.3/11 28 น้ำมันหอมระเหย
1095 เด็กหญิงนุภาพร  ไชยศรีสุข ม.3/11 29 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1096 เด็กหญิงปาริณี  วอแพง ม.3/11 30 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1097 เด็กหญิงปิยธิดา  โคตรโสภา ม.3/11 31 นาฏศิลป์
1098 เด็กหญิงพนิดา  วงคำจันทร์ ม.3/11 32 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1099 เด็กหญิงพรธิดา  สำนักโนน ม.3/11 33 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1100 เด็กหญิงพรพิมล  แสนพันธ์ ม.3/11 34 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1101 เด็กหญิงพัชริดา  สิงอ่อน ม.3/11 35 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1102 เด็กหญิงพิชญาภา  เเข็งขัน ม.3/11 36 น้ำมันหอมระเหย
1103 เด็กหญิงศิริรัตน์  หลานวงศ์ ม.3/11 37 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1104 เด็กหญิงสิริยากร  อุ่นไธสง ม.3/11 38 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1105 เด็กหญิงสุพัตรา  ภูบุญอ้วน ม.3/11 39 งานเขียนสร้างอาชีพ
1106 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วนันเฮ้า ม.3/11 40 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1107 เด็กหญิงอนัญญา  ว่องไว ม.3/11 41 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1108 เด็กหญิงอมลวรรณ  รักษา ม.3/11 42 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1109 เด็กหญิงอัญชัน  พรสวัสดิ์ ม.3/11 43 น้ำมันหอมระเหย
1110 เด็กหญิงธนิษฐา  ทาคาฮาชิ ม.3/11 44 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1111 เด็กหญิงจีรนันธ์  สีตำแย ม.3/12 20 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
1112 เด็กชายกรวิชญ์  ประสมบูรณ์ ม.3/12 1 ROV
1113 เด็กชายกฤษดากร  เอกตาแสง ม.3/12 2 โครงงานคณิตศาสตร์
1114 เด็กชายกิตตินันท์  จันทะดวง ม.3/12 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1115 เด็กชายโกวิท  แฝงกระโทก ม.3/12 4 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1116 เด็กชายขัตติยะ  แสนแก้ว ม.3/12 5 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1117 เด็กชายณัฐภัทร  ประเทศ ม.3/12 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1118 เด็กชายติณณภพ  อุตรหงษ์ ม.3/12 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1119 เด็กชายปิติภูมิ  มาตสีหา ม.3/12 8 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1120 เด็กชายพงษ์วรมันต์  เมืองซอง ม.3/12 9 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1121 เด็กชายพีรพงษ์  หงษ์ตัน ม.3/12 10 ธนาคารขยะรีไชเคิล
1122 เด็กชายเมธาวินท์  ตรีชาลี ม.3/12 11 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1123 เด็กชายรชต  ศรีมูลผา ม.3/12 12 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1124 เด็กชายวีรยุทธ  บุษราคัม ม.3/12 13 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1125 เด็กชายเวชพิสิฐ  ศิริบุญ ม.3/12 14 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1126 เด็กชายศุภกฤต  ภูสิลิตร์ ม.3/12 15 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1127 เด็กชายอคระพงษ์  คำสุพรหม ม.3/12 16 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1128 เด็กชายอัครพนธ์  นามประสพ ม.3/12 17 ธนาคารขยะรีไชเคิล
1129 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุยแก้วพะเนา ม.3/12 21 อาหารเพื่อสุขภาพ
1130 เด็กหญิงจิราพร  ประเสริฐ ม.3/12 22 อาหารเพื่อสุขภาพ
1131 เด็กหญิงจุฑามณี  น้อยโพธิ์ศัย ม.3/12 23 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
1132 เด็กหญิงทยิดา  ทองป้อง ม.3/12 24 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
1133 เด็กหญิงธัญย์ชนก  เฉิดจำเริญ ม.3/12 25 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1134 เด็กหญิงธีรดา  มูลฉวี ม.3/12 26 อาหารเพื่อสุขภาพ
1135 เด็กหญิงพัชรพร  ภูวนผา ม.3/12 27 อาหารเพื่อสุขภาพ
1136 เด็กหญิงพิชญภัทร  มูลตรี ม.3/12 28 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2
1137 เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  ธุวกุลพิโรดม ม.3/12 29 อาหารเพื่อสุขภาพ
1138 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธรรมสงฆ์ ม.3/12 30 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1139 เด็กหญิงมณทิตา  ศรแก้ว ม.3/12 31 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1140 เด็กหญิงมนัสนันท์  อิโน ม.3/12 32 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1141 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กงศร ม.3/12 33 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1142 เด็กหญิงวันวิสา  แก้วขาว ม.3/12 34 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
1143 เด็กหญิงวิภาดา  โสภากุล ม.3/12 35 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1144 เด็กหญิงศิษฎาภา  สาขา ม.3/12 36 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1145 เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุษราคำ ม.3/12 37 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1146 เด็กหญิงสิริพร  คุณพรม ม.3/12 38 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1147 เด็กหญิงสุภณิดา  สุวรรณโคตร ม.3/12 39 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1148 เด็กหญิงอนงค์นาถ  พันธุ์โยศรี ม.3/12 40 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
1149 เด็กหญิงอภิญญา  สนทอง ม.3/12 41 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1150 เด็กหญิงอภิรยา  พรมจันทร์ ม.3/12 42 สิ่งประดิษฐ์
1151 เด็กหญิงอารยา  ขันอาษา ม.3/12 43 อาหารเพื่อสุขภาพ
1152 เด็กชายพงศธร  สังฆะสร ม.3/12 18 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1153 เด็กชายพงษ์ศกร  พิลาแก้ว ม.3/12 19 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1154 เด็กชายกันตภณ  อยู่กลั่นเถื่อน ม.3/2 1 ROV
1155 เด็กชายจิระโชค  บุตรหมื่น ม.3/2 2 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1156 เด็กชายบรรณวัชร  ชัยสิงห์ ม.3/2 3 ROV
1157 เด็กชายบุญฤทธิ์  ลานขามป้อม ม.3/2 4 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1158 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วสำราญ ม.3/2 5 Funny Movies Club
1159 เด็กชายยงยุทธ์  กองทอง ม.3/2 6 ROV
1160 เด็กชายวิศรุต  หงษ์เหิน ม.3/2 7 ROV
1161 เด็กชายศิริวัฒน์  วงษ์คำจันทร์ ม.3/2 8 นาฏศิลป์
1162 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วสกุล ม.3/2 9 ROV
1163 เด็กหญิงกนกนภัส  รัตนหงษา ม.3/2 12 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
1164 เด็กหญิงณัฐชา  ภูตาโก ม.3/2 13 พรรณไม้แห้ง
1165 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เวียงคำ ม.3/2 14 อาหารเพื่อสุขภาพ
1166 เด็กหญิงณัฐริษา  จันนา ม.3/2 15 Movies Club
1167 เด็กหญิงณัฐสินี  ทุมพร ม.3/2 16 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
1168 เด็กหญิงณิชาพร  เหมังคละ ม.3/2 17 Glow Up Make Up
1169 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชีกว้าง ม.3/2 18 พรรณไม้แห้ง
1170 เด็กหญิงธาวินี  ไชยะสันต์ ม.3/2 19 สหกรณ์​
1171 เด็กหญิงประภาวดี  ทองดีเขียว ม.3/2 20 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1172 เด็กหญิงปิยาภรณ์  นนสิมชัย ม.3/2 21 Glow Up Make Up
1173 เด็กหญิงพลอยไพลิน  นาดี ม.3/2 22 พรรณไม้แห้ง
1174 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พินิจมนตรี ม.3/2 23 อาหารเพื่อสุขภาพ
1175 เด็กหญิงเมลวา ไอลีน  ชำนาญบึงแก ม.3/2 24 สหกรณ์​
1176 เด็กหญิงวันวิสา  หล้ามูล ม.3/2 25 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1177 เด็กหญิงสิรินภา  อุ่นเรือน ม.3/2 26 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
1178 เด็กหญิงอลิน  คงกุล ม.3/2 27 น้ำมันหอมระเหย
1179 เด็กชายพรเทพ  ชมภูวิเศษ ม.3/2 10 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1180 เด็กหญิงกชกร  นาธะรัตน์ ม.3/2 28 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1181 เด็กหญิงชุติมน  พลเคน ม.3/2 29 พรรณไม้แห้ง
1182 เด็กหญิงณัฐวดี  ธรรมภูมี ม.3/2 30 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1183 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศิริแก้ว ม.3/2 31 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1184 เด็กหญิงปัญญา​ภรณ์​  จำปา​แก้ว​ ม.3/2 32 พรรณไม้แห้ง
1185 เด็กหญิงภัควิภา  เฮ่งเพ็ง ม.3/2 33 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1186 เด็กหญิงสุพรรณี  มองเพชร ม.3/2 34 น้ำมันหอมระเหย
1187 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ประเสริฐสังข์ ม.3/2 35 เพื่อนที่ปรึกษา
1188 เด็กหญิงจารุวรรณ  ประทุมชมภู ม.3/2 36 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1189 เด็กหญิงญาณวิภา  แข็งขัน ม.3/2 37 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
1190 เด็กหญิงณิชานันท์  อบมาลี ม.3/2 38 เพื่อนที่ปรึกษา
1191 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษารัตน์ ม.3/2 39 น้ำมันหอมระเหย
1192 เด็กหญิงมนทิราวรรณ  ยอดแก้ว ม.3/2 40 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1193 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีมาจันทร์ ม.3/2 41 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต
1194 เด็กหญิงขวัญฤดี  วงษ์ภูธร ม.3/2 42 พรรณไม้แห้ง
1195 เด็กชายณัฐภัทร  โสสีทา ม.3/2 11 ROV
1196 เด็กหญิงชญาดา  หลักเพ็ชร ม.3/2 43 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1197 เด็กหญิงญาณิศา  จิตรกล้า ม.3/2 44 นาฏศิลป์
1198 เด็กหญิงปาณกวิน  ชานันโท ม.3/2 45 น้ำมันหอมระเหย
1199 เด็กชายจิรวัฒน์  จำปามา ม.3/3 1 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1200 เด็กชายชนินทร์  นักสาร ม.3/3 2 อาหารเพื่อสุขภาพ
1201 เด็กชายทักษ์ดนัย  เปศรี ม.3/3 3 ยุวบรรณารักษ์
1202 เด็กชายธนาชัย  แสนหาสิ่ว ม.3/3 4 นาฏศิลป์
1203 เด็กชายธีรภัทร  จุลอักษร ม.3/3 5 ยุวบรรณารักษ์
1204 เด็กชายรัฐกรณ์  ชัยเสนา ม.3/3 6 ยุวบรรณารักษ์
1205 เด็กชายศิวกร  ยศชาติ ม.3/3 7 ยุวบรรณารักษ์
1206 เด็กชายศิวาวัฒน์  ทนทาน ม.3/3 8 ยุวบรรณารักษ์
1207 เด็กชายศุภฤทธิ์  เหลาพร ม.3/3 9 ยุวบรรณารักษ์
1208 เด็กหญิงกชกร  เฉลิมวงค์ ม.3/3 14 เหรียญโปรยทาน
1209 เด็กหญิงกฤษณา  เจนเชี่ยวชาญ ม.3/3 15 คณิตศิลป์สร้างอาชีพ
1210 เด็กหญิงกานต์สินี  คำรัตน์ ม.3/3 16 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1211 เด็กหญิงชุติมันท์  ป้อมภกรรณสวัสดิ์ ม.3/3 17 ยุวบรรณารักษ์
1212 เด็กหญิงญาณิศา  โยธาสิงห์ ม.3/3 18 นาฏศิลป์
1213 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีสุโคตร ม.3/3 19 การจัดสวนในภาชนะ 1
1214 เด็กหญิงนันทิชา  วันที ม.3/3 20 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1215 เด็กหญิงพิมชนก  ไชยชมพล ม.3/3 21 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1216 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สิทธิวงศ์ ม.3/3 22 ยุวบรรณารักษ์
1217 เด็กหญิงพีรัชย์ชุดา  นิลเขต ม.3/3 23 คณิตศิลป์สร้างอาชีพ
1218 เด็กหญิงวิภา  โยธาพันธ์ ม.3/3 24 การจัดสวนในภาชนะ 1
1219 เด็กหญิงศศินิภา  ดุสิทธิ์ ม.3/3 25 เหรียญโปรยทาน
1220 เด็กหญิงศศิวิมล  คำมูลตรี ม.3/3 26 การจัดสวนในภาชนะ 1
1221 เด็กหญิงสิริพร  ต๊ะอูป ม.3/3 27 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
1222 เด็กหญิงสุจิตตรา  ไพทูรย์ ม.3/3 28 Crossword Game
1223 เด็กหญิงสุภนิชา​  หงษ์​ปัญญา​ ม.3/3 29 ดนตรีพื้นเมือง
1224 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุบิน ม.3/3 30 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1225 เด็กหญิงอมรรัตน์  ดาแหล่ ม.3/3 31 ยุวบรรณารักษ์
1226 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  ทองตัน ม.3/3 32 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
1227 เด็กชายวัชรินทร์  ชาสิงห์แก้ว ม.3/3 10 D.I.Y ลูกปัด
1228 เด็กชายศิริปกรณ์  กรมแสนพิมพ์ ม.3/3 11 ยุวบรรณารักษ์
1229 เด็กชายสุรเชษฐ์  พินิจมนตรี ม.3/3 12 เหรียญโปรยทาน
1230 เด็กหญิงจิรัชยา  เขตบุรี ม.3/3 33 เหรียญโปรยทาน
1231 เด็กหญิงพรกนก  พลเรือง ม.3/3 34 เหรียญโปรยทาน
1232 เด็กหญิงบุญญาภา  ลับภู ม.3/3 35 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1233 เด็กหญิงชนันท์กานต์  วังทะพันธ์ ม.3/3 36 ยุวบรรณารักษ์
1234 เด็กหญิงพัชราภา  อังโก๊ะ ม.3/3 37 การจัดสวนในภาชนะ 1
1235 เด็กหญิงสุพรรษา  ประดาพล ม.3/3 38 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
1236 เด็กหญิงชลธิชา  หะรินชัย ม.3/3 39 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1237 เด็กหญิงมิ้นธิตา  สิงห์แก้ว ม.3/3 40 เหรียญโปรยทาน
1238 เด็กหญิงศศิวิมล  ชมภูวิเศษ ม.3/3 41 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1239 เด็กหญิงสิริยากร  โพธิ์แข็ง ม.3/3 42 เหรียญโปรยทาน
1240 เด็กหญิงสุธาสินี  ระวิสิทธิ์ ม.3/3 43 การจัดสวนในภาชนะ 1
1241 เด็กหญิงชุติมา  โนนใหม่ ม.3/3 44 การจัดสวนในภาชนะ 1
1242 เด็กชายทนงศักดิ์  กันทะแสน ม.3/3 13 ยุวบรรณารักษ์
1243 เด็กหญิงขวัญชนก  สุริยะ ม.3/3 45 D.I.Y ลูกปัด
1244 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยวงค์ ม.3/4 23 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
1245 เด็กชายฆนภัศ  สายศรี ม.3/4 2 ชุมนุมงานช่าง
1246 เด็กชายแซนต้าร์หลุยว์  แฮนค็อค ม.3/4 1 Cryptocurrency
1247 เด็กชายวุฒิชัย  ไชยดี ม.3/4 3 นักบินน้อยพลังยาง
1248 เด็กชายแฮร์รี่  เมฮิว ม.3/4 4 Cryptocurrency
1249 เด็กหญิงพัชรพร  โชติรัตน์ ม.3/4 24 อาหารเพื่อสุขภาพ
1250 เด็กหญิงภัทรธิดา  ประโภชนัง ม.3/4 25 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1251 เด็กหญิงศศิภา  อรรคศรี ม.3/4 26 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1252 เด็กชายกรินทร์วัฒน์  หาญนอก ม.3/4 5 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ
1253 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประโพธิ์ทัง ม.3/4 6 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1254 เด็กชายจักรรินทร์  วงค์ใหญ่ ม.3/4 7 เพื่อนที่ปรึกษา
1255 เด็กชายชญานนท์  พิมพ์เรือง ม.3/4 8 นักบินน้อยพลังยาง
1256 เด็กชายญาณเทพ  ชัยปัญญา ม.3/4 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1257 เด็กชายณัฐจิรโชติ  รัตน์อภิวุฒิ ม.3/4 10 ถักโครเชต์
1258 เด็กชายธนากร  วงค์สมศรี ม.3/4 11 พรรณไม้แห้ง
1259 เด็กชายธันวา  หลานวงษ์ ม.3/4 12 นักบินน้อยพลังยาง
1260 เด็กชายนนทกร  ไพรอุตม์ ม.3/4 13 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
1261 เด็กชายพรพัฒน์  พรจันท้าว ม.3/4 14 เพื่อนที่ปรึกษา
1262 เด็กชายพัสกร  พรมนอก ม.3/4 15 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1263 เด็กชายภัททิยะ  ป้องขวาพล ม.3/4 16 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1264 เด็กชายภูวไนย  อุ่นอม ม.3/4 17 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1265 เด็กชายยศพัทธ์  อาจจำปา ม.3/4 18 น้ำมันหอมระเหย
