ชื่

ชุ

นุ

โรงเรียนน้ำพองศึกษา


ลำดับที่ ชื่อชุมนุม สถานที่ ครูผู้ดูแล จำนวนที่สมัคร สถานะ
1 ศิลปะวัฒนธรรมจีน ห้องเรียนภาษาจีน อาคาร2 ชั้น1 นางภิรมย์มาส มีราคา 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
2 นักประดิษฐ์น้อย ห้องประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร1 นายทวีเกียรติ สัญจรดี 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
3 ภาษาพาเพลิน ห้องอำนวยการ นางสุพัณนิดา​ ภูแสงศรี 18 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
4 ภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 นางรัชฎา รอดปั้น 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
5 ปริศนาอักษรไขว้ ห้องกลุ่มสาระฯภาษาไทย นางวรางคนางค์ พลปรีชา 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
6 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ห้องหนังสือเล่มเล็ก นายสุภชัย แก้ววังชัย 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
7 ดนตรีสากล ห้องดนตรีสากล นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัย 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
8 วงโยธวาทิต ห้องดนตรีสากล นางสาวกศินันท์ วิกยานนท์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
9 ดนตรีสากล ห้องดนตรี นายสมพล สมภักดี 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
10 สภานักเรียน ห้องสภานักเรียน นายณรงค์ศิลป์ ทองโคตร 50 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
11 นาฏศิลป์ ห้องนาฏศิลป์ นางสาวช่อมณี แซ่ม่อ
นายประยูรจุลม่วง
43 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
12 Funny Movies Club ห้อง E-Class อาคาร 3 นางสาวจันทร์นภา ชาธรรมา 19 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
13 ชุมนุมงานช่าง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
14 กัดกระจก ห้องประกันคุณภาพ นางภนาวรรณ์ สามารถ
ครูพิชญา มาตย์ภูธร
8 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
15 ชุมนุมกาพย์กลอนรื่นเริงบันเทิงอักษรจินตนาการ ม้านั่งด้านหลังอาคาร3 ติดห้องกลุ่มสาระฯภาษาไทย นายธัญญา สามารถ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
16 Mindfulness Art ห้องการเรียนรู้งานอาชีพ(อาคารเกษตร) ครูสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ 3 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
17 พุทธศิลป์สิริมงคล ลานหน้าห้องกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (หลังอาคาร 4) นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง
นายทศพร น้อยคำมูล (นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ)
4 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
18 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ หน้าห้องนนทรี อาคาร 1 นางสาวศรัณย์ธร อินทศิริ 11 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
19 ROV NPS eSports ห้องพละ อาคาร 6 นายสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อย 29 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
20 Movies Club ห้องe-class นางปิยนุช เที่ยงสงค์ 19 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
21 ดนตรีพื้นเมือง ลานศิลปวัฒนธรรม นายวิทยา เอื้อการ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
22 Agency ศัลยกรรม ห้องแล็ป ม.3 อาคาร 4 สิบเอกหญิงปิยวรรณ บุญตอง 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
23 ภาษากับโลกว้าง หน้าอาคาร 3 นางสาววันวิสาข์ ปานชะเล 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
24 Modern physics ห้องฟิสิกส์ (528) อาคาร 5 นายสุนทร กองเพชร 2 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
25 ประดิษฐ์ดอกโปรยทาน1 ลานหลังห้องธนาคารโรงเรียน นางสางจุฑารัตน์ พันธ์ไผ่ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
26 สิ่งประดิษฐ์ดอกโปรยทาน2 ลานหลังห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวจิราพร ดาบุตร 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
27 ธนาคารขยะรีไชเคิล ธนาคารขยะ หลังอาคาร 2 นายชายธวัช แสงวงศ์ 17 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
28 สร้างมูลค่า จากเศษกระดาษ ห้องประกันคุณภาพ อาคาร 1 นางรัญชิดา แสงวงศ์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
29 ด้น หน้าอาคาร 4 นางสาวกชพร สีกาเรียน 19 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
30 ธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียนน้ำพองศึกษา นางพัชรินทร์ สุขสร้อย 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
31 วุ้นแฟนตาซี ห้องเรียน ม.5/2 ศิริเพ็ญ แม้นดินแดง 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
32 a variety of ribbons ห้องกิจการนักเรียน นางวรัญญาภรณ์ สงวนทรัพย์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
33 ส่งเสริมการท่องเที่ยว สแสตนเชียร์หน้าอาคาร4 ครูสุวพิชญ์ วอลล์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
34 ดอกกระดาษสร้างอาชีพ ห้องม.1/11 อาคาร1ชั้น1 นางรดาวัลย์ น้อยเสนา
นางสาวรสสุคนธ์ พรมมา
40 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
35 Barista Internship ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 ภาคภูมิ แซงบุญเรือง 14 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
36 ตัดต่อภาพยนตร์ คอม2 นายชัยนันท์ คำหลาย 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
37 แกะสลักกระจก อาคาร 6 ชั้น 2 นายณรงค์ฤทธิ์ บัววิสัย 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
38 สีสันบนลายผ้า โรงอาหาร นางสาวชมพูนุช ประสงค์ศิลป์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
39 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว คอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 6 นายโยธิน ธีระนันท์
นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
