ชื่

ชุ

นุ

โรงเรียนน้ำพองศึกษา


ลำดับที่ ชื่อชุมนุม สถานที่ ครูผู้ดูแล จำนวนที่สมัคร สถานะ
1 ภาษาจีนพี่สอนน้อง ห้อง 222 นางภิรมย์มาส มีราคา 29 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
2 นักประดิษฐ์น้อย ห้องประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร1 นายทวีเกียรติ สัญจรดี 12 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
3 ภาษาพาเพลิน ห้องอำนวยการ นางสุพัณนิดา​ ภูแสงศรี 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
4 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ห้อง 514 นางรัชฎา รอดปั้น 20 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
5 ปริศนาอักษรไขว้ ห้องกลุ่มสาระฯภาษาไทย นางวรางคนางค์ พลปรีชา 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
6 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ห้องหนังสือเล่มเล็ก นายสุภชัย แก้ววังชัย 19 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
7 ดนตรีสากล ห้องดนตรีสากล นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัย 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
8 วงโยธวาทิต 1 ห้องดนตรีสากล นางสาวกศินันท์ วิกยานนท์ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
9 ดนตรีสากล ห้องดนตรี นายสมพล สมภักดี 13 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
10 สภานักเรียน ห้องสภานักเรียน นายณรงค์ศิลป์ ทองโคตร 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
11 Funny Movies Club ห้อง E-Class อาคาร 3 นางสาวจันทร์นภา ชาธรรมา 40 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
12 ชุมนุมงานช่าง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
13 วิทย์คิดสนุก หลังห้องธนาคารโรงเรียน นางภนาวรรณ์ สามารถ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
14 ดูหนัง ฟังเพลง บรรเลงวรรณกรรม ม้านั่งด้านหลังอาคาร3 ติดห้องกลุ่มสาระฯภาษาไทย นายธัญญา สามารถ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
15 Mindfulness Art ห้องการเรียนรู้งานอาชีพ(อาคารเกษตร) ครูสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
16 เพื่อนรักต้นไม้ หน้าหอประชุม 50 ปี นางสาวศรัณย์ธร อินทศิริ 12 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
17 ROV NPS eSports ห้องพละ อาคาร 6 นายสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อย 32 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
18 Movies Club ห้องe-class นางปิยนุช เที่ยงสงค์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
19 ดนตรีพื้นเมือง ลานศิลปวัฒนธรรม นายวิทยา เอื้อการ 23 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
20 สตาฟแมลง ห้องแล็ปวิทยาศาสตร์ ม.3 สิบเอกหญิงปิยวรรณ บุญตอง 1 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
21 ถักทอง่ายๆด้วยตัวเรา ข้างอาคาร4 นางสาววันวิสาข์ ปานชะเล 17 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
22 Modern physics ห้องฟิสิกส์ (528) อาคาร 5 นายสุนทร กองเพชร 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
23 วรรณคดีไทยในบทเพลง หลังห้องหมวดภาษาไทย อาคาร3 นางสางจุฑารัตน์ พันธ์ไผ่ 11 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
24 ธนาคารขยะรีไชเคิล ธนาคารขยะ หลังอาคาร 2 นายชายธวัช แสงวงศ์ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
25 คณิตคิดสนุก ห้องหมวดคณิตศาสตร์ อาคาร 4 นางรัญชิดา แสงวงศ์ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
26 ด้น หน้าอาคาร 4 นางสาวกชพร สีกาเรียน 26 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
27 ธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียนน้ำพองศึกษา นางมัทธิรา ฦๅชา
นางสาวจิราพร ดาบุตร
31 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
28 ห้องเรียน4ภาค ห้องกลุ่มสาระสังคมอาคาร6 ชั้น2 คุณครูศิริเพ็ญ แม้นดินแดง 2 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
29 a variety of ribbons ห้องกิจการนักเรียน นางวรัญญาภรณ์ สงวนทรัพย์ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
30 ส่งเสริมการท่องเที่ยว สแสตนเชียร์หน้าอาคาร4 ครูสุวพิชญ์ วอลล์ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
31 คิดเลขเร็ว ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ นางรดาวัลย์ กกกนทา 19 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
32 Barista Internship ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 ภาคภูมิ แซงบุญเรือง 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
33 ตัดต่อภาพยนตร์ คอม2 นายชัยนันท์ คำหลาย 15 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
34 แกะสลักกระจก อาคาร 6 ชั้น 2 นายณรงค์ฤทธิ์ บัววิสัย 18 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
35 สีสันบนลายผ้า โรงอาหาร นางสาวชมพูนุช ประสงค์ศิลป์ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
36 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว คอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 6 นายโยธิน ธีระนันท์
นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
13 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
37 สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงานเรขาคณิต หน้าห้องวิชาการอาคาร 6 ครูอลิษา พิลาดา 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
38 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ระดับเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ 26 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