1266 เด็กชายรพีพัฒน์  สมบัติมี ม.3/4 19 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1267 เด็กชายศรัณยพงศ์  มะโฮงคำ ม.3/4 20 นักบินน้อยพลังยาง
1268 เด็กชายศุภณัฐ  สิทธิจันทร์ ม.3/4 21 วงโยธวาทิต
1269 เด็กชายไอยรา  แก้วดอนโมง ม.3/4 22 นักบินน้อยพลังยาง
1270 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ศรีชุม ม.3/4 27 พรรณไม้แห้ง
1271 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  พานิชกุล ม.3/4 28 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
1272 เด็กหญิงชไมพร  อามาตมนตรี ม.3/4 29 ดอกไม้จากกระดาษ
1273 เด็กหญิงชลดา  นิราราช ม.3/4 30 อาหารเพื่อสุขภาพ
1274 เด็กหญิงณิชนันทน์  ป้องขวาพล ม.3/4 31 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
1275 เด็กหญิงดาราวดี  สมภาร ม.3/4 32 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
1276 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองสมบัติ ม.3/4 33 ดอกไม้จากกระดาษ
1277 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์เหล่อ ม.3/4 34 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
1278 เด็กหญิงปวีณา  พระสุพรรณ ม.3/4 35 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1279 เด็กหญิงพรนัชชา  เพ็งวงษา ม.3/4 36 อาหารเพื่อสุขภาพ
1280 เด็กหญิงพลอยมณี  สีหาราช ม.3/4 37 เล็บเจล
1281 เด็กหญิงภิญญพัฒน  สมศรีโย ม.3/4 38 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
1282 เด็กหญิงวรัญญา  สมเทศน์ ม.3/4 39 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
1283 เด็กหญิงวิยะดา  พิมพระลับ ม.3/4 40 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
1284 เด็กหญิงศรีสุภา  แก้วแก่นคูณ ม.3/4 41 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
1285 เด็กหญิงศศิตา  บรรเทาทุกข์ ม.3/4 42 อาหารเพื่อสุขภาพ
1286 เด็กหญิงสุจิตา  เชาว์วัตร์ ม.3/4 43 พรรณไม้แห้ง
1287 เด็กหญิงหฤทัย  โคตรทองทิพย์ ม.3/4 44 งานเขียนสร้างอาชีพ
1288 เด็กหญิงธีระนันท์  เดชนาควัฒนากุล ม.3/4 45 พรรณไม้แห้ง
1289 เด็กชายคมกฤช  เกตุแพง ม.3/5 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1290 เด็กชายณัฐดนัย  แดงน้อย ม.3/5 2 Movies Club
1291 เด็กชายภาคินทร์  ศรีเมือง ม.3/5 3 Movies Club
1292 เด็กหญิงชยุตรา  คิตโคตร ม.3/5 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1293 เด็กหญิงอชิยา  คำใบสี ม.3/5 26 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1294 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทานทิพย์ ม.3/5 27 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1295 เด็กหญิงอรรัมภา  วนาใส ม.3/5 28 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1296 เด็กชายกรกช  ป้องทัพไทย ม.3/5 4 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
1297 เด็กชายกันตพงศ์  บุศดี ม.3/5 5 จิตอาสา
1298 เด็กชายกิตติพัฒน์  พิมพ์เเมน ม.3/5 6 นาฏศิลป์
1299 เด็กชายชินภัทร  อินอ่อน ม.3/5 7 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1300 เด็กชายชินวุฒิ  มณีสา ม.3/5 8 Glow Up Make Up
1301 เด็กชายธนภัทร  สมภาร ม.3/5 9 Glow Up Make Up
1302 เด็กชายภัทรกร  ลีทองดี ม.3/5 10 สิ่งประดิษฐ์
1303 เด็กชายภัทรพล  พันธ์สวัสดิ์ ม.3/5 11 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
1304 เด็กชายวงศ์ศกร  สายสุด ม.3/5 12 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
1305 เด็กชายวทัญญู  ยศธสาร ม.3/5 13 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1306 เด็กชายวรภัทร  สุนทรมิตร ม.3/5 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1307 เด็กชายวุฒิพงษ์  พงศ์พันธ์ ม.3/5 15 ธนาคารขยะรีไชเคิล
1308 เด็กชายศรายุทธ์  ใจไวย์ ม.3/5 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1309 เด็กชายสุรชัย  นาคมาก ม.3/5 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1310 เด็กชายอณาคิณ  มาตรมูลตรี ม.3/5 18 สิ่งประดิษฐ์
1311 เด็กชายอนุชา  ชมสีดา ม.3/5 19 ธนาคารขยะรีไชเคิล
1312 เด็กชายอภิสิทธิ์  ลี้รัตนา ม.3/5 20 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
1313 เด็กชายอมรเทพ  บุญอาจ ม.3/5 21 ถักโครเชต์
1314 เด็กหญิงกานต์รวี  ศิริชัย ม.3/5 29 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
1315 เด็กหญิงฉัตรชนก  สองครณ์ ม.3/5 30 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1316 เด็กหญิงชลิตา  พลแสน ม.3/5 31 Glow Up Make Up
1317 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  ขันนาโพธิ์ ม.3/5 32 ถักโครเชต์
1318 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลทะอินทร์ ม.3/5 33 TO BE NUMBER ONE
1319 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทาบุราญ ม.3/5 34 นาฏศิลป์
1320 เด็กหญิงดลฤทัย  จันทรโสม ม.3/5 35 Glow Up Make Up
1321 เด็กหญิงประภัสสร  บัวชาบาล ม.3/5 36 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1322 เด็กหญิงปาณิสรา  คลังกลาง ม.3/5 37 อาหารเพื่อสุขภาพ
1323 เด็กหญิงปานชีวัน  เสนา ม.3/5 38 อาหารเพื่อสุขภาพ
1324 เด็กหญิงลักษ์สุภา  วงษาศิลชัย ม.3/5 39 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1325 เด็กหญิงวิชญาพร  ไฟแก้ว ม.3/5 40 Glow Up Make Up
1326 เด็กหญิงศุภจิตรา  โยธะคง ม.3/5 41 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1327 เด็กหญิงสมัญญา  สังข์รอด ม.3/5 42 ถักโครเชต์
1328 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญไชยโย ม.3/5 43 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1329 เด็กหญิงสุรีพร  คำอ้อ ม.3/5 44 Glow Up Make Up
1330 เด็กหญิงอรติยา  ชาวัด ม.3/5 45 ถักโครเชต์
1331 เด็กชายปราชญาวิทย์  คงษร ม.3/5 22 ถักโครเชต์
1332 เด็กชายสุรดิษ  ปลงรัมย์ ม.3/5 23 ถักโครเชต์
1333 เด็กชายศิรวัฒน์  จักรวรรดิ์ ม.3/5 24 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1334 เด็กหญิงชญานิศ  อรรคศรี ม.3/6 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1335 เด็กหญิงชริดา  ชูน้ำคำ ม.3/6 20 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1336 เด็กหญิงภัทรวดี  วานนท์ ม.3/6 21 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1337 เด็กชายคุณนิธิ  ลีล่ำ ม.3/6 1 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
1338 เด็กชายชัยรัตน์  เชื้อสาร ม.3/6 2 จิ๋วแต่แจ๋ว
1339 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำอาษา ม.3/6 3 วงโยธวาทิต
1340 เด็กชายณัฐพงษ์  คงมังคละ ม.3/6 4 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1341 เด็กชายณัฐวุฒิ  รังคะวงษ์ ม.3/6 5 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
1342 เด็กชายธงชัย  คำยศ ม.3/6 6 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1343 เด็กชายธันวา  ขอพึ่ง ม.3/6 7 Funny Movies Club
1344 เด็กชายปฏิภาณ  ทองโยธา ม.3/6 8 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
1345 เด็กชายปวเรศ  แก่นนาคำ ม.3/6 9 ถักโครเชต์
1346 เด็กชายพิชยดนย์  ขายม ม.3/6 10 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
1347 เด็กชายภีระพงษ์  จันทะเนตร ม.3/6 11 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
1348 เด็กชายภูมิรพี  วงศ์ภักดี ม.3/6 12 วงโยธวาทิต
1349 เด็กชายภูวนนท์  อุ่นอม ม.3/6 13 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
1350 เด็กชายรัชต  ปันจะชัย ม.3/6 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1351 เด็กชายศุภพิชญ์  แก้วสกุล ม.3/6 15 วงโยธวาทิต
1352 เด็กชายอดิศา  คำโมง ม.3/6 16 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
1353 เด็กหญิงกฤษฎาภา  วิลัยกุล ม.3/6 22 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1354 เด็กหญิงกุศลิน  ทีน้ำคำ ม.3/6 23 ภาษาพาเพลิน
1355 เด็กหญิงเขมมิกา  ลีสิงห์ ม.3/6 24 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1356 เด็กหญิงจันทริกา  นินนามะ ม.3/6 25 จิ๋วแต่แจ๋ว
1357 เด็กหญิงจารุพักตร์  ทองทิพย์ ม.3/6 26 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1358 เด็กหญิงจิราภา  ศรีโนนยาง ม.3/6 27 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1359 เด็กหญิงณัชชา  รัตนลุน ม.3/6 28 Funny Movies Club
1360 เด็กหญิงณัฐริกา  ค่าภู ม.3/6 29 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1361 เด็กหญิงณิชวดี  วิเศษพิริยะกุล ม.3/6 30 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1362 เด็กหญิงนภัสกร  เพชรคำ ม.3/6 31 จิ๋วแต่แจ๋ว
1363 เด็กหญิงนันธวิภา  ทัพภูตา ม.3/6 32 ถักโครเชต์
1364 เด็กหญิงปิยพร  สายประศาสน์ ม.3/6 33 ถักโครเชต์
1365 เด็กหญิงวาสนา  ดีเพชร ม.3/6 34 นาฏศิลป์
1366 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บำรุงภักดี ม.3/6 35 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1367 เด็กหญิงสายธาร  เชียงสา ม.3/6 36 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
1368 เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรแสน ม.3/6 37 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1369 เด็กหญิงสุธาศินี  สินราช ม.3/6 38 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1370 เด็กหญิงสุภัทรตา  สมหนองโข่ย ม.3/6 39 ถักโครเชต์
1371 เด็กหญิงสุภาพร  เสือโรจน์ ม.3/6 40 ถักโครเชต์
1372 เด็กหญิงสุรารักษ์  น้อยมหาชัย ม.3/6 41 Funny Movies Club
1373 เด็กหญิงอชิรญา  ชุมแวงวาปี ม.3/6 42 Funny Movies Club
1374 เด็กหญิงอภิญญา  พินโยพัน ม.3/6 43 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1375 เด็กหญิงอัญมณี  ปิยานันทกูล ม.3/6 44 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1376 เด็กชายธีรภัทร์  รินทะรักษ์ ม.3/6 17 ธนาคารขยะรีไชเคิล
1377 เด็กชายกิตติธาดา  ถาวร ม.3/6 18 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1378 เด็กหญิงกฤติมา  ยศธสาร ม.3/6 45 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ
1379 เด็กชายกิตติศักดิ์  นาลงค์ ม.3/7 1 ธุงใยแมงมุมอีสาน
1380 เด็กชายครินทร์  พวงมณี ม.3/7 2 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1381 เด็กชายจตุพล  พิมพ์แมน ม.3/7 3 ดนตรีสากล
1382 เด็กชายชัยพิชิต  ใจประดิษฐ ม.3/7 4 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
1383 เด็กชายณัฏชนน  พรมทา ม.3/7 5 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1384 เด็กชายณัฐพล  บัวซุย ม.3/7 6 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
1385 เด็กชายณัฐวัฒน์  คล้ายทองดี ม.3/7 7 ข่างตัดผมชาย
1386 เด็กชายธนพล  สงเสริฐ ม.3/7 8 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
1387 เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญเสนา ม.3/7 9 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1388 เด็กชายปฏิพัทธ์  ปัชชามูล ม.3/7 10 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
1389 เด็กชายประกาศิต  รัดสีวอ ม.3/7 11 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1390 เด็กชายพิชิตชัย  คืนชัยภูมิ ม.3/7 12 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1391 เด็กชายพีระภัทร  ทิพย์มณี ม.3/7 13 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
1392 เด็กชายรณกร  ไพบูลย์บรรพต ม.3/7 14 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
1393 เด็กชายอภิวัฒน์  โคตลุน ม.3/7 15 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1394 เด็กชายอริญชัย  แสงทอง ม.3/7 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1395 เด็กชายอาชิตพล  ทองเกิ้น ม.3/7 17 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
1396 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำวงษ์ ม.3/7 20 ข่างตัดผมชาย
1397 เด็กหญิงจุรารัตน์  โคตรสุวรรณ ม.3/7 21 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
1398 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สินพันธ์ ม.3/7 22 พรรณไม้แห้ง
1399 เด็กหญิงญาณิศา  บัวจาร ม.3/7 23 การจัดสวนในภาชนะ 1
1400 เด็กหญิงฐิติพร  วันปลั่ง ม.3/7 24 การจัดสวนในภาชนะ 1
1401 เด็กหญิงฐิติพร  นานอก ม.3/7 25 พรรณไม้แห้ง
1402 เด็กหญิงฐิติมา  รุดศักดิ์ ม.3/7 26 การจัดสวนในภาชนะ 1
1403 เด็กหญิงณัฐชุตา  คลังกลาง ม.3/7 27 การจัดสวนในภาชนะ 1
1404 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมมาตย์ ม.3/7 28 ข่างตัดผมชาย
1405 เด็กหญิงณัฐธิตา  สอนสียน ม.3/7 29 พรรณไม้แห้ง
1406 เด็กหญิงดวงกมล  คะบุตร ม.3/7 30 Cryptocurrency
1407 เด็กหญิงธัญชนก  เยี่ยนทรง ม.3/7 31 การจัดสวนในภาชนะ 1
1408 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสารคาม ม.3/7 32 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
1409 เด็กหญิงผกาวดี  แข็งขัน ม.3/7 33 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
1410 เด็กหญิงพลอยอำไพ  สิทธิคำทับ ม.3/7 34 ข่างตัดผมชาย
1411 เด็กหญิงพีรพร  พรนิคม ม.3/7 35 การจัดสวนในภาชนะ 1
1412 เด็กหญิงเพียงขวัญ  จันทร์ทุม ม.3/7 36 ดนตรีพื้นเมือง
1413 เด็กหญิงภัทรดา  ชุมอภัย ม.3/7 37 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
1414 เด็กหญิงมณิสรา  รัตนพล ม.3/7 38 ข่างตัดผมชาย
1415 เด็กหญิงวนิดา  สาวิสิต ม.3/7 39 ข่างตัดผมชาย
1416 เด็กหญิงวฤนดา  คำแป้น ม.3/7 40 พรรณไม้แห้ง
1417 เด็กหญิงสุภัทตรา  สุภาพ ม.3/7 41 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1418 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  นันจำลอง ม.3/7 42 พรรณไม้แห้ง
1419 เด็กหญิงอริษา  เมตตาเหลา ม.3/7 43 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI
1420 เด็กหญิงศศิธร  อ่อนตาแสง ม.3/7 44 งานเขียนสร้างอาชีพ
1421 เด็กชายกรวิชญ์  นามสีฐาน ม.3/7 18 การจัดสวนในภาชนะ 1
1422 เด็กชายณัฐเดช  บริสุทธิ์ ม.3/7 19 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
1423 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญปก ม.3/7 45 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1
1424 เด็กชายแพงเพชร  ศรีเชียงสา ม.3/8 1 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1425 เด็กชายยุทธพงษ์  ใบอ่อน ม.3/8 2 ดนตรีสากล
1426 เด็กชายศิวกร  เทพมณี ม.3/8 3 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1427 เด็กชายสุรสิทธิ์  วิเศษดี ม.3/8 4 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1428 เด็กชายอดิศร  ใจกล้า ม.3/8 5 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1429 เด็กชายกัมปนาท  ใยแก้ว ม.3/8 6 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1430 เด็กชายกุลจักร  ภูแมนวาด ม.3/8 7 ข่างตัดผมชาย
1431 เด็กชายชัชวาล  ผาลา ม.3/8 8 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1432 เด็กชายไชยวัฒน์  พันพิพิธ ม.3/8 9 นาฏศิลป์