30 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
40 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต ม้าหินอ่อนหน้าอาคาร1 ครูอลิษา พิลาดา 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
41 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
42 ROV ห้อง 128 ธีรภัทร แก้วลำใย 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
43 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์) ห้องหมวดคณิตศาสตร์ นายชยพล อุดมผล
นางสาวคูณโสภา พลรัตน์
35 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
44 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม อาคาร 2 นายโกเมน โชติศิริ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
45 ถ่ายภาพ ห้องกิจการนักเรียน นางสาววัลยา ดวงใจ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
46 พรรณไม้แห้ง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ นางสาวเจนจิรา ศรีโนนยาง
นายรักเกียรติ วิลัยเลิศ
39 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
47 UNO : THE PLANNER ห้องกิจการนักเรียน ครูศุกล ชาญยุทธ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
48 มัดย้อม มัดใจ อาคาร 6 ห้องหมวดสังคม นางสาวกัลยาณี เทศนา 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
49 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ห้องวิทยาศาสตร์ นายวิสาคร เศษรักษา 17 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
50 ธุงใยแมงมุมอีสาน บริเวณหน้าอาคาร 5 นางสาวมริดา คำมูลมาตย์ 15 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
51 น้ำพองศึกษา Fc กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สิบเอกสุชาติ พาจันทร์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
52 ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลวัยไสย สนามบาสเกตบอล ณัช จุลวรรณโณ 10 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
53 ส่งเสริมความเป็นเลิศ Sepak Takraw สนาม Sepak Takraw นายอรรคพงษ์ มะสีโย 24 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
54 ฟุตซอลน้ำพองศึกษา โดมเอนกประสงค์ นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เทาว์ 50 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
55 กีฬาบริดจ์ (Bridge) ห้องนนทรี นางสาวจิราภรณ์ วงษ์กันยา 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
56 พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านการวิ่ง โดมอเนกประสงค์ นายสืบพงษ์ ดาทุมมา 14 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
57 ดอกไม้จากกระดาษ โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าอาคาร 5, ห้องหมวดสังคมศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 นางสาวพรรณิดา สานารินทร์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
58 D.I.Y ลูกปัด ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผกามาศ คณาศรี 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
59 ศิลปะการห่อผ้าแบบ FUROSHIKI ห้องERIC อาคาร3 อาณารัฐ กกกนทา 18 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
60 น้ำมันหอมระเหย หน้าอาคาร1 นางสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
61 Cryptocurrency อาคาร 1 นางลออ บัวใหญ่รักษา 19 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
62 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวหนัง ห้องแล็ปเคมี 2 อาคาร 5 นางพัทจารี กำบุญมา 8 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
63 เทรดเดอร์ ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูสมศักดิ์ อ้วนสาเล
ครูรัชนี พลดอน
38 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
64 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย นางสาวจุภาพรณ์ ชีกว้าง 13 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
65 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล ห้อง 424 นางสาวคนึงนิตย์ ทนทาน 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
66 สรรค์สร้าง สร้างสรรค์ อาคาร 1 นางอมรรัตน์ พรหมพื้น 8 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
67 วงโยธวาทิต 2 ห้องดนตรี อาคารดนตรี นายสุวิทย์ กูดอั้ว 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
68 ชุมนุมนิติศาสตร์ อาคาร6ชั้น2ห้องพักครูสังคม คุณครูวรวรรธน์ แสงมุข 20 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
69 เรียนรู้ตำนานท้องถิ่นอีสาน อาคาร2 นางสลักจิตร์ วงษ์ลา 25 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
70 การจัดสวนแก้ว อาคารคหกรรม นางสาวฐิติยา ศุภษร 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
71 การจัดสวนในภาชนะ 1 อาคารเกษตร นางสาวฉัตรธิดา พูลทจิต 25 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
72 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น ห้องนนทรี นางสิริณัฎฐ์ รักษาเคน 19 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
73 วิทยาศาสตร์น่ารู้ ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 นางสุธรรมมา ชาปู่ 16 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
74 คณิตศิลป์สร้างอาชีพ หมวดคณิตศาสตร์ นางสาวกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
75 นักเรียนทุนยุวพัฒน์ ห้องแนะแนว นางสาวอรทัย บุตรหมื่น 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
76 เพื่อนที่ปรึกษา ห้องแนะแนว อาคาร1 นางสมฤดี อุดมโคตร
นายสุพจน์ ปลื้มจิตร
39 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
77 ตุ๊กตาการบูร ห้อง 116 ครูนฤมล ดวงพิมพ์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
78 กิจกรรมฟุตบอลปรับทักษะพื้นฐานนำเข้าสู่ความเป็นเลิศ สนามฟุตบอล นายจักรพงษ์ ศิริมานนท์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