39 A-MATH (ต่อสมการคณิตศาสตร์) ห้องหมวดคณิตศาสตร์ นายชยพล อุดมผล
นางสาวคูณโสภา พลรัตน์
3 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
40 อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม อาคาร 2 นายโกเมน โชติศิริ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
41 โอริกามิ ห้องกิจการนักเรียน นางสาววัลยา ดวงใจ 3 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
42 รักษ์โลก รักกันๆ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 5 นางสาวเจนจิรา ศรีโนนยาง
นายรักเกียรติ วิลัยเลิศ
0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
43 UNO : THE PLANNER ห้องสมุดโรงเรียนน้ำพองศึกษา ครูศุกล ชาญยุทธ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
44 มัดย้อม มัดใจ อาคาร 6 ห้องหมวดสังคม นางสาวกัลยาณี เทศนา 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
45 นักฟิสิกส์ ห้องวิทยาศาสตร์ นายวิสาคร เศษรักษา 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
46 ธุงใยแมงมุมอีสาน อาคาร 6 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางสาวมริดา คำมูลมาตย์ 6 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
47 การสอนบาสเกตบอลในฐานะภาษาต่างประเทศ สนามบาสเกตบอล ณัช จุลวรรณโณ
นางสาวเจษฎาภรณ์ บูรณรักษ์
0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
48 จิตอาสากีฬาต้านภัยยาเสพติด โดมเอนกประสงค์ นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เทาว์ 37 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
49 ลูกหวายต้านภัยยาเสพติด โดมอเนกประสงค์ นายสืบพงษ์ ดาทุมมา 6 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
50 D.I.Y ลูกปัด ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผกามาศ คณาศรี 18 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
51 Dry Flower ห้องนนทรี นางสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
52 สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย นางสาวจุภาพรณ์ ชีกว้าง 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
53 ตัดกระดาษฉลุ ห้องงานสิ่งแวดล้อม นางสาวคนึงนิตย์ ทนทาน 29 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
54 DIY ห้อง ม.1/11 นางอมรรัตน์ พรหมพื้น 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
55 วงโยธวาทิต 2 ห้องดนตรี อาคารดนตรี นายสุวิทย์ กูดอั้ว 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
56 ชุมนุมนิติศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียนน้ำพองศึกษา คุณครูวรวรรธน์ แสงมุข 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
57 สวนสวยมินิมอล อาคารเกษตรกรรม นางสาวฐิติยา ศุภษร 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
58 สวนเกษตร อาคารเกษตรกรรม นางสาวฉัตรธิดา พูลทจิต 24 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
59 D.I.Y สารพัน บริเวณหน้าหอประชุม 50 ปี นางสิริณัฎฐ์ รักษาเคน
นางสาวจิราภรณ์ วงษ์กันยา
33 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
60 นาฏศิลป์ ห้องนาฏศิลป์อาคาร 3 ชั้น 2 นางสาวช่อมณี แซ่ม่อ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
61 คณิตศิลป์ หมวดคณิตศาสตร์ นางสาวกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณ 1 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
62 เพื่อนที่ปรึกษา ห้องแนะแนว อาคาร1 นางสมฤดี อุดมโคตร
นายสุพจน์ ปลื้มจิตร
ครูอรทัย บุตรหมื่น
66 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
63 ตุ๊กตาการบูร ห้อง 116 ครูนฤมล ดวงพิมพ์ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
64 ต่อคำคมภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จิตรนาถ เพชรรั่ว 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
65 เปตอง สร้างคน สร้างอาชีพ สนามเปตอง ร.ร. น้ำพองศึกษา คุณครูทองปาน สีคงเพชร
คุณครูจักรกฤษ ศรีสุวัฒ
30 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
66 วัฒนธรรมอาเซียน หน้าห้องวิชาการ อาคาร 1 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
67 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (อาคาร 6 ชั้น 3 ฝั่งต้นโพธิ์) นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ 15 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
68 สหกรณ์​ร้านค้าน้ำพองศึกษา​ (ม.ปลาย) สหกรณ์​ร้านค้าน้ำพองศึกษา​ นางลออ บัวใหญ่รักษา 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
69 สิ่งประดิษฐ์ หน้าห้องแผนงาน ครูพัทธวรรณ นาเสงี่ยม 12 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
70 จัดดอกไม้ ห้องเคมี2 อาคาร5 ชั้น2 คุณครูสุธรรมมา ชาปู่
นางอภัสรินทร์ เตรียมเวชวุฒิไกร
23 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
71 ชุมนุมเสริมสวย ห้องคณิตศาสตร์ นางนพมาศ ศรีเชียงสา
นายสมคิด หนองผือ
นายสมศักดิ์ อ้วนสาเล
0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
72 A-Math ม.ปลาย ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 4 นางยลลดา ขุนสอน 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
73 เครื่องดื่มหรรษา โรงอาหาร นางสาวนฤมล สุวรรณเพ็ง 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
74 นักบินน้อยพลังยาง ห้องปฎิบัติการ ม.1 พิศมัย ไชยสุวรรณ 13 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
75 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ห้องกรมนักศึกษาวิชาทหาร คุณครูขวัญตา จรัสแผ้ว
คุณครูอาณารัฐ กกกนทา
10 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
76 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ ห้องพยาบาล คุณครูเพ็ญนภา กองเพชร