1433 เด็กชายณัฐ​ภัทร​  ชาประดิษฐ์​ ม.3/8 10 ข่างตัดผมชาย
1434 เด็กชายณัฐชานนท์  พิทา ม.3/8 11 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1435 เด็กชายเดโชชัย  เหง้าวิไชย ม.3/8 12 ข่างตัดผมชาย
1436 เด็กชายธนภัทร  เชิดจอหอ ม.3/8 13 ด้น
1437 เด็กชายธนากร  ศักดีแสง ม.3/8 14 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
1438 เด็กชายธีรภัทร์  พระปิดตา ม.3/8 15 Funny Movies Club
1439 เด็กชายธีรภัทร  คำตา ม.3/8 16 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ
1440 เด็กชายธีระวุธ  โสภา ม.3/8 17 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1441 เด็กชายนันทวัฒน์  ปัดลี ม.3/8 18 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1442 เด็กชายพงศ์พล  โพนทองถิ่น ม.3/8 19 ดนตรีสากล
1443 เด็กชายพีรพัฒน์  สมประเสริฐ ม.3/8 20 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1444 เด็กชายศุภกฤต  ศรีบุญเรือง ม.3/8 21 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1445 เด็กชายอดิศักดิ์  เเดงน้อย ม.3/8 22 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1446 เด็กชายอัฑฒกร  ราชชมภู ม.3/8 23 ธนาคารขยะรีไชเคิล
1447 เด็กหญิงจินดาหรา  แก้วไสย์ ม.3/8 25 การจัดสวนในภาชนะ 1
1448 เด็กหญิงจุฬาลักษ์  ฝ่ายสงค์ ม.3/8 26 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
1449 เด็กหญิงเณศรา  สิงห์สำราญ ม.3/8 27 การจัดสวนในภาชนะ 1
1450 เด็กหญิงนิชานัน  มอบนรินทร์ ม.3/8 28 นาฏศิลป์
1451 เด็กหญิงพนิดา  ควรอาจ ม.3/8 29 D.I.Y ลูกปัด
1452 เด็กหญิงพรนภา  สังข์โหว่ ม.3/8 30 การจัดสวนในภาชนะ 1
1453 เด็กหญิงภควดี  จันทร์เทาว์ ม.3/8 31 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
1454 เด็กหญิงรมย์ธีรา  จูมนา ม.3/8 32 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1455 เด็กหญิงรัญลดา  วงษา ม.3/8 33 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
1456 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขอมอบกลาง ม.3/8 34 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1457 เด็กหญิงศิริญา  ปานจุ้ยพะเนาว์ ม.3/8 35 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
1458 เด็กหญิงศิริธิดา  จันทะวงษ์ ม.3/8 36 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
1459 เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์มุข ม.3/8 37 การจัดสวนในภาชนะ 1
1460 เด็กหญิงสุภารัตน์  ทับธานี ม.3/8 38 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1461 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจนเชี่ยวชาญ ม.3/8 39 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1462 เด็กหญิงเหมือนฝัน  แก้วพวง ม.3/8 40 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1463 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สูงสันเขต ม.3/8 41 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
1464 เด็กหญิงอริษรา  คำสุข ม.3/8 42 การจัดสวนในภาชนะ 1
1465 เด็กหญิงอัจฉรา  จำปาแดง ม.3/8 43 D.I.Y ลูกปัด
1466 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีเชียงสา ม.3/8 44 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน
1467 เด็กชายหัสดินทร์  มินระวงศ์ ม.3/8 24 เพื่อนที่ปรึกษา
1468 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มานะขุนนุช ม.3/8 45 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)
1469 เด็กชายณัฐพงษ์  อนุภวาลย์ ม.3/9 1 ข่างตัดผมชาย
1470 เด็กชายปราช  โพธิ์ศรี ม.3/9 2 Funny Movies Club
1471 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจกว้าง ม.3/9 19 ดอกไม้จากกระดาษ
1472 เด็กหญิงนารินทร์  จำปา ม.3/9 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1473 เด็กหญิงปิยธิดา  ชาบัวน้อย ม.3/9 21 ยุวบรรณารักษ์
1474 เด็กชายกฤติน  วังคะฮาด ม.3/9 3 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
1475 เด็กชายจตุรพร  พรมสีแก้ว ม.3/9 4 ยุวบรรณารักษ์
1476 เด็กชายจิรพัส  ชำนาญ ม.3/9 5 ยุวบรรณารักษ์
1477 เด็กชายดุษฎี  โคตรบึงแก ม.3/9 6 ROV
1478 เด็กชายธนกร  ตัญกูลบุษราคัม ม.3/9 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1479 เด็กชายธนกฤต  คำควร ม.3/9 8 จิตอาสา
1480 เด็กชายธนภัทร  ศรีพรมษา ม.3/9 9 นาฏศิลป์
1481 เด็กชายธันวา  แสงสว่าง ม.3/9 10 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1482 เด็กชายนราวิชญ์  ดีไพร ม.3/9 11 ธนาคารขยะรีไชเคิล
1483 เด็กชายบรรณวัชร  บุษราคัม ม.3/9 12 ธนาคารขยะรีไชเคิล
1484 เด็กชายปกรณ์วิทย์  บ้งชมโพธิ์ ม.3/9 13 ยุวบรรณารักษ์
1485 เด็กชายปองภพ  รัตนปัญญา ม.3/9 14 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1486 เด็กชายภูธเนศ  สมมาตย์ ม.3/9 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1487 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  นิลกิจ ม.3/9 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1488 เด็กชายอานันท์  บุษบก ม.3/9 17 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ
1489 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงษ์ไทยสง ม.3/9 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1490 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีดาวงศ์ ม.3/9 22 น้ำมันหอมระเหย
1491 เด็กหญิงกรวรรณ  นาคโชติ ม.3/9 23 ข่างตัดผมชาย
1492 เด็กหญิงจิราพร  โนนทิง ม.3/9 24 ยุวบรรณารักษ์
1493 เด็กหญิงชรินรัตน์  พาสุข ม.3/9 25 ข่างตัดผมชาย
1494 เด็กหญิงชลดา  ผลทิพย์ ม.3/9 26 ยุวบรรณารักษ์
1495 เด็กหญิงชลิดา  ลีหล้าน้อย ม.3/9 27 นาฏศิลป์
1496 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองโคตร ม.3/9 28 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
1497 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุทาธร ม.3/9 29 ยุวบรรณารักษ์
1498 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธุรารัตน์ ม.3/9 30 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1499 เด็กหญิงธัญพัฒน์  นามรัสสี ม.3/9 31 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
1500 เด็กหญิงนิตยา  แข็งขัน ม.3/9 32 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1501 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โคปาบ ม.3/9 33 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์)
1502 เด็กหญิงมุทิตา  อ่อนอินทร์ ม.3/9 34 ข่างตัดผมชาย
1503 เด็กหญิงศันศนีย์  มังกร ม.3/9 35 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1504 เด็กหญิงโศภิตา  โพธิสิงห์ ม.3/9 36 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
1505 เด็กหญิงสุธารส  ปาผักโข ม.3/9 37 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1506 เด็กหญิงสุมิตรตรา  เเพงมา ม.3/9 38 ข่างตัดผมชาย
1507 เด็กหญิงสุวนันท์  โคตะมะ ม.3/9 39 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1508 เด็กหญิงหทัยมาศ  โพธิ์ศรีเรือง ม.3/9 40 น้ำมันหอมระเหย
1509 เด็กหญิงอารดี  คำวงษ์ ม.3/9 41 ดอกไม้จากกระดาษ
1510 เด็กหญิงสิตานัน  กลิ่นหวล ม.3/9 42 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
1511 นางสาวชาลิสา  สิงห์ฉลาด ม.4/1 15 Anime Japan
1512 นายคุณความดี  หาปัญนะ ม.4/1 1 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1513 นางสาวฌัชญสิริ  รัตนโชติกุลชัย ม.4/1 16 DIY Phone cases
1514 นางสาวธัญญะรัตน์  สุพรมพันธุ์ ม.4/1 17 DIY Phone cases
1515 นางสาวธารทิชา  โนนทะภา ม.4/1 18 DIY Phone cases
1516 นางสาวมนัสนันท์  สีพิลา ม.4/1 19 D.I.Y ลูกปัด
1517 นางสาวสุภมาศ  วรรณกุล ม.4/1 20 D.I.Y ลูกปัด
1518 นางสาวธณัติดา  อินสม ม.4/1 21 วุ้นแฟนตาซี
1519 นางสาวสุธิภากรณ์  ทองป้อง ม.4/1 22 วุ้นแฟนตาซี
1520 นายอัศม์เดช  คงสักบัน ม.4/1 2 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1521 นางสาวปฐมพร  เคนดา ม.4/1 23 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1522 นางสาวกนกพร  ศรีพิลา ม.4/1 24 ถ่ายภาพ
1523 นางสาวเปรมสุดา  จันทะอ่อน ม.4/1 25 เล็บเจล
1524 นายสุรยุทธ์  กล้าหาญ ม.4/1 3 Anime Japan
1525 นางสาวนภัสภรณ์  บุญยัง ม.4/1 26 ตัดต่อภาพยนตร์
1526 นายพงศกร  อัตถาถูมิ ม.4/1 4 วุ้นแฟนตาซี
1527 นางสาวณัฐธิดา  ประเสริฐสังข์ ม.4/1 27 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1528 นางสาวดลฤดี  จันมะณี ม.4/1 28 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1529 นางสาวมณีอร  คำน้อย ม.4/1 29 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1530 นางสาวยลดา  ผมงาม ม.4/1 30 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1531 นางสาววิลาวัณย์  คำอาษา ม.4/1 31 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1532 นางสาวสุรีพร  ชวนจิตร ม.4/1 32 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1533 นายฐานันดร  หารสุโพธิ์ ม.4/1 5 เพื่อนที่ปรึกษา
1534 นายธนดล  หลวงพิทักษ์ ม.4/1 6 Anime Japan
1535 นายคุณานนท์  โชคมงคล ม.4/1 7 Anime Japan
1536 นายณฐพงศ์  สืบซุย ม.4/1 8 กัดกระจก
1537 นายสุเมธ  วัลละพืช ม.4/1 9 กัดกระจก
1538 นายเอกพล  พลการ ม.4/1 10 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1539 นางสาวกันยารัตน์  ทรงสกุล ม.4/1 33 คลินิกเสมารักษ์
1540 นางสาวกุลรัตน์  ไพคำนาม ม.4/1 34 D.I.Y ลูกปัด
1541 นางสาวมนต์ทิพย์  พุทธสอน ม.4/1 35 D.I.Y ลูกปัด
1542 นายธนอนันต์​  พวงลอย ม.4/1 11 Anime Japan
1543 นายกวิน  โสรัตน์ ม.4/1 12 Anime Japan
1544 นายกีรติกรณ์  ทองเจริญทรัพย์ ม.4/1 13 Anime Japan
1545 นายธนภูมิ  ตาดี ม.4/1 14 Anime Japan
1546 นางสาวณัฐธิชา  ติวสร้อย ม.4/1 36 Anime Japan
1547 นางสาวธนาภรณ์  ทำนัก ม.4/1 37 Anime Japan
1548 นางสาวบัณฑิตา  ยุกตะตรีโรจน์ ม.4/1 38 ถ่ายภาพ
1549 นางสาวปาริชาติ  ศรีแสง ม.4/1 39 D.I.Y ลูกปัด
1550 นางสาววราภรณ์  ทองโคตร ม.4/1 40 วุ้นแฟนตาซี
1551 นายกฤษณชัย  พิชัยช่วง ม.4/10 1 ROV NPS eSports
1552 นายนพรัตน์  นารินนท์ ม.4/10 2 แกะสลักกระจก
1553 นายนัทธพงศ์  บุตนุ ม.4/10 3 Modern physics
1554 นายปิติภัทร  ประเสริฐสังข์ ม.4/10 4 ROV NPS eSports
1555 นายรัตนากร  แสงโทโพธิ์ ม.4/10 5 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1556 นายวชิราวุธ  คงนวล ม.4/10 6 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1557 นายศุภกร  จิตกลาง ม.4/10 7 ROV NPS eSports
1558 นายอิทธิพล  สอดโคกสูง ม.4/10 8 ROV NPS eSports
1559 นางสาวกัณนรีภัทน์  วิไลปาน ม.4/10 16 A-Math&Origami
1560 นางสาวจิราพร  จันทร์ฝ่าย ม.4/10 17 แกะสลักกระจก
1561 นางสาวชญาณิศ  เหลาแหลม ม.4/10 18 แกะสลักกระจก
1562 นางสาวชนมล  เข็มขาว ม.4/10 19 Agency ศัลยกรรม
1563 นางสาวณิชชา  สุขเกษม ม.4/10 20 A-Math&Origami
1564 นางสาวประภาสิริ  โฮ้หนู ม.4/10 21 Barista Internship
1565 นางสาวพิมพ์ชนก  มูลฉวี ม.4/10 22 A-Math&Origami
1566 นางสาววรัญญา  ศรีบุญเรือง ม.4/10 23 A-Math&Origami
1567 นางสาววรัญญา  สีหาบง ม.4/10 24 A-Math&Origami
1568 นางสาวศุภิสรา  สะตะ ม.4/10 25 A-Math&Origami
1569 นางสาวอภิรภาดา  เอี่ยมสำอางค์ ม.4/10 26 Barista Internship
1570 นายกิตติพันธ์  สุวรรณราช ม.4/10 9 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1571 นายภัทรพล  ประทุมโตตร ม.4/10 10 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1572 นายวิจักษณ์  พลเยี่ยม ม.4/10 11 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1573 นางสาวเสาวณีย์  โสดาดง ม.4/10 27 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
1574 นางสาวอนัญญา  หระพร้อม ม.4/10 28 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
1575 นายศุภณัฐ  พูนสวัสดิ์ ม.4/10 12 Modern physics
1576 นางสาวปานวรินทร์  รักความซื่อ ม.4/10 29 แกะสลักกระจก
1577 นายกฤษฎากรณ์  พรมน้อย ม.4/10 13 ROV NPS eSports
1578 นายเจตนิพัทธ์  อาจองค์ ม.4/10 14 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1579 นางสาวศิรประภา  ดอชนะ ม.4/10 30 Funny Movies Club
1580 นางสาวสิรินภา  แก้ววงศรี ม.4/10 31 แกะสลักกระจก
1581 นางสาวขวัญข้าว  สำนัก ม.4/10 32 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1582 นางสาวนวพร  แก้วหานาม ม.4/10 33 สภานักเรียน
1583 นายธีรเทพ  ชาญชัย ม.4/10 15 A-Math&Origami
1584 นางสาวกมลวรรณ  ทองละมุล ม.4/10 34 Agency ศัลยกรรม
1585 นางสาวธัญกร  รักมิตร ม.4/10 35 แกะสลักกระจก
1586 นางสาวณัฐวรา  น้อยหว้า ม.4/2 11 Anime Japan
1587 นายบรรพต  กรมน้อย ม.4/2 1 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1588 นางสาวกนกรดา  พรมแพง ม.4/2 12 Barista Internship
1589 นางสาวณัฎฐ์ชา  ตั้งเพิ่มพูนสมบัติ ม.4/2 13 Barista Internship
1590 นางสาวนันทิชา  กล้าหาญ ม.4/2 14 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1591 นางสาวธีริศรา  ศรีบุรินทร์ ม.4/2 15 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1592 นางสาวรัตติยาพร  นามวิเศษ ม.4/2 16 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1593 นางสาวจิตตานุรัก  วรเกษ ม.4/2 17 วุ้นแฟนตาซี
1594 นางสาวอัฐภิญญา  เถื่อนหงษา ม.4/2 18 DIY Phone cases
1595 นางสาวเอวิญา  ปู่คาน ม.4/2 19 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1596 นางสาวศศิตาพร  จันฝ่าย ม.4/2 20 ดนตรีสากล
1597 นางสาวสุมิตรา  บุษราคัม ม.4/2 21 ชุมนุมนิติศาสตร์
1598 นายศุภณัฐ  สอนเสนา ม.4/2 2 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1599 นางสาวธัญชนก  เจือสกุล ม.4/2 22 Barista Internship
1600 นางสาวศิขรินทร์  แข็งขัน ม.4/2 23 นาฏศิลป์
1601 นางสาวศิรินทิพย์  ทีงาม ม.4/2 24 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1602 นางสาวนัยน์นภา  เเก้วใส ม.4/2 25 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1603 นางสาวอรปรียา  เชื้อดวงผุย ม.4/2 26 เล็บเจล
1604 นางสาวกานต์ธิดา  นิลุตบล ม.4/2 27 ดนตรีสากล
1605 นางสาวพัชรัตน์  โนนทิง ม.4/2 28 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1606 นางสาวรุ่งทิพย์  สันโดด ม.4/2 29 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1607 นางสาวศลิษา  วรางกูร ม.4/2 30 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1608 นายพัสกร  ระหาร ม.4/2 3 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1609 นายภูเมศ  มารัชชะ ม.4/2 4 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1610 นายพีรพัฒน์  อินทรบัวศรี ม.4/2 5 ตัดต่อภาพยนตร์
1611 นางสาวขวัญข้าว  เจ๊กศรี ม.4/2 31 เพื่อนที่ปรึกษา
1612 นางสาวจริยวดี  แสงเวียง ม.4/2 32 เพื่อนที่ปรึกษา
1613 นายไตรภพ  นิลหุต ม.4/2 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1614 นายธนวุฒิ  ราชสีห์ ม.4/2 7 กัดกระจก
1615 นางสาวปรียาภัทร  ศรีโนนยาง ม.4/2 33 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1616 นางสาวปิยาอร  สมภักดี ม.4/2 34 Anime Japan
1617 นายธนกร  พันธุ์สูงเนิน ม.4/2 8 ดนตรีสากล
1618 นายปิยะวัฒน์  สุระเดช ม.4/2 9 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1619 นายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ ม.4/2 10 สภานักเรียน