79 งานเขียนสร้างอาชีพ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางมัทธิรา ฦๅชา 19 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
80 ภาษาสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จิตรนาถ เพชรรั่ว 3 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
81 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ สนามเปตอง ร.ร. น้ำพองศึกษา คุณครู ทองปาน สีคงเพชร 34 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
82 อาหารเพื่อสุขภาพ หน้าอาคาร 1 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ
นางสาวรุ้งตะวัน สังฆทิพย์
40 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
83 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
84 สหกรณ์​ สหกรณ์​ร้านค้าน้ำพองศึกษา​ นางสาว​แวว​ธิดา​ เกตุ​ดาว​ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
85 สิ่งประดิษฐ์ หน้าห้องแผนงาน ครูพัทธวรรณ นาเสงี่ยม 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
86 เล็บเจล ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร4 ชั้น3 นางสาวอภัสรินทร์ หลานวงษ์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
87 ข่างตัดผมชาย ห้องตัดผม ใต้ถุนอาคาร2 นายสมคิด หนองผือ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
88 A-Math&Origami ชั้น 2 อาคาร 4 นางยลลดา ขุนสอน 11 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
89 เครื่องดื่มหรรษา เพื่ออาชีพ ห้องแล็บเคมี นางสาวนฤมล สุวรรณเพ็ง 26 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
90 นักบินน้อยพลังยาง ห้องปฎิบัติการ ม.1 พิศมัย ไชยสุวรรณ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
91 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ห้องกรมนักศึกษาวิชาทหาร นางสาวขวัญตา จรัสแผ้ว 18 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
92 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ ห้องพยาบาล คุณครูเพ็ญนภา กองเพชร
คุณครูชุติมา มูลสาระ
40 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
93 นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) กรมนักศวิชาทหาร ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา
นายพชร ศรีบุญเรือง
นายพงษ์พัฒน์ เพียอา
67 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
94 วิทยาศาสตร์รอบตัว ห้องเรียน4/8 อาคาร6 นางรุ่งทิวา มูลสาระ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
95 หมากรุกไทย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาญ รัฐธนะวิทย์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
96 รักษ์ภาษาพาเพลิน ห้อง ม.3/9 นางสาวนิภาพร กันยาวงค์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
97 ยุวบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียนน้ำพองศึกษา นางเพชรี ศรีบุญเรือง 34 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
98 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ) ห้องวิชาการ อาคาร1 นางสาวธิดารัตน์ ไชยโพธิ์คำ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
99 เย็บปักถักร้อย​&อาหาร​ คาวหวาน ห้องเรียน​สีเขียว​ อาคาร​ 5 นายชโลธร​ สาระ​ผล​
​นางสาวศุภธิดา​ ศรี​พงษ์​วิวัฒน์​
18 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
100 ถักโครเชต์ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 นางสาวรจนา วงษ์ดรมา 22 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
101 งานประดิษฐ์สร้างอาชีพ ห้องสิ่งแวดล้อมอาคาร5 นางกาญดา วงศ์ภักดี 2 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
102 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ)2 ห้องวิชาการ นางพีรภาว์ ภูมิช่วง 14 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
103 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ ห้องหมวดคณิตศาสตร์ ปรเมศ กงอินทร์ 20 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
104 ศิลปวัฒนธรรมจีน โรงอาหารโรงเรียนน้ำพองศึกษา นางสาวเจษฎาภรณ์ ต้องเดช 18 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
105 ซูโดกุ ห้องคณิตศาสตร์ นางนพมาศ ศรีเชียงสา 14 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
106 โครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ นางสาวสุภาวณี ชาวเหนือ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
107 DIY Phone cases ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 นางสาวชลธิชา ภูบรม 19 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
108 Crossword Game ห้องกลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์ 35 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
109 เหรียญโปรยทาน ห้องม.1/4 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
110 คลินิกเสมารักษ์ ห้อง TO BE NUMBER ONE นางสาววนิชยา จันทร์หนองคู 16 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
111 Anime Japan ห้องภาษาญี่ปุ่น อาคาร3 ศศิประภา บุญวงศ์
เสาวภา แก้วแก่นคูณ
40 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
112 Glow Up Make Up Eric อาคาร 3 ชั้น 3 นายวิวรรธน์ บุษราคัม 30 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
113 จิ๋วแต่แจ๋ว ห้องการเงิน ครูสุภาพร อ้วนสาเล 2 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
114 นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ห้องประชาสัมพันธ์ นางปุญญา ดงใหญ่ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
115 TO BE NUMBER ONE อาคาร 6 ชั้น 1 นางสาววนิชยา จันทร์หนองคู 35 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
116 จิตอาสา กิจการนักเรียน นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี
นายเสกสรรค์ แสนกัณหา
3 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม


โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website


สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นี่ ติดต่อผู้ดูแล