คุณครูชุติมา มูลสาระ
0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
77 นักศึกษาวิชาทหาร(ชาย) ห้องกรมนักศึกษาวิชาทหาร ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา
นายอาทิตย์ อายุโย
นายจักรพงษ์ ศิริมานนท์
64 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
78 ไม้ดอกไม้ประดับ สวนพฤษศาสตร์ข้างอาคาร 5 นางรุ่งทิวา มูลสาระ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
79 หมากรุกไทย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาญ รัฐธนะวิทย์ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
80 น้ำหมักเปลี่ยนชีวิต(ปุ๋ยชีวภาพ) ห้องวิชาการ อาคาร1 นางสาวธิดารัตน์ ไชยโพธิ์คำ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
81 ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ห้องเรียน​สีเขียว​ อาคาร​ 5 นางสาวศุภธิดา​ ศรี​พงษ์​วิวัฒน์​ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
82 Christmas Decoration Club ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 นางสาวรจนา วงษ์ดรมา
นางสาวชลธิชา ภูบรม
0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
83 ชุมนุมนักพฤกษศาตร์รุ่นเยาว์ ห้องชีววิทยา2 อาคาร 5 นางกาญดา วงศ์ภักดี 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
84 คณิตศาสตร์ หน้าห้องวิชาการ นางพีรภาว์ ภูมิช่วง 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
85 สิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ด้วยมือ ห้องหมวดคณิตศาสตร์ ปรเมศ กงอินทร์ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
86 Math In trend กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ นางสาวสุภาวณี ชาวเหนือ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
87 Crossword Game ห้องกลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์
นายวิวรรธน์ บุษราคัม
นางสาวรุ้งตะวัน สังฆทิพย์
0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
88 เหรียญโปรยทาน ห้องม.1/4 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
89 Anime Japan ห้องภาษาญี่ปุ่น อาคาร3 ศศิประภา บุญวงศ์
เสาวภา แก้วแก่นคูณ
0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
90 จิ๋วแต่แจ๋ว ห้องการเงิน ครูสุภาพร อ้วนสาเล 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
91 นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ห้องประชาสัมพันธ์ นางปุญญา ดงใหญ่ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
92 TO BE NUMBER ONE ห้อง TO BE NUMBER ONE นางสาววนิชยา จันทร์หนองคู 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
93 จิตอาสา กิจการนักเรียน นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี
นายเสกสรรค์ แสนกัณหา
0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
94 เทควันโดเพื่อการป้องกันตัว โดมอเนกประสงค์ นายหัตธชัย ประเสริฐสุข 26 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
95 สังคมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (ติวเพื่อสอบแข่งขัน) ห้องหมวดสังคม อาคาร 6 ครูณัฐพนธ์ โสใหญ่ 7 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
96 ดาราศาสตร์น้อย ห้องมัลติมีเดีย1 ครูแววธิดา เกตุดาว 5 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
97 เวทคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวทัศนีย์ เวียงวิเศษ 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
98 สร้างสรรค์งานอาชีพ หน้าอาคาร 3 / อาคารคหกรรม นางพัชรินทร์ สุขสร้อย 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
99 English is everywhere. ห้องกลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ ครูฐิตาภรณ์ พิทยาวัฒนชัย 14 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
100 ขับขานทำนองเสนาะ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร3 นางสาวธารทิพย์ ชำกรม 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
101 รักนะจีนจีน ห้อง 642 นางสาวเยาวลักษณ์ ลพพันทอง 15 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
102 สหกรณ์​ร้านค้าน้ำพองศึกษา​ (ม.ต้น) สหกรณ์​ร้านค้าน้ำพองศึกษา​ นางสาวรสสุคนธ์ พรมมา 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
103 วิทยาศาตร์ของเคมี (ม.ปลาย) ห้องปฏิบัติการเคมี นายชโลธร สาระผล 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
104 ส่งเสริมสินค้าไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ อาคาร 6 นายประยูร จุลม่วง 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
105 ศีลธรรม นำชีวิต ห้องพระพุทธศาสนา นายคาวี พุทธคี 30 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
106 นักเคมีรุ่นเยาว์ ห้องปฏิบัติการเคมี ครูพิชญา มาตย์ภูธร
ครูกานต์ชนก เพ็งวงษา
25 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
107 Creative AI บริเวณห้องปฏิบัตการคณิตศาสตร์ คุณครูนัฐพล มะณี 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
108 คหกรรม ห้องคหกรรม ครูพัชรินทร์ พลโยธา 25 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม
109 ห้องสมุดโรงเรียนน้ำพองศึกษา ห้องสมุดโรงเรียนน้ำพองศึกษา ครูพรทิพย์ หวานจริง
ครูรวิสรา จิตรบาน
39 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
110 เกษตรประยุกต์ หลังอาคาร 2 ห้องกิจการนักเรียนเดิม คุณครูสุบรรณ์ คำภูมี 0 คน ว่าง รายละเอียดชุมนุม
111 วอลเล่ย์บอล โดมอเนกประสงค์ คุณครูธัญพิสิษฐ์ เหล่าลาภะ 20 คน เต็ม รายละเอียดชุมนุม


โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website


สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นี่ ติดต่อผู้ดูแล