1620 นางสาวจินตนา  ชูเชิด ม.4/2 35 ดนตรีสากล
1621 นางสาวนันทกานต์  ชูกันหอม ม.4/2 36 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1622 นางสาววรดา  สืบซุย ม.4/2 37 นาฏศิลป์
1623 นางสาวเสาวรส  แก้วมณีจันทร์ ม.4/2 38 การจัดสวนแก้ว
1624 นายธีรภัทร  ชุมแวงวาปี ม.4/3 1 Glow Up Make Up
1625 นายธนาธิป  กิจพา ม.4/3 2 น้ำพองศึกษา Fc
1626 นางสาวชยาภรณ์  ไชยสงค์ ม.4/3 11 Crossword Game
1627 นางสาวสุชานาถ  คำประชม ม.4/3 12 Funny Movies Club
1628 นางสาวสุพรรณิการ์  ไชยดา ม.4/3 13 หมากรุกไทย
1629 นายชาญวิทย์  กล้าหาญ ม.4/3 3 วุ้นแฟนตาซี
1630 นางสาวจิตรภาพร  พัฒนาศูนย์ ม.4/3 14 Glow Up Make Up
1631 นางสาวเนื้อทอง  ทับทิมเมือง ม.4/3 15 ภาษากับโลกว้าง
1632 นางสาวปรมาภรณ์  สีผาย ม.4/3 16 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
1633 นางสาวปริชญา  กุดตุ้ม ม.4/3 17 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
1634 นางสาวอารีรัตน์  เยี่ยนทรง ม.4/3 18 Glow Up Make Up
1635 นางสาวจันทร์​จิ​รา​  ศรีบุญเรือง​ ม.4/3 19 ดนตรีสากล
1636 นางสาวอรุณกมล  กุดทองดี ม.4/3 20 ชุมนุมนิติศาสตร์
1637 นายณัฐวุฒิ  พั้วหลง ม.4/3 4 ด้น
1638 นางสาวธิติวรดา  กาญจนาภิพัฒน์ ม.4/3 21 Glow Up Make Up
1639 นางสาวพิชญ์สินี  ศรีรัตนะ ม.4/3 22 ด้น
1640 นางสาวน้ำพัด  สงกลาง ม.4/3 23 Glow Up Make Up
1641 นางสาวปิยพัชร์  จันอุด ม.4/3 24 Glow Up Make Up
1642 นางสาวรุจิราพร  สุรสัมฤทธิ์ ม.4/3 25 Glow Up Make Up
1643 นายกฤตศาสตร์  พรมยาลี ม.4/3 5 ตัดต่อภาพยนตร์
1644 นายวิสาขมาต  บัวราญ ม.4/3 6 ตัดต่อภาพยนตร์
1645 นางสาวกมลพร  ขันแข็ง ม.4/3 26 เพื่อนที่ปรึกษา
1646 นางสาวณัฐธิชาพร  รัตนโกมล ม.4/3 27 Glow Up Make Up
1647 นางสาวพิมพ์วิภา  มูลผาลา ม.4/3 28 มัดย้อม มัดใจ
1648 นางสาวลลิตา  ไชยพรมมา ม.4/3 29 Crossword Game
1649 นายพีชญานนท์  บุษราคัม ม.4/3 7 Glow Up Make Up
1650 นางสาวนนทวรรณ  วรบุตร ม.4/3 30 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1651 นางสาวนิตยา  ทรงพุทธ ม.4/3 31 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1652 นางสาวสุธิชา  แก้วธานี ม.4/3 32 ดนตรีสากล
1653 นายธีรภัทร์  ศรีสะอาด ม.4/3 8 น้ำพองศึกษา Fc
1654 นายอนุชิต  สุดหล้า ม.4/3 9 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1655 นายอภิสิทธิ์  ตะกะศิลา ม.4/3 10 น้ำพองศึกษา Fc
1656 นางสาวฉัตรธิดา  พันเพลิงพฤกษ์ ม.4/3 33 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1657 นางสาวชุดาภา  ดงเจริญ ม.4/3 34 Glow Up Make Up
1658 นางสาวธมนวรรณ  เมยประโคน ม.4/3 35 ดนตรีสากล
1659 นางสาวนิรัชดา  มูลฉวี ม.4/3 36 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1660 นางสาวปาลิตา  ศรีแสง ม.4/3 37 D.I.Y ลูกปัด
1661 นางสาววิภาวี  จันทบุตร ม.4/3 38 เพื่อนที่ปรึกษา
1662 นางสาวศศิธร  สอนเสน ม.4/3 39 มัดย้อม มัดใจ
1663 นางสาวศิตาพร  มิตรพันธ์ ม.4/3 40 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
1664 นายธีรภัทร  โมคะรัตน์ ม.4/4 1 ROV NPS eSports
1665 นายจิรกร  เศรษฐา ม.4/4 2 ตัดต่อภาพยนตร์
1666 นายพีระภัทร  ต้นกันยา ม.4/4 3 ตัดต่อภาพยนตร์
1667 นายสุเมธ  บุญเอก ม.4/4 4 ตัดต่อภาพยนตร์
1668 นายกฤษธรณ์  ปิ่นละออ ม.4/4 5 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1669 นายจิรายุ  คำเหลา ม.4/4 6 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1670 นายสถาปัตย์  เหลาหอม ม.4/4 7 สภานักเรียน
1671 นายทัตพิชา  ศาสตร์นอก ม.4/4 8 ตัดต่อภาพยนตร์
1672 นายนิวัฒนา  สิงห์ทุย ม.4/4 9 สภานักเรียน
1673 นายปิติพงษ์  เหมะสุรินทร์ ม.4/4 10 สภานักเรียน
1674 นายอรรคพงศ์  ประวรรณา ม.4/4 11 ตุ๊กตาการบูร
1675 นายอภิชน  พิมพ์จำปา ม.4/4 12 เทรดเดอร์
1676 นางสาวภัณฑิรา  เพียศักดิ์ ม.4/4 27 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1677 นายกฤษฎา  คำไธสง ม.4/4 13 คลินิกเสมารักษ์
1678 นายกฤษณะ  สุขรมย์ ม.4/4 14 เทรดเดอร์
1679 นายพลเฉลิม  เจนวณิชชานนท์ ม.4/4 15 สภานักเรียน
1680 นายมนัสบดินธ์  โสภากุล ม.4/4 16 สภานักเรียน
1681 นายสยาม  ชีกว้าง ม.4/4 17 สภานักเรียน
1682 นางสาวธนิษฐา  ทองลวด ม.4/4 28 นาฏศิลป์
1683 นายฉัตรชัย  พิลาเดช ม.4/4 18 เทรดเดอร์
1684 นายวัชรากร  มีปาน ม.4/4 19 เทรดเดอร์
1685 นายอานนท์  สิงห์อ่อน ม.4/4 20 เทรดเดอร์
1686 นางสาวนิศรา  อรัญมิตร ม.4/4 29 วิทยาศาสตร์น่ารู้
1687 นางสาวพิยดา  ช่วยจิ๋ว ม.4/4 30 วิทยาศาสตร์น่ารู้
1688 นางสาวสุธีธิดา  ชินเนหันหา ม.4/4 31 สภานักเรียน
1689 นายธนพนธ์  พิศพรรณ์ ม.4/4 21 เทรดเดอร์
1690 นางสาวกัญญารัตน์  เพ็งทุมมี ม.4/4 32 นาฏศิลป์
1691 นายจิรวัฒน์  สุขณัฐนันท์ ม.4/4 22 สภานักเรียน
1692 นายชิษณุพงศ์  มุ่งมหาด ม.4/4 23 สภานักเรียน
1693 นายธนวัฒน์  อบบุญ ม.4/4 24 สภานักเรียน
1694 นายนภัสกร  สุจริตจันทร์ ม.4/4 25 สภานักเรียน
1695 นายอิทธิเดช  เอี่ยมสอาด ม.4/4 26 เทรดเดอร์
1696 นางสาวกมลพร  ภาโนมัย ม.4/4 33 สภานักเรียน
1697 นายเนติภูมิ  สายตา ม.4/5 1 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1698 นายวีรภัทร  สีดากูด ม.4/5 2 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1699 นายชัยรัตน์  ยาตาแสง ม.4/5 3 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1700 นางสาวสุกัญญา  ภูวิชิต ม.4/5 17 Agency ศัลยกรรม
1701 นางสาวไอริสา  ดวงจันทร์ ม.4/5 18 มัดย้อม มัดใจ
1702 นายภูริ  นามมหา ม.4/5 4 เทรดเดอร์
1703 นางสาวอรดา  ภูญชา ม.4/5 19 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
1704 นายวัชรพล  เกติยะ ม.4/5 5 DIY Phone cases
1705 นางสาวพัชราพร  หมากสุข ม.4/5 20 Agency ศัลยกรรม
1706 นายธนกฤต  คำวงษ์ ม.4/5 6 DIY Phone cases
1707 นายธนากร  วันอาทิตย์ ม.4/5 7 DIY Phone cases
1708 นายปณิธาน  ปิณฑกานนท์ ม.4/5 8 DIY Phone cases
1709 นางสาวดากานดา  เบ้าทอง ม.4/5 21 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
1710 นางสาวเนตรนภา  ศรีบุญเรือง ม.4/5 22 DIY Phone cases
1711 นางสาวภควดี  พังทุย ม.4/5 23 ธนาคารโรงเรียน
1712 นางสาวสุญาดา  พวงแก้ว ม.4/5 24 ธนาคารโรงเรียน
1713 นายนิชคุณ  ชิณช้าง ม.4/5 9 เทรดเดอร์
1714 นายปิยะพงษ์  ทิพยวงศ์ ม.4/5 10 น้ำพองศึกษา Fc
1715 นางสาวจิราพรรณ  คำวงษ์ ม.4/5 25 กัดกระจก
1716 นางสาวนัชชา  คงพิเศษณ์ ม.4/5 26 ดนตรีสากล
1717 นายวชิรวิทย์  วงษ์สุวรรณ ม.4/5 11 น้ำพองศึกษา Fc
1718 นางสาวชมพูนุช  คงมังคละ ม.4/5 27 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1719 นางสาวนารีรัตน์  แก้วกงพาน ม.4/5 28 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1720 นางสาวปพัชฎา  หลวงราชา ม.4/5 29 ดนตรีสากล
1721 นายอนุวัฒน์  นามปัญญา ม.4/5 12 น้ำพองศึกษา Fc
1722 นางสาวปภัสรา  ทูลพุทธา ม.4/5 30 ด้น
1723 นางสาวสุภัทรตรา  ประชา ม.4/5 31 Agency ศัลยกรรม
1724 นายณัฐพงษ์  สีแก้วน้ำใส ม.4/5 13 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1725 นางสาวนิภารัตน์  ชื่นโรจน์ ม.4/5 32 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1726 นางสาวฐินิศรา  ดาหาร ม.4/5 33 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1727 นางสาวปาริฉัตร  ปุ้งโพธิ์ ม.4/5 34 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1728 นายธันวา​  จำปาศรี ม.4/5 14 เทรดเดอร์
1729 นายบรรพต  เจริญอาจ ม.4/5 15 เทรดเดอร์
1730 นางสาวนัญธญา  โห่วภักดี ม.4/5 35 เพื่อนที่ปรึกษา
1731 นางสาวพรรณวษา  คำวงษ์ ม.4/5 36 กัดกระจก
1732 นางสาวศศิวิมล  ปะวิสารัส ม.4/5 37 เพื่อนที่ปรึกษา
1733 นางสาวอภิชญา  หะทะยัง ม.4/5 38 เพื่อนที่ปรึกษา
1734 นายรัชชานนท์  เชียงสาย ม.4/5 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1735 นางสาวจิตรลดา  อันทับทิม ม.4/5 39 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1736 นางสาวสุดานันท์  เสนาราช ม.4/5 40 DIY Phone cases
1737 นายเจษฎา  จังหาญ ม.4/5 45 ซูโดกุ
1738 นายปัญญพัฒน์  นิลกิจ ม.4/6 1 Agency ศัลยกรรม
1739 นางสาวชุติมา  แดงน้อย ม.4/6 18 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1740 นางสาวเบญญทิพย์  เศษรักษา ม.4/6 19 Agency ศัลยกรรม
1741 นางสาวพัชฎา  ดอนแสง ม.4/6 20 Glow Up Make Up
1742 นายชนันธร  ชาอินทร์ ม.4/6 2 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1743 นายภูวนัย  สนทอง ม.4/6 3 การจัดสวนแก้ว
1744 นายเอกพจน์  โข่ศรี ม.4/6 4 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1745 นางสาวกวินทรา  อินนาง ม.4/6 21 มัดย้อม มัดใจ
1746 นางสาววรัญญา  มาวงนอก ม.4/6 22 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
1747 นางสาวอรสินี  แสนเสร็จ ม.4/6 23 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
1748 นายจิรายุทธ  ศรีทาถุ่ง ม.4/6 5 ROV NPS eSports
1749 นายณัฐนนท์  กองศรีนาง ม.4/6 6 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1750 นางสาวจุฑารัตน์  ชาบัว ม.4/6 24 เหรียญโปรยทาน
1751 นางสาวบัณฑิตา  โสศรีทา ม.4/6 25 ROV NPS eSports
1752 นางสาวปรางค์นรินทร์  มะณี ม.4/6 26 เหรียญโปรยทาน
1753 นางสาวปริศนา  โฉมสุภาพ ม.4/6 27 D.I.Y ลูกปัด
1754 นายณัฐภัทร  แก้วเมือง ม.4/6 7 เทรดเดอร์
1755 นายสหรัฐ  ลาลุด ม.4/6 8 A-Math&Origami
1756 นายเอกวุฒิ  ยาวะระ ม.4/6 9 Anime Japan
1757 นางสาวณัฐณิชา  ปุระมาปัด ม.4/6 28 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1758 นายอมรเทพ  พยอม ม.4/6 10 เทรดเดอร์
1759 นายอิทธิ์ณณัฏฐ์  ไมโพธิ ม.4/6 11 น้ำพองศึกษา Fc
1760 นางสาวบัณฑิตา  วงษ์ชารู ม.4/6 29 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
1761 นางสาววริศรา  ศรีจันทร์ ม.4/6 30 ด้น
1762 นางสาวอนันตญาพร  ชานกัน ม.4/6 31 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
1763 นายธราดล  น้อยจาด ม.4/6 12 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1764 นายกิตติกร  เปทา ม.4/6 14 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
1765 นายภูสิทธิ  สีหาบง ม.4/6 13 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
1766 นางสาวปานตะวัน  แสนจันทร์ ม.4/6 32 ด้น
1767 นายภูมิพัฒน์  ชิณช้าง ม.4/6 15 เทรดเดอร์
1768 นางสาวทักษภร  จตุเทน ม.4/6 33 ด้น
1769 นางสาวแพรวา  ทองมาก ม.4/6 34 เพื่อนที่ปรึกษา
1770 นายภกฤต  ค้อมสิงห์ ม.4/6 16 เทรดเดอร์
1771 นางสาวอารยา  นาคะปักศิลป์ ม.4/6 35 Glow Up Make Up
1772 นายวชิรพล  บุษราคัม ม.4/6 17 น้ำพองศึกษา Fc
1773 นางสาวขวัญนภา  เหล่าเจริญ ม.4/6 36 ด้น
1774 นางสาวชุติกาญจน์  พุทธา ม.4/6 37 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1775 นางสาวปัณณพร  บัวมาตย์ ม.4/6 38 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1776 นางสาวเปมิกา  สินธุชาติ ม.4/6 39 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1777 นางสาวสุกันญา  สูงสันเขต ม.4/6 40 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
1778 นายพงศกร  บึงล้อม ม.4/7 1 ปริศนาอักษรไขว้
1779 นายสุรวินท์  มงคลยิ่ง ม.4/7 2 ดนตรีพื้นเมือง
1780 นายไววิทย์  ใบงาม ม.4/7 3 เทรดเดอร์
1781 นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งวงษา ม.4/7 17 เทรดเดอร์
1782 นางสาวสุวีรยา  แก่นณรงค์ ม.4/7 18 ดนตรีสากล
1783 นายปกรธรรม  ทองป้อง ม.4/7 4 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1784 นายรัฐภูมิ  อัยวรรณ์ ม.4/7 5 ตัดต่อภาพยนตร์
1785 นางสาวกมลทิพย์  ศรีกันหา ม.4/7 19 เหรียญโปรยทาน
1786 นางสาวสุนิสา  แสนเมืองแก้ว ม.4/7 20 เทรดเดอร์
1787 นางสาวกมลทิพย์  พลเยี่ยม ม.4/7 21 Anime Japan
1788 นางสาวภิญญาพัชญ์  กุมารเพชร ม.4/7 22 A-Math&Origami
1789 นางสาวอาภัสรา  แสนสีมล ม.4/7 23 ตุ๊กตาการบูร
1790 นายณัฐเศรษฐ  ศรีเเสง ม.4/7 6 เทรดเดอร์
1791 นายธีรภัทร  ศรีหาทัพ ม.4/7 7 Agency ศัลยกรรม
1792 นางสาวชลธิฌา  จะตุเทน ม.4/7 24 วุ้นแฟนตาซี
1793 นางสาววรัญญา  นาธงชัย ม.4/7 25 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
1794 นางสาวศศิวิมล  ไฟแก้ว ม.4/7 26 น้ำมันหอมระเหย
1795 นายสุรศักดิ์  หารสุโพธิ์ ม.4/7 8 DIY Phone cases
1796 นางสาวณัฐริกา  จันทรพิทักษ์ ม.4/7 27 ดนตรีสากล
1797 นางสาวทิพยรัตน์  กลมเกลียว ม.4/7 28 ดนตรีสากล
1798 นางสาวสุภัค  ศรีอุดม ม.4/7 29 Agency ศัลยกรรม
1799 นายธนเทพ  จันทร์แสง ม.4/7 9 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
1800 นางสาวจิณห์นิภาภัค  ทานิน ม.4/7 30 ด้น
1801 นางสาววรรัตน์  นามวงษา ม.4/7 31 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1802 นางสาวณฐิกา  ชุมพล ม.4/7 32 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1803 นางสาวดลนภา  โคกแปะ ม.4/7 33 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1804 นางสาวพิชชา  น้อยศรี ม.4/7 34 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1805 นางสาวศุภาวดี  อาสนะ ม.4/7 35 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
1806 นางสาวสุมิตา  ธรรมปิยะ ม.4/7 36 รักษ์ภาษาพาเพลิน
1807 นายธันยธรณ์  ชำนาญบึงแก ม.4/7 10 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1808 นายกฤษฎา  ขำนิพัทธ์ ม.4/7 11 DIY Phone cases
1809 นายณัฏชนนท์  แสนอุบล ม.4/7 12 สภานักเรียน
1810 นายตฤณภพ  จันทร์บุตร ม.4/7 13 เทรดเดอร์
1811 นายธนวัฒน์  เเสนเย็น ม.4/7 14 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1812 นายภัทรดนัย  ประทุมชัย ม.4/7 15 เทรดเดอร์
1813 นายวิชญาพร  นาเสนา ม.4/7 16 Crossword Game
1814 นางสาวกัญญาวีร์  ข่าทิพพาที ม.4/7 37 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
1815 นางสาวกัลยาณี  อนันทศิลป ม.4/7 38 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
1816 นางสาวธัญญลักษณ์  บุญตา ม.4/7 39 Mindfulness Art
1817 นางสาววัชราวดี  กุลสุวรรณ์ ม.4/7 40 Crossword Game
1818 นายณัฐวิชญ์  บึงโบก ม.4/8 1 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1819 นางสาวกรกนก  แข็งขัน ม.4/8 18 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1820 นางสาวนันทิมา  ศิริชัย ม.4/8 19 คลินิกเสมารักษ์
1821 นายทิวทัศน์  พันธ์โน ม.4/8 2 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1822 นายพิศนุ  พงษา ม.4/8 3 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1823 นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยชาญ ม.4/8 20 มัดย้อม มัดใจ
1824 นางสาวปานชนก  สงเสริฐ ม.4/8 21 Agency ศัลยกรรม
1825 นายนรวัฒน์  บุญใบ ม.4/8 4 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1826 นางสาวเกวลิน  แก้วคูณ ม.4/8 22 D.I.Y ลูกปัด
1827 นางสาวสุจิตรา  สอนวิทย์ ม.4/8 23 ซูโดกุ
1828 นายกรศุทธิ์  เจียมวีระบรรยง ม.4/8 5 ธนาคารโรงเรียน
1829 นายณัฐพล  ปัดทะผาย ม.4/8 6 ธนาคารโรงเรียน
1830 นายศุภสิทธิ์  โนนสว่าง ม.4/8 7 ธนาคารโรงเรียน
1831 นางสาวจิดาภา  วังหล้า ม.4/8 24 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
1832 นางสาวอรยา  คำอ้อ ม.4/8 25 ธนาคารโรงเรียน
1833 นางสาวอัยรินทร์  ศรีไชยา ม.4/8 26 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
1834 นายโชคชัย  เหนือแสน ม.4/8 8 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1835 นางสาวกัญญารัตน์  ขาวลา ม.4/8 27 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1836 นางสาวดลฤดี  โคกแปะ ม.4/8 28 วุ้นแฟนตาซี
1837 นางสาวเมธาวี  สาหาร ม.4/8 29 น้ำมันหอมระเหย
1838 นายอนันต์ทวี  โคตร​ดง ม.4/8 9 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
1839 นางสาวชลิตา  ชินบุตร ม.4/8 30 ดนตรีสากล
1840 นางสาวปานัทญา  โตทรายมูล ม.4/8 31 ดนตรีสากล
1841 นายวัชรกร  แสนสวนจิก ม.4/8 10 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
1842 นางสาวจิราพร  ศรีระพันธ์ ม.4/8 32 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1843 นายพลวุฒิ  เติมแก้ว ม.4/8 11 ธนาคารโรงเรียน
1844 นายระพีพัฒน์  เอกพงษ์ ม.4/8 12 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1845 นายณัฐิวุฒิ  ทำเนาว์ ม.4/8 13 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1846 นางสาวชญานิศ  เจตเพ็ญภาส ม.4/8 33 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1847 นางสาวพรรัมภา  วังคาม ม.4/8 34 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
1848 นางสาวอรดี  ทับทิมหิน ม.4/8 35 แกะสลักกระจก
1849 นายจักรสิทธ์  สีพุทธา ม.4/8 14 ดนตรีสากล
1850 นายชาญวิทย์  รัฐภักดี ม.4/8 15 ธนาคารโรงเรียน
1851 นายณัฐพงศ์  สาขา ม.4/8 16 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
1852 นายภัทรพงศ์  จันขุนทด ม.4/8 17 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1853 นางสาวกัญญาพัชร  เรืองเผือก ม.4/8 36 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
1854 นางสาวปพิชญา  ลือชาคำ ม.4/8 37 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
1855 นางสาวยนธกา  แฝงจันดา ม.4/8 38 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
1856 นางสาวศิรประภา  กาสา ม.4/8 39 ดนตรีสากล
1857 นางสาวศิริกานดา  เรียนพิษ ม.4/8 40 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
1858 นายบุญญนันท์  ขันลุย ม.4/9 1 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1859 นายกุศลวัฒ  ดูวิเศษ ม.4/9 2 น้ำพองศึกษา Fc
1860 นายพิชญทัศน์  บุญพิมพ์ ม.4/9 3 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1861 นายพิรุฬห์  คำสุข ม.4/9 4 เทรดเดอร์
1862 นายพีรพล  พลหาญ ม.4/9 5 เทรดเดอร์
1863 นายวรวุฒิ  จำรัสธาดา ม.4/9 6 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1864 นายวรินทร  บุญญะ ม.4/9 7 ปริศนาอักษรไขว้
1865 นายศุภชัย  นามแสง ม.4/9 8 เทรดเดอร์
1866 นายอธิปัตย์  เหล่าวอ ม.4/9 9 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1867 นางสาวพรรณภัทร  แสนจันแดง ม.4/9 19 Agency ศัลยกรรม
1868 นางสาวเมทินี  พิมสอน ม.4/9 20 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1869 นางสาวยุพาวดี  ผุ้ยน้อย ม.4/9 21 มัดย้อม มัดใจ
1870 นางสาวศศิประภา  คนซื่อ ม.4/9 22 Barista Internship
1871 นางสาวศิรประภา  แสงสว่าง ม.4/9 23 Glow Up Make Up
1872 นางสาวศิริวิภา  บึงโบก ม.4/9 24 Barista Internship
1873 นางสาวกาญจน์ณัฏฐา  ดงเจริญ ม.4/9 25 Agency ศัลยกรรม
1874 นายธนพงศ์  มองเพชร ม.4/9 10 เทรดเดอร์
1875 นายธีรเทพ  บุพศิริ ม.4/9 11 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1876 นายภัควัต  เเก้ววิเชียร ม.4/9 12 A-Math&Origami
1877 นายภัทรจารินทร์  แดงน้อย ม.4/9 13 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1878 นายมงคล  นวลเจริญ ม.4/9 14 เทรดเดอร์
1879 นางสาวจุฬาลักษณ์  จันแดง ม.4/9 26 มัดย้อม มัดใจ
1880 นางสาวชนัดดา  รัตพลที ม.4/9 27 มัดย้อม มัดใจ
1881 นางสาวณัฏฐณิชา  หงษ์ไชยคำ ม.4/9 28 มัดย้อม มัดใจ
1882 นางสาวศุภากร  วรรณพัฒน์ ม.4/9 29 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
1883 นางสาวสิรินภา  แก้วสีโส ม.4/9 30 A-Math&Origami
1884 นางสาวสุรีพร  แพงวงษ์ ม.4/9 31 คลินิกเสมารักษ์
1885 นายภูมิพิพัฒน์  สวัสดิ์แวงควง ม.4/9 15 เทรดเดอร์
1886 นายภูวิศ  แสงภา ม.4/9 16 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
1887 นางสาวฐิตินันท์  บึงมาร ม.4/9 32 มัดย้อม มัดใจ
1888 นางสาวอลิสซาเบธ  ฟิทซ์เเพททริค ม.4/9 33 ROV NPS eSports
1889 นายชญานนท์  วัดเวียงคำ ม.4/9 17 วงโยธวาทิต 2
1890 นายพีระวัฒน์  คําพิมพ์ ม.4/9 18 DIY Phone cases
1891 นางสาวนริศรา  บุตรจันทร์ ม.4/9 34 DIY Phone cases
1892 นางสาวชนิกานต์  ประวันตัง ม.4/9 35 ดนตรีสากล
1893 นางสาวภัทรวดี  บุรี ม.4/9 36 น้ำมันหอมระเหย
1894 นางสาวรุ่งลดา  ทองรักษ์ ม.4/9 37 DIY Phone cases
1895 นางสาวคณิศร  ทอนเทพ ม.4/9 38 คลินิกเสมารักษ์
1896 นางสาวปรียาพร  โรจนรัตน์อรรถ ม.4/9 39 ROV NPS eSports
1897 นางสาวสุภาสินี  บริบูรณ์มังษา ม.4/9 40 คลินิกเสมารักษ์
1898 นายฐิติวัฒน์  ภูวงษ์ ม.5/1 1 สรรค์สร้าง สร้างสรรค์
1899 นายณัฐกิตติ์  เพียวะจักร ม.5/1 2 Anime Japan
1900 นางสาวอารยา  เกิดไทย ม.5/1 7 Anime Japan
1901 นายภูมิบดินทร์  ภู่วรรณชัยกุล ม.5/1 3 สรรค์สร้าง สร้างสรรค์
1902 นางสาวชิชญา  พิเภก ม.5/1 8 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1903 นางสาวธันยพร  เเสนวังสี ม.5/1 9 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1904 นางสาวสุพัตรา  มุงคุลโคตร ม.5/1 10 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1905 นางสาวอรินนา  ดุสิทธิ์ ม.5/1 11 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1906 นายคฑาวุธ  จันทร์หอม ม.5/1 4 Anime Japan
1907 นางสาวกิตติยาภรณ์  หอมกลิ่น ม.5/1 12 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1908 นางสาวรัญชิดา  เต้จั้น ม.5/1 13 Anime Japan
1909 นางสาวอาทิตยา  เหลาพร ม.5/1 14 Anime Japan
1910 นายสิริราช  ชัยณลักษณ์ ม.5/1 5 Anime Japan
1911 นางสาวทิฆัมพร  ดวงไข่สร ม.5/1 15 Anime Japan
1912 นางสาวนันธวรรณ  บุดตาภักดี ม.5/1 16 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
1913 นางสาวพิณญดา  อามาตย์ ม.5/1 17 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1914 นางสาวชาริณี  โชติทอง ม.5/1 18 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
1915 นางสาวอรุณทิพย์  ตาดี ม.5/1 19 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1916 นางสาวสุทธิดา  ชุมพล ม.5/1 20 Anime Japan
1917 นางสาวณัฐณิชา  โพธิจักร ม.5/1 21 Anime Japan
1918 นายปฏิพล  ศุภอุดร ม.5/1 6 ศิลปวัฒนธรรมจีน
1919 นางสาววิภารัตน์  ว่องไว ม.5/1 22 Anime Japan
1920 นางสาววรินยุพา  ปะกาวะรัง ม.5/1 23 Anime Japan
1921 นางสาวเจนจิรา  นามภูมิน ม.5/1 24 Anime Japan
1922 นายฐปนยศ  พ่อลา ม.5/10 1 พรรณไม้แห้ง
1923 นายณัฐชนน  ศิริรัตนพงษ์ ม.5/10 2 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1924 นายธราเทพ  สุวรรณมาโจ ม.5/10 3 สภานักเรียน
1925 นายบุญฤทธิ์  ราชธิสาร ม.5/10 4 ROV NPS eSports
1926 นายวัชรากรณ์​  ชำนาญ ม.5/10 5 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1927 นายศุภวิชญ์  พูลล้น ม.5/10 6 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1928 นายอนุพงษ์  โคตะมะ ม.5/10 7 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
1929 นายอภิรักษ์  เมืองศรี ม.5/10 8 ROV NPS eSports
1930 นางสาวกนกรัตน์  สร้อยทอง ม.5/10 11 เพื่อนที่ปรึกษา
1931 นางสาวกรุณา  ศิริบุรี ม.5/10 12 พรรณไม้แห้ง
1932 นางสาวณัฐฏ์ชานันท์  พันภักดี ม.5/10 13 พรรณไม้แห้ง
1933 นางสาวดวงกมล  โคตมะ ม.5/10 14 เพื่อนที่ปรึกษา
1934 นางสาววัชราภรณ์  โสภาราษฎร์ ม.5/10 15 พรรณไม้แห้ง
1935 นางสาววิไลวรรณ  ยอดทอง ม.5/10 16 เพื่อนที่ปรึกษา
1936 นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีเงิน ม.5/10 17 พรรณไม้แห้ง
1937 นางสาวอธิชา  เหมาะราศรี ม.5/10 18 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2
1938 นางสาวอภิญญา  จันบ้านคลอง ม.5/10 19 พรรณไม้แห้ง
1939 นางสาวณฐิกา  ณรงค์เพชร ม.5/10 20 เพื่อนที่ปรึกษา
1940 นางสาวนวพร  ฤาชา ม.5/10 21 สภานักเรียน
1941 นางสาวบัวชมพู  คันธะรินทร์ ม.5/10 22 ซูโดกุ
1942 นายจิราธิป  โพธิ์มา ม.5/10 9 ROV NPS eSports
1943 นางสาวพลอยวาริน  นาเวียง ม.5/10 23 เพื่อนที่ปรึกษา
1944 นางสาวอัญชลี  พันธ์พระศรี ม.5/10 24 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1945 นางสาวพิมลพรรณ  พรมเลา ม.5/10 25 เพื่อนที่ปรึกษา
1946 นางสาวศิรินภา  ภูเเข่งหมอก ม.5/10 26 เพื่อนที่ปรึกษา
1947 นายภูริพัฒน์  สมศรี ม.5/10 10 ROV NPS eSports
1948 นางสาวชลลดา  ศรีแสง ม.5/10 27 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
1949 นางสาววัชราพร  ภูมิบุตร ม.5/10 28 กีฬาบริดจ์ (Bridge)
1950 นางสาวกัญญาภรณ์  อินทะสร้อย ม.5/10 29 เพื่อนที่ปรึกษา
1951 นางสาวเกศกนก  นาบง ม.5/10 30 สภานักเรียน
1952 นางสาวขวัญพิชชา  เเสงวิสิทธิ์ ม.5/10 31 เพื่อนที่ปรึกษา
1953 นางสาวภคพร  ศรีทอง ม.5/10 32 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1954 นางสาวปนัสยา  ศรียอด ม.5/10 33 เพื่อนที่ปรึกษา
1955 นางสาวณิชนันทน์  โนนทิง ม.5/10 34 นาฏศิลป์
1956 นางสาวสุกัญญา  วิชาเงิน ม.5/10 35 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1957 นางสาวณัช​ชา​  พโยหา ม.5/10 36 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
1958 นางสาวธนิดา  จ่าสิงห์ ม.5/2 14 การจัดสวนแก้ว
1959 นายคมกฤษณ์  เขียวหนู ม.5/2 1 การจัดสวนแก้ว
1960 นายพัชรพล  มหาพันธ์ ม.5/2 2 การจัดสวนแก้ว
1961 นางสาวพรรษพร  นิคม ม.5/2 15 การจัดสวนแก้ว
1962 นางสาวราชาวดี  จันเทา ม.5/2 16 Glow Up Make Up
1963 นางสาวสุกัญญา  กล้ารอนราญ ม.5/2 17 Barista Internship
1964 นางสาวสุภาวดี  พรมแก้ว ม.5/2 18 การจัดสวนแก้ว
1965 นายณัฐวุฒิ  เตโช ม.5/2 3 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1966 นายวีรยุทธ  แก้วน้อย ม.5/2 4 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
1967 นางสาวพิชชานันท์  สาริพันธ์ ม.5/2 19 ยุวบรรณารักษ์
1968 นางสาวศิรประภา  สร้อยโพธิ์ ม.5/2 20 ดนตรีสากล
1969 นายวสุพล  ขุนสทอน ม.5/2 5 การจัดสวนแก้ว
1970 นายวีรภัทร  ทองลวด ม.5/2 6 การจัดสวนแก้ว
1971 นางสาวจรัญญา  หลักตา ม.5/2 21 การจัดสวนแก้ว
1972 นางสาวบัณธิตา  พลเคน ม.5/2 22 ชุมนุมนิติศาสตร์
1973 นางสาวเพ็ญนภา  อุปชาใต้ ม.5/2 23 ชุมนุมนิติศาสตร์
1974 นางสาววทันยา  บุตรพินธุ์ ม.5/2 24 ชุมนุมนิติศาสตร์
1975 นางสาวศิริรัตน์  มะโนรมย์ ม.5/2 25 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
1976 นางสาวอรวียา  พิสสาพิมพ์ ม.5/2 26 การจัดสวนแก้ว
1977 นายธนา  จันขุนทด ม.5/2 7 สภานักเรียน
1978 นายณัฐพงศ์  ชำนาญ ม.5/2 8 ภาษาสร้างสรรค์
1979 นางสาวนุชภรดา  พาวุฒิ ม.5/2 27 TO BE NUMBER ONE
1980 นางสาวจิรภิญญา  ปัดภัย ม.5/2 28 สภานักเรียน
1981 นางสาวเกศินี  สุริยน ม.5/2 29 การจัดสวนแก้ว
1982 นายธนกฤต  โยธาวัน ม.5/2 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1983 นายพัทธนันท์  พุ่มไพร ม.5/2 10 สภานักเรียน
1984 นายสิปปกร  บุษราคัม ม.5/2 11 ตัดต่อภาพยนตร์
1985 นางสาวจิรดา  ธงชัย ม.5/2 30 Barista Internship
1986 นางสาวณัตทนันท์  ชุมแวงวาปี ม.5/2 31 ชุมนุมนิติศาสตร์
1987 นางสาวนริศรา  จุฬารมย์ ม.5/2 32 ชุมนุมนิติศาสตร์
1988 นางสาวนันท์ธิชา  ชาบัวน้อย ม.5/2 33 การจัดสวนแก้ว
1989 นางสาวนัสวี  ศรีเเก้ว ม.5/2 34 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1990 นางสาวพรธีรา  สำนัก ม.5/2 35 การจัดสวนแก้ว
1991 นางสาวภัทรวดี  วิชานนท์ ม.5/2 36 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1992 นางสาวภัทรานิษฐ์  ชาเบาะ ม.5/2 37 D.I.Y ลูกปัด
1993 นางสาวภัทราวดี  สีกอุกมาตย์ ม.5/2 38 Glow Up Make Up
1994 นางสาวศรัญญา  เพ็งทุมมี ม.5/2 39 TO BE NUMBER ONE
1995 นางสาวอรัญญา  แสงดาว ม.5/2 40 การจัดสวนแก้ว
1996 นายฐิติพงศ์  พร้อมพรั่ง ม.5/2 12 สรรค์สร้าง สร้างสรรค์
1997 นายไกรสร  หมวดนามน ม.5/2 13 อาหารเพื่อสุขภาพ
1998 นายพรหมพัฒน์  บุษราคัม ม.5/3 1 ROV NPS eSports
1999 นายพรพิพัฒน์  สายสุด ม.5/3 2 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2000 นายนรินธร  กอนผึ้ง ม.5/3 3 สภานักเรียน
2001 นายอาติยะ  ลอยเวียงคำ ม.5/3 4 สภานักเรียน
2002 นายเกวิน  น้อยประถม ม.5/3 5 สรรค์สร้าง สร้างสรรค์
2003 นายจตุภูมิ  ภิเศก ม.5/3 6 สภานักเรียน
2004 นางสาวจิรัชญา  ขันซ้าย ม.5/3 22 มัดย้อม มัดใจ
2005 นางสาวนวรัตน์  พูลทจิตร ม.5/3 23 มัดย้อม มัดใจ
2006 นายนวพล  แช่มขุนทด ม.5/3 7 ดนตรีสากล
2007 นายพีรภาส  คำมั่นทูล ม.5/3 8 ตัดต่อภาพยนตร์
2008 นายอัครนิธิ  อันอาษา ม.5/3 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2009 นางสาวธัญยาภาสุ์  วงค์สวัสดิ์ ม.5/3 24 ภาษากับโลกว้าง
2010 นายภูริพัฒน์  หลานวงศ์ ม.5/3 10 คลินิกเสมารักษ์
2011 นายวารินทร์  ฝาคำ ม.5/3 11 สรรค์สร้าง สร้างสรรค์
2012 นายอนุพงษ์  ขุนอินทร์ ม.5/3 12 สรรค์สร้าง สร้างสรรค์
2013 นายณัฐวุฒิ  ภักดีเพชร ม.5/3 13 ภาษากับโลกว้าง
2014 นายวันเฉลิม  โค้งจันทร์ ม.5/3 14 ภาษากับโลกว้าง
2015 นางสาวธิดาพร  ดอนวิชา ม.5/3 25 สภานักเรียน
2016 นางสาวผกามาศ  นวลละออ ม.5/3 26 สภานักเรียน
2017 นางสาวพิชชาภา  ผายชำนาญ ม.5/3 27 สภานักเรียน
2018 นายจิรพัชร  ปัดลี ม.5/3 15 DIY Phone cases
2019 นายอภิรักษ์  กองคำ ม.5/3 16 ภาษากับโลกว้าง
2020 นางสาวศิริวิมล  สนิทนวล ม.5/3 28 DIY Phone cases
2021 นายอนันธิชัย  หาแก้ว ม.5/3 17 ภาษากับโลกว้าง
2022 นางสาวพัชราภรณ์  น้อยมณี ม.5/3 29 ตัดต่อภาพยนตร์
2023 นางสาวอติกานต์  สุขศรี ม.5/3 30 DIY Phone cases
2024 นายกฤษฎากร  พิมพ์ตา ม.5/3 18 ตัดต่อภาพยนตร์
2025 นายชิโนรส  ห่วงรัตน์ ม.5/3 19 ภาษากับโลกว้าง
2026 นางสาวณัฐิดา  กันหาลา ม.5/3 31 สภานักเรียน
2027 นางสาวธิติยาพร  พลธา ม.5/3 32 ภาษากับโลกว้าง
2028 นางสาวปนัดดา  ลาพวง ม.5/3 33 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2029 นางสาวสตรีรัตน์  พรหมศักดา ม.5/3 34 ภาษากับโลกว้าง
2030 นายศักดินนท์  เจริญเชื้อ ม.5/3 20 สภานักเรียน
2031 นายอิสระ  คืนชัยภูมิ ม.5/3 21 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2032 นางสาวกชกร  ประสมบูรณ์ ม.5/3 35 มัดย้อม มัดใจ
2033 นางสาวกนกพร  โคตรพงษ์ ม.5/3 36 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2034 นางสาวกชนาฐป์  หมอกชัย ม.5/3 37 ภาษากับโลกว้าง
2035 นางสาวฐานิกา  ทองภู ม.5/3 38 มัดย้อม มัดใจ
2036 นางสาวปภาวรินทร์  นามปัญญา ม.5/3 39 ภาษากับโลกว้าง
2037 นางสาวรัตติกรณ์  โสนน้อย ม.5/3 40 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2038 นางสาวสุธินี  นาคา ม.5/3 41 สภานักเรียน
2039 นายณัฐธศักดิ์  ถาเรือน ม.5/4 1 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2040 นายธนวิชญ์  นวรัตน์ ม.5/4 2 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2041 นายปริญญา  อินคมล ม.5/4 3 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2042 นางสาวกัญญาณัฐ  แพงพรมมา ม.5/4 23 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2043 นางสาวลลิตา  โสภากุล ม.5/4 24 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2044 นายทักษินัย  บุญทองใหม่ ม.5/4 4 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2045 นายธน​กฤติ​  สนทอง ม.5/4 5 วงโยธวาทิต 2
2046 นายธนภัทร  หาที ม.5/4 6 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2047 นายธีรพงษ์  แม้นดินแดง ม.5/4 7 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2048 นางสาวชนัญชิดา  สุไชยสงค์ ม.5/4 25 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2049 นางสาวมณีหยก  ชุมพล ม.5/4 26 สภานักเรียน
2050 นายสหรัฐ  ไชยธรรมมา ม.5/4 9 ยุวบรรณารักษ์
2051 นายอาทิตย์  บุญตา ม.5/4 10 สภานักเรียน
2052 นายศิรวิทย์  สายจีน ม.5/4 11 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2053 นายสงกรานต์  โพนแพงพา ม.5/4 12 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2054 นางสาวพรรณิษา  สิมเสน ม.5/4 27 ยุวบรรณารักษ์
2055 นางสาวเบญญาภา  กลางหล้า ม.5/4 28 เพื่อนที่ปรึกษา
2056 นางสาวไปรยา  สารรัตน์ ม.5/4 29 เพื่อนที่ปรึกษา
2057 นางสาววริสรา  ดอนอ่อนสา ม.5/4 30 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2058 นายกฤษฎา  ขาวลา ม.5/4 13 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2059 นายธิติวุฒิ  กล้าหาญ ม.5/4 14 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2060 นายศุภโชค  สุมงคล ม.5/4 15 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2061 นางสาววรวรรณ  แสงโทโพ ม.5/4 31 เพื่อนที่ปรึกษา
2062 นางสาววริศรา  เติมใจ ม.5/4 32 เพื่อนที่ปรึกษา
2063 นางสาวสิรภัทร  หลวงเทพ ม.5/4 33 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2064 นางสาววรัญญา  แสงรูจีย์ ม.5/4 34 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2065 นางสาวสุฑามณี  สะตะ ม.5/4 35 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2066 นางสาวศิริยุภา  ชาอ่อน ม.5/4 36 ยุวบรรณารักษ์
2067 นายธรรมชาติ  พลศิริ ม.5/4 16 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2068 นายธนพนธ์  นารีจันทร์ ม.5/4 18 สภานักเรียน
2069 นายนพปฎล  ผ่านไชย ม.5/4 19 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2070 นายศรายุทธ  ยอดไม้ ม.5/4 20 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2071 นายอดิเทพ  เชื้อพล ม.5/4 21 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2072 นายอนุชา  หลานวงค์ ม.5/4 22 ตัดต่อภาพยนตร์
2073 นางสาววัลย์ลดา  ล้าคำ ม.5/4 37 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2074 นางสาวสุดารัตน์  เที่ยงผดุง ม.5/4 38 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2075 นายสิทธิพงษ์  ชาวโคกขี ม.5/5 1 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2076 นายธนวัฒน์  ค่อมสิงห์ ม.5/5 2 ROV NPS eSports
2077 นายสุตนันท์  แสนดี ม.5/5 3 ROV NPS eSports
2078 นายจิรภัทร  ด่านซ้าย ม.5/5 4 ยุวบรรณารักษ์
2079 นายธนพงษ์  ศรีชาติ ม.5/5 5 น้ำพองศึกษา Fc
2080 นางสาวสาธิตา  ทองป้อง ม.5/5 20 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
2081 นางสาวอภิวรรณ  เกตุฤทธิ์ ม.5/5 21 ธนาคารโรงเรียน
2082 นายรัฐศาสตร์  แบ้กระโทก ม.5/5 6 เทรดเดอร์
2083 นางสาวธนิษฐา   โคตรกุดกว้าง ม.5/5 22 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
2084 นางสาวเพลงพิณแก้ว  จันดาวุฒิ ม.5/5 23 ชุมนุมนิติศาสตร์
2085 นายยุทธนา  โพธิ์น้ำเที่ยง ม.5/5 7 น้ำพองศึกษา Fc
2086 นายศรัณยู  แสนบุตร ม.5/5 8 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2087 นางสาวศศิวิมล  จันทร์กลาง ม.5/5 24 มัดย้อม มัดใจ
2088 นางสาวไอริณ  โพธิ์แก้ว ม.5/5 25 มัดย้อม มัดใจ
2089 นายศิวกร  ขุนคงเสถียร ม.5/5 10 ยุวบรรณารักษ์
2090 นายอดิศร  พันทะสาร ม.5/5 9 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ
2091 นายเกียรติยศ  สาคุณ ม.5/5 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2092 นายณัฐนันท์  สิทธิเสนา ม.5/5 12 น้ำพองศึกษา Fc
2093 นายสถาพร  ทางทอง ม.5/5 13 น้ำพองศึกษา Fc
2094 นางสาวพิชชาพร   ชูน้ำคำ ม.5/5 26 ธนาคารโรงเรียน
2095 นายกวินภพ  นามไธสง ม.5/5 14 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2096 นางสาวญาณิศา  พลหาญ ม.5/5 27 วุ้นแฟนตาซี
2097 นางสาวปนัดดา  ชาบัว ม.5/5 28 วุ้นแฟนตาซี
2098 นางสาวภัทราภรณ์  กรุงภูเวช ม.5/5 29 วุ้นแฟนตาซี
2099 นายภัทรพล  เต็มทับ ม.5/5 15 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2100 นางสาวกชกร  สอาดจันดี ม.5/5 30 Cryptocurrency
2101 นายรัฐศาสตร์  ปู่ศรี ม.5/5 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2102 นางสาวพนิดา  พาโนนพิมพ์ ม.5/5 31 ตุ๊กตาการบูร
2103 นายธนภัทร  แสนแก้ว ม.5/5 17 วุ้นแฟนตาซี
2104 นายสรวิศ  ปู่ศรี ม.5/5 19 น้ำพองศึกษา Fc
2105 นายอดิเทพ  คงมังคละ ม.5/5 18 น้ำพองศึกษา Fc
2106 นางสาวชนิภา  อินทร์ประสงค์ ม.5/5 32 ธนาคารโรงเรียน
2107 นางสาวณัฐนันท์  เมืองนาม ม.5/5 33 Cryptocurrency
2108 นางสาวนิตยา  กางนอก ม.5/5 34 ธนาคารโรงเรียน
2109 นางสาวปัณณธร  พานศรี ม.5/5 35 ชุมนุมนิติศาสตร์
2110 นางสาวปิยนันท์  พรมหนองอ้อ ม.5/5 36 ชุมนุมนิติศาสตร์
2111 นางสาวปุณยาพร  สมบูรณ์ ม.5/5 37 ธนาคารโรงเรียน
2112 นางสาวศศิภา  ยมดำ ม.5/5 38 Cryptocurrency
2113 นางสาวศรัณย์พร  แสนนาใต้ ม.5/6 11 กัดกระจก
2114 นางสาวอทิตยา  ตาดี ม.5/6 12 กัดกระจก
2115 นางสาวจิราภา  ใบลาศ ม.5/6 13 พรรณไม้แห้ง
2116 นายธนโชติ  บัวใหญ่รักษา ม.5/6 1 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
2117 นายกฤตภาส  สมภาร ม.5/6 2 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
2118 นางสาวกัญญาณัฐ  มาตร์วังแสง ม.5/6 14 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2119 นางสาวกัญญาพัชร  ไชยพรม ม.5/6 15 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2120 นางสาวธัญชนก  ศรีหาบุตร ม.5/6 16 TO BE NUMBER ONE
2121 นางสาวถิรดา  สิมมา ม.5/6 17 พรรณไม้แห้ง
2122 นางสาวบัณฑิตา  หาปัญนะ ม.5/6 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2123 นางสาวเมธิกานต์  พละมาตร์ ม.5/6 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2124 นางสาวสุวีรยา  ภูสิลิตร์ ม.5/6 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2125 นายเทพทัต  สีผิวผาก ม.5/6 3 ตัดต่อภาพยนตร์
2126 นายธีรภพ  จันแดง ม.5/6 4 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2127 นายวรพล  กลางหนองแสง ม.5/6 5 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2128 นายวรยศ  วารีพิณ ม.5/6 6 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ
2129 นางสาวญาตาวี  อุปารี ม.5/6 21 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2130 นางสาวพิมพ์ลภัส  พังทุย ม.5/6 22 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2131 นางสาวมนัสนันท์  บุญตะนัย ม.5/6 23 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2132 นายทิวากร  จันทะดี ม.5/6 7 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2133 นายเศรษฐวิชญ์  เขตจำนงค์ ม.5/6 8 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2134 นางสาวชุติมา  ถูกจิตร ม.5/6 24 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2135 นางสาวพลอยไพลิน  นามโต ม.5/6 25 กัดกระจก
2136 นางสาวสุกัญญา  ระวิสิทธิ์ ม.5/6 26 ตัดต่อภาพยนตร์
2137 นางสาวชุติมา  ดงเจริญ ม.5/6 27 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2138 นางสาวณัฏฐณิชา  นาบง ม.5/6 28 สภานักเรียน
2139 นางสาวธนาภรณ์  สุดสาร ม.5/6 29 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2140 นางสาวปารีณา  ธรรมนิยม ม.5/6 30 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2141 นางสาวภัทรธิดา​  สายบุตร ม.5/6 31 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2142 นางสาวสุจิรา  ไวชมภู ม.5/6 32 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2143 นางสาวบุรัสกร  ดีบุตรศรี ม.5/6 33 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2144 นางสาววันสิริ  พรมสีแก้ว ม.5/6 34 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2145 นางสาวสุวนันท์  กิมสันติสุข ม.5/6 35 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2146 นายปฎิพัทธ์  ภูมิวิจิตร ม.5/6 9 ตัดต่อภาพยนตร์
2147 นายศุภวิชญ์  ลีสิงห์ ม.5/6 10 ตัดต่อภาพยนตร์
2148 นางสาวจิตรลดา  รัตนปัญญา ม.5/6 36 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2149 นางสาวจินห์นิภา  ทองเสี่ยน ม.5/6 37 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2150 นางสาวอภิรดา  เทพวงษ์ ม.5/6 38 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2151 นางสาวไอรัญญา  พงษ์สระพัง ม.5/6 39 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2152 นายรัชชานนท์  ฤทธิ์มหา ม.5/7 1 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2153 นางสาววิมพ์วิภา  เปลื้องไชโย ม.5/7 13 TO BE NUMBER ONE
2154 นางสาวศิริกัลยา  เนื่องมัจฉา ม.5/7 14 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2155 นายภูวดล  มวลคำลา ม.5/7 2 TO BE NUMBER ONE
2156 นายฤทธิพล  ตาทอง ม.5/7 3 เทรดเดอร์
2157 นางสาวกุลณิดา  แก้วอุดม ม.5/7 15 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2158 นางสาวศศินันท์  บุญโส ม.5/7 16 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2159 นายเฉลิมชนม์  กุลศรี ม.5/7 4 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2160 นายวรรณลภย์  เมืองผุย ม.5/7 5 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2161 นายอนุวัฒน์  บุดดีเหมือน ม.5/7 6 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2162 นางสาวภัทรธิดา  จันทร์ดาอ่อน ม.5/7 17 TO BE NUMBER ONE
2163 นางสาวมัฌชิมา  คาดบัว ม.5/7 18 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2164 นางสาวมัลลิกา  จิตบุญมี ม.5/7 19 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2165 นางสาวมิลินทิพย์  มีอำนาจ ม.5/7 20 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2166 นางสาวเศรษฐินี  แสงราชา ม.5/7 21 ดนตรีพื้นเมือง
2167 นายภัทรดนัย  บุญเกิน ม.5/7 7 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2168 นางสาวญาณิศา  สีบุญรอด ม.5/7 22 พรรณไม้แห้ง
2169 นางสาวจิริญา  ผึ่งผักแว่น ม.5/7 23 สภานักเรียน
2170 นางสาววรรณภา  โสภาพ ม.5/7 24 การจัดสวนแก้ว
2171 นางสาวสุพรรษา  ตะวัน ม.5/7 25 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2172 นายอรรถชัย  กงทา ม.5/7 8 ดนตรีพื้นเมือง
2173 นางสาวเยาวลักษณ์  ปัดสีลาด ม.5/7 26 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2174 นางสาวศุภิสรา  พาจันทร์ ม.5/7 27 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2175 นางสาวสุจิตรา  รัตนสุข ม.5/7 28 มัดย้อม มัดใจ
2176 นายเกียรติภูมิ  นึกชอบ ม.5/7 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2177 นายธนพร  พลหาร ม.5/7 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2178 นางสาวคำกลอน  โคตะมะ ม.5/7 29 การจัดสวนแก้ว
2179 นางสาวปาริชาติ  นะพะวาน ม.5/7 30 การจัดสวนแก้ว
2180 นางสาวอนัญญา  เปศรี ม.5/7 31 การจัดสวนแก้ว
2181 นายศิริมงคล  พิมพ์ดี ม.5/7 11 ดนตรีพื้นเมือง
2182 นางสาวจิรวรินทร์  ลาดพันนา ม.5/7 32 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2183 นางสาววนัชพร  ทองเหลา ม.5/7 33 พรรณไม้แห้ง
2184 นายชวกร  โสดาจันทร์ ม.5/7 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2185 นางสาวนรินทร์​ธร​  งาหอม ม.5/7 34 สีสันบนลายผ้า
2186 นางสาวศศิธร  สิงห์ทองทราย ม.5/7 35 Mindfulness Art
2187 นางสาวอนุธิดา  ญานสิทธิ์ ม.5/7 36 Mindfulness Art
2188 นางสาวอารยา  ชัยบังคม ม.5/7 37 พรรณไม้แห้ง
2189 นางสาวนภัสสรณ์  ภาษี ม.5/7 38 พรรณไม้แห้ง
2190 นางสาวนิชาภา  ศรีพรรณ์ ม.5/7 39 วุ้นแฟนตาซี
2191 นางสาวสุพิชา  บริสุทธิ์ ม.5/7 40 พรรณไม้แห้ง
2192 นายชนะพล  หัดรัดชัย ม.5/8 1 น้ำพองศึกษา Fc
2193 นายณรงค์ฤทธิ์ฐากูร  ชาอินทร์ ม.5/8 2 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2194 นางสาวจิณห์นภา  สีชาบาล ม.5/8 10 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
2195 นางสาวหทัยชนก  ศรีรองเมือง ม.5/8 11 พรรณไม้แห้ง
2196 นายธนากร  นิลจันทร์ ม.5/8 3 ตุ๊กตาการบูร
2197 นางสาวสิริประภา  ซาหมู่ ม.5/8 12 TO BE NUMBER ONE
2198 นายธีรวัฒน์  เพชรรั่ว ม.5/8 4 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2199 นางสาวจิรนันท์  มีกลางแสน ม.5/8 13 คลินิกเสมารักษ์
2200 นางสาวธัญญาภรณ์  เหล่าเจริญ ม.5/8 14 TO BE NUMBER ONE
2201 นางสาววิราวรรณ  พันธรูป ม.5/8 15 วุ้นแฟนตาซี
2202 นางสาวศุภวรรณ  อ้อกอง ม.5/8 16 วุ้นแฟนตาซี
2203 นางสาวสิริกันยา  บุญตา ม.5/8 17 คลินิกเสมารักษ์
2204 นางสาวสุริศรา  สิงห์เผ่น ม.5/8 18 วุ้นแฟนตาซี
2205 นางสาวอกนิษฐา  โคกแปะ ม.5/8 19 มัดย้อม มัดใจ
2206 นายธรภณ  อุดทัง ม.5/8 5 ตุ๊กตาการบูร
2207 นายพงษ์พยัคฆ์  สุวรรณเขต ม.5/8 6 เทรดเดอร์
2208 นายยศปกรณ์  อัมพล ม.5/8 7 ศิลปวัฒนธรรมจีน
2209 นายอธิราช  นามราษฎร์ ม.5/8 8 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2210 นางสาวปณิดา  โสภามา ม.5/8 20 ดนตรีสากล
2211 นางสาวปาลิตา  ภาพันธ์ ม.5/8 21 ตุ๊กตาการบูร
2212 นางสาวอรัญญา  บรรเทา ม.5/8 22 ตุ๊กตาการบูร
2213 นางสาวอริสศรา  สิทธิวุฒิ ม.5/8 23 ตุ๊กตาการบูร
2214 นางสาวณัฐนันท์  น้อยลาด ม.5/8 24 คลินิกเสมารักษ์
2215 นางสาวขวัญมนัส  คำคุย ม.5/8 25 วุ้นแฟนตาซี
2216 นางสาวปภาวรินทร์  เวียงคำ ม.5/8 26 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
2217 นางสาวพรรรินทร์  มาพันธ์ ม.5/8 27 วุ้นแฟนตาซี
2218 นางสาวภัทราพร  บัวใหญ่รักษา ม.5/8 28 วุ้นแฟนตาซี
2219 นางสาวสุภาวดี  วันดีมี ม.5/8 29 สภานักเรียน
2220 นางสาวกนกอร  สิทธิสาร ม.5/8 30 คลินิกเสมารักษ์
2221 นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยโพธิ์ ม.5/8 31 วุ้นแฟนตาซี
2222 นางสาววิชญาดา  จำรัสแนว ม.5/8 32 ตุ๊กตาการบูร
2223 นางสาวจริญญา  ทิพวัฒน์ ม.5/8 33 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2224 นางสาวอนันตญา  โชคลา ม.5/8 34 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2225 นายสุธิพงษ์  ทูลพุทธา ม.5/8 9 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2226 นางสาวศรัณย์พร  โชคสมอทอง ม.5/8 35 เทรดเดอร์
2227 นางสาวปวีณา  ทองศรี ม.5/8 36 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2228 นางสาวพิชญา  จิตกุศล ม.5/8 37 ตุ๊กตาการบูร
2229 นางสาวนิภาภรณ์  ราชวงศ์ ม.5/8 38 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2230 นางสาวศิริโสภา  ไกยวงษ์ ม.5/8 39 มัดย้อม มัดใจ
2231 นางสาวอิงธิดา  พึ่งพิมาย ม.5/8 40 TO BE NUMBER ONE
2232 นางสาวอัยยนิติ  ถาวงค์กลาง ม.5/8 41 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2233 นายภาณุมาศ  มูลทา ม.5/9 1 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2234 นายยุทธนา  สมไพร ม.5/9 2 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2235 นายวิทยา  คำมา ม.5/9 3 TO BE NUMBER ONE
2236 นายศรายุทธ์  สมปุย ม.5/9 4 งานประดิษฐ์สร้างอาชีพ
2237 นางสาวจุฑาภรณ์  ศรัทธาธรรม ม.5/9 14 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2238 นางสาวชุติมา  ก่ำเกลี้ยง ม.5/9 15 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2239 นางสาวตระการตา  สาราษฎร์ ม.5/9 16 TO BE NUMBER ONE
2240 นางสาวธัญพิชชา​  มะโฮงคำ​ ม.5/9 17 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2241 นางสาวศิโรรัตน์  คงมาลา ม.5/9 18 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2242 นางสาวโสธิยา  โภคา ม.5/9 19 สภานักเรียน
2243 นางสาวอัญชิสา  คะเณย์ ม.5/9 20 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2244 นายเด่นภูมิ  นามจำปี ม.5/9 5 คลินิกเสมารักษ์
2245 นางสาวแก้วกรรณิการ์  อุดทา ม.5/9 21 คลินิกเสมารักษ์
2246 นางสาวปวันรัตน์  ศรีเชียงสา ม.5/9 22 ตุ๊กตาการบูร
2247 นางสาวปิยวรรณ  น้อยบาท ม.5/9 23 TO BE NUMBER ONE
2248 นางสาวอภิชญา  สาหล้า ม.5/9 24 สหกรณ์​
2249 นายธนวัฒน์  วงศ์หา ม.5/9 6 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2250 นายภาสกร  สุภเดช ม.5/9 7 คลินิกเสมารักษ์
2251 นางสาวปิติรยา  วงศ์แสนสุข ม.5/9 25 การจัดสวนแก้ว
2252 นางสาวพิมพ์ชนก  มาตย์เทพ ม.5/9 26 การจัดสวนแก้ว
2253 นางสาวศิริพรรวดี  เหนือแสน ม.5/9 27 วงโยธวาทิต 2
2254 นายปพนสรรค์  ทำสิมมา ม.5/9 8 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2255 นายโสภณวิทย์  คงหา ม.5/9 9 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2256 นางสาวฑิฆัมพร  โพธาราม ม.5/9 28 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2257 นางสาววรฤทัย  คำพันธ์ ม.5/9 29 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2258 นางสาวอังสดา  ตาดี ม.5/9 30 ตุ๊กตาการบูร
2259 นางสาวกนกวรรณ  สนขู่ ม.5/9 31 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2260 นางสาวจิดาภา  ผลภิญโญ ม.5/9 32 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2261 นางสาววรนิษฐา  บุญพา ม.5/9 33 มัดย้อม มัดใจ
2262 นายธีระเมธ  นุกิจ ม.5/9 10 สรรค์สร้าง สร้างสรรค์
2263 นางสาวชุติกาญจน์  หาญสุโพธิ์ ม.5/9 34 TO BE NUMBER ONE
2264 นางสาวณัฐณิชา  สุโส ม.5/9 35 ตุ๊กตาการบูร
2265 นางสาวอินทิรา  วิชาเงิน ม.5/9 36 TO BE NUMBER ONE
2266 นางสาวชนัดดา  ฐามณี ม.5/9 37 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2267 นางสาวพิชญวดี  สนทอง ม.5/9 38 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2268 นางสาวพิมพ์มาดา  หล้าบาง ม.5/9 39 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2269 นายเดชดนัย  วิลัยพันธ์ ม.5/9 11 งานประดิษฐ์สร้างอาชีพ
2270 นายนฤบดี  เพ็งวงษา ม.5/9 12 TO BE NUMBER ONE
2271 นางสาวปาริตา  กินรีแซ ม.5/9 40 Crossword Game
2272 นายธนาวุฒิ  ริมโพธิ์ ม.5/9 13 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2273 นางสาวภัทรธิดา  ประสุนิงค์ ม.6/1 10 Anime Japan
2274 นางสาวรักษิณา  หาญนอก ม.6/1 11 Anime Japan
2275 นางสาวจิรนันท์  มั่นยืน ม.6/1 12 ศิลปวัฒนธรรมจีน
2276 นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนะโช ม.6/1 13 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2277 นางสาวเบญญาภา  ทองลวด ม.6/1 14 ศิลปวัฒนธรรมจีน
2278 นางสาวปวริศา  แก้วเมือง ม.6/1 15 ศิลปวัฒนธรรมจีน
2279 นายณัฐพล  โพธิ์ศรี ม.6/1 1 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2280 นายพีรพัฒน์  เอ้โทบุตร ม.6/1 2 Anime Japan
2281 นายภูริณัฐ  อุ่นอม ม.6/1 3 Anime Japan
2282 นางสาววรนุช  เวียงวิเศษ ม.6/1 16 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2283 นางสาวอริยา  เหล่าจูม ม.6/1 17 Anime Japan
2284 นายทัศน์ทัย  ซาวัด ม.6/1 4 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2285 นายกิตตินันท์  นารีจันทร์ ม.6/1 5 Anime Japan
2286 นางสาวกรรวี  ประไวย์ ม.6/1 18 Anime Japan
2287 นางสาวเกวลิน  เพชรคำ ม.6/1 19 Anime Japan
2288 นางสาวเสาวลักษณ์  เชาว์วัตร์ ม.6/1 20 a variety of ribbons
2289 นายกิตติกร  สวนงามดี ม.6/1 6 ดนตรีพื้นเมือง
2290 นายยุทธพงศ์  อ่างบุญตา ม.6/1 7 Anime Japan
2291 นางสาวกัลยกร  แสนทอง ม.6/1 21 Anime Japan
2292 นางสาวนัชชานันท์  แก้วใส ม.6/1 22 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2293 นางสาวพัชราภา  เรียงหา ม.6/1 23 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2294 นางสาวเบญจวรรณ  หมั่นนอก ม.6/1 24 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2295 นายเจษฎาภรณ์  ถาช้าง ม.6/1 8 Anime Japan
2296 นายศักดิ์มงคล  จันทรพิทักษ์ ม.6/1 9 Anime Japan
2297 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีภักดี ม.6/1 25 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2298 นางสาวภัคจีรา  อุปถัมภ์ ม.6/1 26 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2299 นางสาวมณฑิตา  บางไธสง ม.6/1 27 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
2300 นางสาวอชิรญา  จิตกลาง ม.6/1 28 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2301 นางสาวอริญา  ช่างจักร์ ม.6/1 29 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2302 นางสาวพิยะดา  ชินน้ำพอง ม.6/1 30 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2303 นางสาวรัตติยากรณ์  สะอาดจันดี ม.6/1 31 Anime Japan
2304 นางสาวสุพรรษา  คำหว้าแก้ว ม.6/1 32 Anime Japan
2305 นายธราธร  น้ำทอง ม.6/10 1 ชุมนุมนิติศาสตร์
2306 นายธัญยธรณ์  ราชเสนา ม.6/10 2 เทรดเดอร์
2307 นายบริรักษ์​  อ่วมสุวรรณ ม.6/10 3 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
2308 นายวีรพัตร  ชมสีดา ม.6/10 4 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
2309 นางสาวกฤติยาพรณ์  มั่นคง ม.6/10 12 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2310 นางสาวชนากานต์  วงษ์สุวรรณ ม.6/10 13 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
2311 นางสาวนิลมล  พหลทัพ ม.6/10 14 สภานักเรียน
2312 นางสาวปรียารัฐ  พลแสง ม.6/10 15 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2313 นางสาวพัชญ์ธีมา  ช่องวารินทร์ ม.6/10 16 DIY Phone cases
2314 นางสาวพาขวัญศรัทธา  สุขเปี่ยม ม.6/10 17 ชุมนุมนิติศาสตร์
2315 นางสาววิมลตรา  บุตรช่วง ม.6/10 18 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2316 นางสาวสุรัตน์สวดี  สุระคาย ม.6/10 19 สภานักเรียน
2317 นางสาวอาภัสสรา  คลังกลาง ม.6/10 20 ชุมนุมนิติศาสตร์
2318 นางสาวอารีรัตน์  คำโมง ม.6/10 21 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2319 นายชาคริต  แสงรูจีย์ ม.6/10 5 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
2320 นายปัฐวีกรณ์  แซ่อึ้ง ม.6/10 6 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย
2321 นายภูชิต  แสนเสาร์ ม.6/10 7 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
2322 นายภูมิพัฒน์  คำอินทร์ ม.6/10 8 ตัดต่อภาพยนตร์
2323 นายอภิสิทธิ์​  เจริญ​สุข ม.6/10 9 สภานักเรียน
2324 นางสาวอุษมา  กาจุ๊ด ม.6/10 22 DIY Phone cases
2325 นายธนทรัพย์  ลาพวง ม.6/10 10 นาฏศิลป์
2326 นายปราโมทย์  มีนุ้ย ม.6/10 11 ชุมนุมนิติศาสตร์
2327 นางสาวธีระญา  สัจวิทย์วิศาล ม.6/10 23 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2328 นางสาวชญาดา  ทองกอง ม.6/10 24 สภานักเรียน
2329 นางสาวปิ่นทิพย์​  คงดั่น ม.6/10 25 เทรดเดอร์
2330 นางสาวพัทธ์ธีรา  โสดา ม.6/10 26 สภานักเรียน
2331 นางสาวภัทรียา  วีระวงษ์ ม.6/10 27 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2332 นางสาวสุมิตรา  เขตบุญพร้อม ม.6/10 28 สภานักเรียน
2333 นางสาวพิชญาภา  พิมพระลับ ม.6/10 29 คลินิกเสมารักษ์
2334 นางสาวสุภัสสรา  โยทาวงษ์ ม.6/10 30 TO BE NUMBER ONE
2335 นางสาวธนัชพร  สีสุทะ ม.6/10 31 ตัดต่อภาพยนตร์
2336 นางสาวจรรยาพร  เจียมวีระบรรยง ม.6/10 32 ชุมนุมนิติศาสตร์
2337 นางสาวธิดานันท์  บึงมุม ม.6/10 33 ชุมนุมนิติศาสตร์
2338 นางสาวรักติกานต์  ขันทะแพทย์ ม.6/10 34 เทรดเดอร์
2339 นายณรงค์ฤทธิ์  เสมอใจ ม.6/2 1 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา
2340 นายปิติพงศ์  ทองภูบาล ม.6/2 2 ภาษากับโลกว้าง
2341 นายศิวกร  ทับสิน ม.6/2 3 TO BE NUMBER ONE
2342 นางสาวกิตติยาภรณ์  กาญจนาภิพัฒน์ ม.6/2 12 สภานักเรียน
2343 นางสาวมัณฑนา  วราพุฒ ม.6/2 13 ภาษากับโลกว้าง
2344 นายเจษฎาภรณ์  เรียงดี ม.6/2 4 น้ำพองศึกษา Fc
2345 นางสาวกานต์สินี  สุครีพ ม.6/2 14 Glow Up Make Up
2346 นางสาวสมิตรา  แก้วบุญเรือง ม.6/2 15 Glow Up Make Up
2347 นางสาวปัทมา  วงษ์​ค​ำ​จันทร์​ ม.6/2 16 ภาษากับโลกว้าง
2348 นายรัฐภูมิ  เกิดปั้น ม.6/2 5 น้ำพองศึกษา Fc
2349 นายสัพพัญญู  สมปุย ม.6/2 6 ภาษากับโลกว้าง
2350 นางสาวสุชาดา  โฉมเชิด ม.6/2 17 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2351 นางสาวนริศรา  ขำภูเขียว ม.6/2 18 ภาษาสร้างสรรค์
2352 นางสาวสุณิสา  มะลิลาลัย ม.6/2 19 Glow Up Make Up
2353 นายภานุพงศ์  วีระศร ม.6/2 7 น้ำพองศึกษา Fc
2354 นางสาวพรนิตา  เเข็งขัน ม.6/2 20 Glow Up Make Up
2355 นางสาวรัตศุภา  คำดีราช ม.6/2 21 Glow Up Make Up
2356 นายยืนยง  ไชยสุมัง ม.6/2 8 Glow Up Make Up
2357 นายกุลพิพัฒน์  ศรีลุน ม.6/2 9 ภาษาสร้างสรรค์
2358 นายเจริญวงศ์  สีสุนา ม.6/2 10 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2359 นายอิทธิชัย  อ่อนบุญมา ม.6/2 11 ภาษากับโลกว้าง
2360 นางสาวณัชนิชา  สุวรรณศักดิ์ ม.6/2 22 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2361 นางสาวปัญญาพร  โมกขรัตน์ ม.6/2 23 ภาษากับโลกว้าง
2362 นางสาวปานตะวัน  คำอ้อ ม.6/2 24 ภาษากับโลกว้าง
2363 นางสาวภัทรวดี  ศรีโยธา ม.6/2 25 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2364 นางสาวสิริมาดา  เมืองน้ำเที่ยง ม.6/2 26 Movies Club
2365 นางสาวมนรดา  เหลาโละ ม.6/2 27 Movies Club
2366 นายธนวัฒน์  โคกแป๊ะ ม.6/3 1 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2367 นางสาวชลลดา  กูดทา ม.6/3 11 ธนาคารโรงเรียน
2368 นางสาวสุจิตตรา  พันเพลิงพฤกษ์ ม.6/3 12 ธนาคารโรงเรียน
2369 นางสาวตรีทิพนภา  พันสารคาม ม.6/3 13 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
2370 นางสาวชลธิชา  โพธิ์ทอน ม.6/3 14 ภาษากับโลกว้าง
2371 นางสาวจันทร์จิรา  ดอนโสภา ม.6/3 15 ธนาคารโรงเรียน
2372 นายกิตติภูมิ  ก้านจักร ม.6/3 2 Glow Up Make Up
2373 นายภัทรภณ  ชินบุตร ม.6/3 3 ธนาคารโรงเรียน
2374 นายรัฐรวี  ลาดพล ม.6/3 4 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2375 นายสิรวิชญ์  กันหาลา ม.6/3 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2376 นางสาวกชกร  ชุมพล ม.6/3 16 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2377 นางสาวกัลยรัตน์  ปราบพาล ม.6/3 17 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
2378 นางสาวจีรวรรณ  ชุมเเวงวาปี ม.6/3 18 ธนาคารโรงเรียน
2379 นางสาวเปรมมิกา  กัลยาวรณ์ ม.6/3 19 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ
2380 นายกันตพงศ์  ลือชารักษ์ ม.6/3 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2381 นายณัฐกรณ์  วันเชียง ม.6/3 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2382 นายบัญญวัต  ศรีจองแสง ม.6/3 8 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2383 นางสาวธัชพรรณ  วงษาสูน ม.6/3 20 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2384 นางสาวน้ำทิพย์  สุระเดช ม.6/3 21 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2385 นายธนพล  เเก้วสกุล ม.6/3 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2386 นายณรงค์ฤทธิ์  แก่นพรม ม.6/3 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2387 นางสาวกัญญาณัฐ  สีเขียว ม.6/3 22 ธนาคารโรงเรียน
2388 นางสาวปนัดดา  พิญโญ ม.6/3 23 ภาษากับโลกว้าง
2389 นางสาวพัชรพร  สองครณ์ ม.6/3 24 ธนาคารโรงเรียน
2390 นางสาวมุทิตา  ธรรมลา ม.6/3 25 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2391 นายธนชัย  มูลกระโทก ม.6/4 1 ROV NPS eSports
2392 นางสาววรรณศิริ  หาหนองหว้า ม.6/4 30 ไขปริศนาประวัติศาสตร์
2393 นายสุรศักดิ์  ชัยธานินทร์ ม.6/4 2 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2394 นายสุวพิชญ์  ชัยยะพรม ม.6/4 3 ROV NPS eSports
2395 นายหรัณยพฤทธ์  ภูผันผิน ม.6/4 4 ROV NPS eSports
2396 นางสาวอริสา  เกษวงษ์ ม.6/4 31 ROV NPS eSports
2397 นายธีร์ธวัช  หล้าหิบ ม.6/4 5 ROV NPS eSports
2398 นายสิริวิศว์  เรือนก้อน ม.6/4 6 ซูโดกุ
2399 นายณัฐวุฒิ  ฟองฤทธิ์ ม.6/4 7 ROV NPS eSports
2400 นายธาวิน  ไชยะสันต์ ม.6/4 8 ROV NPS eSports
2401 นายปธานิน  แสนบุตร ม.6/4 9 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2402 นายภาณุพงษ์  ลาแฮ ม.6/4 10 ROV NPS eSports
2403 นายเมฑาวัฒน์  สมศรี ม.6/4 11 ROV NPS eSports
2404 นายรชต  สาหล้า ม.6/4 12 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2405 นางสาวกนกพร  สาริยา ม.6/4 32 ไขปริศนาประวัติศาสตร์
2406 นางสาวณัฏฐณิชา  สายศรี ม.6/4 33 ไขปริศนาประวัติศาสตร์
2407 นายจิรัฐพล  อ่อนสําอางค์ ม.6/4 13 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2408 นายณัฐนันท์  บุปผาโสภา ม.6/4 14 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2409 นายนนทกร  หลาบหนองแสง ม.6/4 15 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2410 นายปภังกร  อันอาษา ม.6/4 16 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2411 นายบารมี  บุตะกะ ม.6/4 17 หมากรุกไทย
2412 นายพชรพล  เจนชัย ม.6/4 18 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2413 นายภีรภัทร  เทพมาตร ม.6/4 19 หมากรุกไทย
2414 นายวิทยา  อันอาษา ม.6/4 20 หมากรุกไทย
2415 นายวีรวัฒน์  ภูเเสงสั้น ม.6/4 21 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวหนัง
2416 นายกิตติพงษ์  ทองโคตร ม.6/4 22 จิตอาสา
2417 นายธนภัทร  หลาบยองสี ม.6/4 23 หมากรุกไทย
2418 นายยุทธศาสตร์  พรมดวงดี ม.6/4 24 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวหนัง
2419 นายศุภกฤต  นามเดช ม.6/4 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2420 นายสิรภัทร  แสงวงษา ม.6/4 26 ROV NPS eSports
2421 นางสาวปิยะวรรณ์  หมวดเชียงคะ ม.6/4 34 ไขปริศนาประวัติศาสตร์
2422 นางสาววราพร  หลักตา ม.6/4 35 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
2423 นายวรานนท์  กะรัตน์ ม.6/4 27 ROV NPS eSports
2424 นายภูฉาย  ประโภชนัง ม.6/4 28 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวหนัง
2425 นายภูตะวัน  ประโภชนัง ม.6/4 29 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวหนัง
2426 นายปรมินทร์  พรมสวัสดิ์ ม.6/5 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
2427 นางสาวกมลลักษณ์   เพชรกฤษดา ม.6/5 12 นาฏศิลป์
2428 นางสาวอโณทัย  ลีสิงห์ ม.6/5 13 นาฏศิลป์
2429 นางสาวเกวลิน  เจริญดี ม.6/5 14 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2430 นายรพีพัฒน์  วาโยบุตร ม.6/5 2 หมากรุกไทย
2431 นางสาวนริศรา  จันทร์เทาว์ ม.6/5 15 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2432 นางสาวศิรภัสสร  สุริยะ ม.6/5 16 ตุ๊กตาการบูร
2433 นายจิตติพัฒน์  เนตรน้อย ม.6/5 3 หมากรุกไทย
2434 นายธีรพล  ศรีอุทธา ม.6/5 4 หมากรุกไทย
2435 นางสาวพรรณภัคร  ต้นคำ ม.6/5 17 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2436 นางสาวอริสา  สีลาขวา ม.6/5 18 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2437 นางสาวไอยริศรา  แก้วดอนโมง ม.6/5 19 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวหนัง
2438 นางสาวธิติกาญจน์  สีพรมติ่ง ม.6/5 20 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2439 นางสาวสมฤทัย  มะนัส ม.6/5 21 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
2440 นางสาวสุชาดา  สุนสุข ม.6/5 22 ตุ๊กตาการบูร
2441 นางสาวสุดารัตน์  เหลาหอม ม.6/5 23 ตุ๊กตาการบูร
2442 นางสาวสุธิดา  จันตะโย ม.6/5 24 นาฏศิลป์
2443 นางสาวอารีรัตฐ  บุตรโม ม.6/5 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2444 นายกฤษติธี  พานวาวเเวว ม.6/5 5 นาฏศิลป์
2445 นายนภัสกร  ปัดสีลาด ม.6/5 6 หมากรุกไทย
2446 นางสาวฐปนกุล  แสงแดง ม.6/5 26 นาฏศิลป์
2447 นายกัมปนาท  ศรีจำนงค์ ม.6/5 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2448 นางสาวรวิสรา  แก้วรัดช่วง ม.6/5 27 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw
2449 นายกวิน  เเสนลุน ม.6/5 8 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
2450 นางสาววริศรา  คำปลิว ม.6/5 28 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
2451 นายณัฐพล  ขันนาโพธิ์ ม.6/5 9 น้ำพองศึกษา Fc
2452 นายวรัญชิต  ซ้ายขวา ม.6/5 10 นาฏศิลป์
2453 นางสาววงศ์นภัทร  ผาบสุวรรณ ม.6/5 29 นาฏศิลป์
2454 นายภีรพัฒน์  วิลามาศ ม.6/5 11 หมากรุกไทย
2455 นางสาวจินตภา  นักธรรม ม.6/5 30 นาฏศิลป์
2456 นายกิตติพงษ์  ชุมพล ม.6/6 1 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
2457 นายณัฐภูมินทร์  เชตะวัน ม.6/6 2 หมากรุกไทย
2458 นายณัฐวุฒิ  สาคำ ม.6/6 3 ROV NPS eSports
2459 นางสาวอภิญญา  ถิ่นประครอง ม.6/6 10 หมากรุกไทย
2460 นายคณพษ  สีทอนสุด ม.6/6 4 หมากรุกไทย
2461 นายฐิติกร  เหล็กยัง ม.6/6 5 หมากรุกไทย
2462 นางสาวชุติมา  มาตย์เทพ ม.6/6 11 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
2463 นางสาวเปมิกา  ดอนวิชา ม.6/6 12 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
2464 นายนวภูมิ  น้อยจาด ม.6/6 6 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2465 นายพงศ์พิสุทธิ์  อรรคฮาต ม.6/6 7 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2466 นางสาวจิราวรรณ  เชียงเครือ ม.6/6 13 Agency ศัลยกรรม
2467 นางสาวฐิติยา  สิทธิบุ่น ม.6/6 14 Agency ศัลยกรรม
2468 นางสาวณัฐนิชา  เพียอา ม.6/6 15 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2469 นางสาวภัทรธิดา  มาเหง้า ม.6/6 16 Agency ศัลยกรรม
2470 นางสาวรวิทน์นิภา  ศรีหาวงษ์ ม.6/6 17 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2471 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์วิเศษ ม.6/6 18 Agency ศัลยกรรม
2472 นางสาวธนัชพร  โพธิ์ศรี ม.6/6 19 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2473 นางสาวนิศาชล  แก้วแสงใส ม.6/6 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2474 นางสาววิภาวี  อุปลี ม.6/6 21 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2475 นางสาวสิริมา  สิงห์ชมภู ม.6/6 22 Agency ศัลยกรรม
2476 นางสาวสุธาสินี  ภักดีวุฒิ ม.6/6 23 Agency ศัลยกรรม
2477 นางสาวกนกวรรณ  ภูมิลา ม.6/6 24 หมากรุกไทย
2478 นางสาวกัลญารัตน์  ส่งเสริฐ ม.6/6 25 หมากรุกไทย
2479 นางสาวพิณชนก  ป้อมสุวรรณ์ ม.6/6 26 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
2480 นางสาวพิยดา  อินกกผึ้ง ม.6/6 27 Agency ศัลยกรรม
2481 นางสาวอนันญา  กองจันทา ม.6/6 28 หมากรุกไทย
2482 นางสาวอลิศรา  พิมพ์ทรายมูล ม.6/6 29 หมากรุกไทย
2483 นางสาวอัจฉราพร  แซ่ตั้ง ม.6/6 30 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
2484 นางสาวอาทิตยา  ขามก้อน ม.6/6 31 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
2485 นายเสกสรร  ดอชนะ ม.6/6 8 หมากรุกไทย
2486 นางสาวกมลลักษณ์  สืบวงษ์ ม.6/6 32 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2487 นางสาวธนพร  ธรรมสงฆ์ ม.6/6 33 Agency ศัลยกรรม
2488 นางสาวธิดาพร  งามดี ม.6/6 34 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2489 นางสาวพิมชนก  มานะขุนนุช ม.6/6 35 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
2490 นางสาววรรณ​วิสา  คำอ้อ ม.6/6 36 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2491 นางสาวสิตางค์  จันทร ม.6/6 37 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
2492 นางสาวศิริลักษณ์  ทาลา ม.6/6 38 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2493 นายโภไคย  สอนเจริญ ม.6/6 9 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
2494 นางสาวศศินา  สนิทนิตย์ ม.6/7 9 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2495 นายชัยภัทร  ศรีคำวงษ์ ม.6/7 1 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2496 นางสาวณัฐนันท์  สานิพันธ์ ม.6/7 10 ซูโดกุ
2497 นางสาวนภักสร  บุญยืด ม.6/7 11 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
2498 นางสาวปวันรัตน์  รัตนโมรา ม.6/7 12 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
2499 นางสาวสุกัญญา  อนารัตน์ ม.6/7 13 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
2500 นางสาวไอซ์ลดา  แข็งขัน ม.6/7 14 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
2501 นางสาวขวัญชนก  แดงน้อย ม.6/7 15 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2502 นางสาวจารุพร  พวงแก้ว ม.6/7 16 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
2503 นางสาวจิรัสยา  มาตรแสง ม.6/7 17 เพื่อนที่ปรึกษา
2504 นางสาวพรณดา  อนารัตน์ ม.6/7 18 เพื่อนที่ปรึกษา
2505 นางสาวพรกนก  มาตราคำภา ม.6/7 19 เพื่อนที่ปรึกษา
2506 นางสาววรรณิดา  โยธาสิงห์ ม.6/7 20 เพื่อนที่ปรึกษา
2507 นายชนะสิทธิ์  เเสนสะอาด ม.6/7 2 TO BE NUMBER ONE
2508 นางสาวนัฐจมาพร  ช่างเกวียน ม.6/7 21 TO BE NUMBER ONE
2509 นางสาวนันธิยา  สีลาขวา ม.6/7 22 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
2510 นางสาวมนัญชยา  ไชยดา ม.6/7 23 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
2511 นางสาวอชิรญาณ์  วัดเวียงคำ ม.6/7 24 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2512 นายณัฐชนนท์  แก้วคำภา ม.6/7 3 TO BE NUMBER ONE
2513 นายธนโชติ  พรประทุม ม.6/7 4 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
2514 นางสาวจิรรินทร์  ไชยปัญหา ม.6/7 25 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวหนัง
2515 นางสาวนริศรา  พงษ์สะพัง ม.6/7 26 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2516 นางสาวนุศรา  เหลาสา ม.6/7 27 นักเรียนทุนยุวพัฒน์
2517 นางสาวบุรัสกร  ศรีเเก้ว ม.6/7 28 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง)
2518 นางสาวปาริชาติ  วอแพง ม.6/7 29 ธุงใยแมงมุมอีสาน
2519 นางสาวปุณญดา  วันละคำ ม.6/7 30 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2520 นางสาวทิพย์ธัญญา  โชคสุขสม ม.6/7 31 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2521 นายปุรเชษ  ศรีสงคราม ม.6/7 5 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2522 นายอติวิชญ์  ศรีคันธะรัก ม.6/7 6 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2523 นางสาวขวัญชนก  สิริสุขสุวรรณ ม.6/7 32 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2524 นางสาวรุจิรดา  แก้วคำดี ม.6/7 33 คลินิกเสมารักษ์
2525 นายธราเทพ  พรมแดง ม.6/7 7 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2526 นายหัสไชย  แย้มกลิ่น ม.6/7 8 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2527 นางสาวกัณฐิกา  ศรีมูลผา ม.6/7 34 TO BE NUMBER ONE
2528 นางสาวเกวลี  หมื่นแก้ว ม.6/7 35 ธนาคารโรงเรียน
2529 นางสาวเจนนิสา  อุทัย ม.6/7 36 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2530 นางสาวชญานิษฐ์  อีสาบุตร ม.6/7 37 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
2531 นางสาวนัฐณิชา  คำแพงหิน ม.6/7 38 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
2532 นางสาวประภาพรรณ  เฉลียวพงค์ ม.6/7 39 TO BE NUMBER ONE
2533 นางสาวปิยะธิดา  วัดเวียงคำ ม.6/7 40 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2534 นางสาวสุดาลักษณ์  วิเศษ ม.6/7 41 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวหนัง
2535 นางสาวอรปรียา  นาเวียง ม.6/7 42 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด
2536 นายจิรสิน  สีหาบง ม.6/8 1 เทรดเดอร์
2537 นายปัณณวัฒน์  แสงกล้า ม.6/8 2 เทรดเดอร์
2538 นางสาวนิตติยา  อันหนองกุง ม.6/8 9 Barista Internship
2539 นางสาวมณิสรา  ประดาพล ม.6/8 10 Barista Internship
2540 นางสาวอินทิรา  สุริยะ ม.6/8 11 ซูโดกุ
2541 นางสาวปัญญาพร  สีนนเคน ม.6/8 12 ตัดต่อภาพยนตร์
2542 นางสาววรัญญา  แดงน้อย ม.6/8 13 ซูโดกุ
2543 นายธณกร  จ่ายนอก ม.6/8 3 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
2544 นางสาวธนัชพร  คำแดง ม.6/8 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2545 นางสาวประภาศิริ  โคตรสีลา ม.6/8 15 ซูโดกุ
2546 นายธนายุทธ  เพชรกวัก ม.6/8 4 TO BE NUMBER ONE
2547 นายวัฒนา  ทิพเนตร ม.6/8 5 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
2548 นางสาวหยกผกา  ชาภูวงษ์ ม.6/8 16 Barista Internship
2549 นางสาวอนิสรา  หมื่นกันยา ม.6/8 17 ซูโดกุ
2550 นางสาวศิริยุพา  กองจันทา ม.6/8 18 เทรดเดอร์
2551 นางสาวณัฐกมล  วงษ์ชารี ม.6/8 19 TO BE NUMBER ONE
2552 นางสาวทรงอัปสร  นามวงศ์ษา ม.6/8 20 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2553 นางสาวพิมพ์​มาดา​  แก้วบัณดิด ม.6/8 21 เล็บเจล
2554 นายชัยชาญ  สีคุณน้ำเที่ยง ม.6/8 6 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
2555 นายเมธิชัย  ภักดีปัญญา ม.6/8 7 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง
2556 นางสาวชยาภา  อินเสมียน ม.6/8 22 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2557 นางสาวพิชญาดา  ชาบัวน้อย ม.6/8 23 ชุมนุมนิติศาสตร์
2558 นางสาวรินลดา  อิงสา ม.6/8 24 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2559 นางสาววริศรา  รัตนวงษ์ ม.6/8 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2560 นางสาวสุวรรณา  สุระกาญจน์ ม.6/8 26 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวหนัง
2561 นางสาวอารดา  กิ่มมณี ม.6/8 27 วิทยาศาสตร์รอบตัว
2562 นางสาวปภัสสร  พวงพา ม.6/8 28 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวหนัง
2563 นางสาวภัทรธิดา  ศรีบัวบาน ม.6/8 29 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวหนัง
2564 นางสาวฐานียา  สวนสมภาค ม.6/8 30 TO BE NUMBER ONE
2565 นางสาวนันท์ลินี  พันหล่อมโส ม.6/8 31 Barista Internship
2566 นายอนุวัตร  โพธิ์แข็ง ม.6/8 8 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2567 นางสาวชมพูนุท  นามวงษา ม.6/8 32 ซูโดกุ
2568 นางสาวณัฏฐณิชา  พรมมาตย์ ม.6/8 33 เล็บเจล
2569 นางสาวพิมญาดา  คำอ้อ ม.6/8 34 ซูโดกุ
2570 นางสาววรัญญา  กันยิ่ง ม.6/8 35 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2571 นางสาวณัฐพร  นนทะขาม ม.6/8 36 Barista Internship
2572 นางสาวศิภาภรณ์  ฆ้องทรัพย์ ม.6/8 37 TO BE NUMBER ONE
2573 นางสาวอาทิตยา  สุครีพ ม.6/8 38 TO BE NUMBER ONE
2574 นางสาวภัทรธิดา  ชาปัด ม.6/8 39 ศิลปวัฒนธรรมจีน
2575 นายชานนท์  อนุภวาลย์ ม.6/9 1 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
2576 นางสาวมนัสชนก  วงศ์ภักดี ม.6/9 11 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2577 นายชโนดม  มหานิยม ม.6/9 2 เทรดเดอร์
2578 นายธนวัฒน์  ขาวพร ม.6/9 3 สรรค์สร้าง สร้างสรรค์
2579 นายพงษ์ภัสสร  คำบงกานต์ ม.6/9 4 สภานักเรียน
2580 นายพรภูมิ  แข็งขัน ม.6/9 5 สภานักเรียน
2581 นายเอกบุรุษ​  โพวันนา ม.6/9 6 เทรดเดอร์
2582 นางสาวกิตติมากร​  แสงเสน ม.6/9 12 สภานักเรียน
2583 นางสาวจิรวรรณ  วันวิเศษ ม.6/9 13 สภานักเรียน
2584 นางสาวธัญวรัตม์  รัตนกิจสมบูรณ์ ม.6/9 14 สภานักเรียน
2585 นางสาวพัชราภรณ์  คลังกลาง ม.6/9 15 สภานักเรียน
2586 นางสาวอรัญญา  พันขันตี ม.6/9 16 สภานักเรียน
2587 นางสาวเอมมิกา  แก้วหาญ​ ม.6/9 17 วิทยาศาสตร์น่ารู้
2588 นายธนากร  คำเหลา ม.6/9 7 หมากรุกไทย
2589 นายนรินทร  เชื้อสาวัตถี ม.6/9 8 เทรดเดอร์
2590 นางสาวจีรณา  เพชรนันท์ ม.6/9 18 ชุมนุมนิติศาสตร์
2591 นางสาวต้นเทียน  โปร่งพรมมา ม.6/9 19 TO BE NUMBER ONE
2592 นางสาวปิยธิดา  สูงเเข็ง ม.6/9 20 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2593 นางสาวภรณ์ภัสสรณ์  สงวนความดี ม.6/9 21 TO BE NUMBER ONE
2594 นางสาวรวีพร  อินทะไชย ม.6/9 22 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2595 นางสาวฤทัยชนก  รักษาภักดี ม.6/9 23 ชุมนุมนิติศาสตร์
2596 นางสาวมนรดา  แดงสนาม ม.6/9 24 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2597 นางสาวสุชัญญา  มะโฮงคำ ม.6/9 25 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2598 นางสาวสุภาวดี  เเสงมณี ม.6/9 26 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2599 นางสาวปัฐวี  ธรรมรังศรี ม.6/9 27 ถ่ายภาพ
2600 นางสาวมนัสวี  สิมมะลี ม.6/9 28 TO BE NUMBER ONE
2601 นางสาวรวิภา  เลขนอก ม.6/9 29 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2602 นางสาวสุญาดา  บุตรอ่อน ม.6/9 30 Funny Movies Club
2603 นางสาวอชิรยา  อวยชัย ม.6/9 31 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน
2604 นางสาวเกษราภรณ์  ชันษา ม.6/9 32 สหกรณ์​
2605 นางสาวพิมพ์อัปสร  ราชเสนา ม.6/9 33 ชุมนุมนิติศาสตร์
2606 นางสาวฤทัย​รัตน์​  อุเทน​ ม.6/9 34 สหกรณ์​
2607 นายเอกรินทร์  แสงโทโพธิ์ ม.6/9 9 TO BE NUMBER ONE
2608 นางสาวณัฐวดี  มุ่งภูเขียว ม.6/9 35 TO BE NUMBER ONE
2609 นางสาวลลิตา  แก้วน้อย ม.6/9 36 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
2610 นางสาวมีนนา  จันทนะภาพ ม.6/9 37 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2611 นายชิติภัทร  ตะเรียบ ม.6/9 10 TO BE NUMBER ONE
2612 นางสาวกนิกนันต์​  สีใส ม.6/9 38 TO BE NUMBER ONE
2613 นางสาวชัชฎาภรณ์  มิตพะมา ม.6/9 39 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ
2614 นางสาวธนิดา  ใจบุญ ม.6/9 40 ชุมนุมนิติศาสตร์


โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website


สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นี่ ติดต่อผู้ดูแล